Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Organizace doktorské konference MEKON a SGS Workshopu
Kód
SP2022/111
Předmět výzkumu
Anotace projektu: Projekt bude svým rozsahem pokrývat organizaci a publikační výstupy z mezinárodní konference MEKON 2022 pro doktorandy a rovněž organizování výzkumné akce Workshop SGS 2022. Konference bude probíhat na Ekonomické fakultě VŠB–TU Ostrava a je určená převážně pro studenty doktorského stupně studia. Na tuto konferenci jsou zváni doktorandi z jiných vysokých škol v ČR a z celého světa. Publikačním výstupem konference je recenzovaný sborník s ISBN a vydání speciální čísla časopisu Ekonomická revue – Central European Review in Economic Issues. Další časopisy možnosti pro publikování kvalitních článků z konference jsou např. EJOBSAT (European Journal of Business Science and Technology) (Q4), ISBN 2336-6494, Mendel University in Brno; Review of Economic Perspectives (Národohospodářský obzor), ISSN 1213-2446 (Q2), Politická ekonomie ISSN 0032-3233 (Q4), Vysoká škola Ekonomická; příp. další. Jednacím jazykem všech akcí bude angličtina. Na těchto akcích jsou prezentovány výstupy vědecké činnosti doktorandů. Financování, navržené v tomto projektu, je určeno především na pokrytí nákladů spojených s organizačním zajištěním konference a workshopu, vydání sborníku a speciálního čísla CEREI časopisu a částečně na náklady spojené s aktivní účastí doktorandů na těchto akcích. Akce určené pro doktorandy umožňují doktorandům publikovat jejich výstupy vědecké práce. Cílem konference je prezentovat výsledky výzkumu postgraduálních studentů a mladých akademiků. Konference MEKON 2022 také nabízí příležitost pro navázání a prohlubování výzkumné spolupráce pro výzkumníky z tuzemských i zahraničních univerzit. Všechny zaslané příspěvky jsou před publikováním recenzovány. Workshop SGS je pravidelně organizován před začátkem zimního semestru. Na tomto workshopu prezentují řešitelé SGS projektů ve spolupráci se studenty výzkumné práce spojené s řešením studentských grantových projektů. Na přípravě konference se podílejí převážně studenti doktorského studia napříč všemi obory. a) Název a datum konání MEKON 2. 2. 2022, garant: prof. Hančlová SGS workshop 23. 9. 2022, garant: prof. Hančlová b) Průběh řešení Akce se konají každoročně v již tradičních termínech. Příspěvky na konferenci MEKON 2022 jsou přijímány v dostatečném časovém předstihu. Poté probíhá recenzní řízení, kde každý článek posuzují dva recenzenti. Příspěvky účastníků vystupujících na Workshop SGS jsou zasílány v týdnu před termínem konání. Na organizaci konference MEKON se aktivně podílí především doktorandi pod odborným dohledem proděkanky pro vědu, výzkum a doktorská studia. Z konference bude výstupem sborník příspěvků s ISBN, sborník abstraktů. Vybrané excelentní příspěvky budou rozšířena a publikovány ve speciálním čísle CEREI. c) Způsob zapojení studentů na řešení projektu Konference MEKON – předpokládá se účast přibližně 20 doktorandů ze všech oborů/programů Ekonomické fakulty VŠB-TUO (Ekonomie, Finance, Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika) a doktorandů ze zahraničí. Konferenci budou organizovat studenti doktorského stupně studia – Ing. Branžovský, Ing. Kharroubi, Ing. Molnárová, Ing. Neděla, Ing. Pakši, Ing. Šindlerová a Ing. Waliszewská. Workshop SGS – na této akci vystoupí se svými příspěvky řešitelé všech vědecko-výzkumných SGS projektů. Tuto akci organizuje referent pro SGS projekty paní Andrea Bulavová.
Rok zahájení
2022
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam