• O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Otevíráme nově akreditované studijní programy pro akademický rok 2019/20

Kromě tradičních studijních programů, které se člení na obory, byly v březnu na EKF otevřeny pro přijímací řízení i nově akreditované programy, které se již člení na specializace. Tyto nové programy a jejich specializace odpovídají moderním trendům ve vzdělávaní a reagují na požadavky uplatnění absolventů v nových ekonomických podmínkách. Nové studijní programy jsou označeny jako Nová akreditace a jsou u nich uvedeny také jednotlivé specializace.

Na nově akreditované navazující magisterské studijní programy se můžete přihlašovat až do 30.4.2019 !

STUDIJNÍ PLÁNY nově akreditovaných studijních programů

Navazující magisterské programy

Aplikovaná ekonomie - nová akreditace
Studijní program Aplikované ekonomie nabízí prestižní navazující magisterské studium, které připravuje vysoce kvalifikované odborníky s rozvinutými dovednosti v ekonomickém uvažování, analýzách ekonomických procesů pomocí ekonometrických a dalších kvantitativních technik v reálném světě na úrovni mezinárodní, národní i firemní. Program poskytuje rozsáhlé vzdělání v nástrojích a metodách potřebných pro pochopení komplexních otázek hospodářské politiky, mezinárodních ekonomických vztahů a...
Zjistěte více
Ekonomika a management
Magisterské studium studijního programu preferuje široký základ znalostí a dovedností. Výběr volitelných předmětů umožňuje profilaci v ekonomice a řízení podnikatelského subjektu a v oblasti řízení lidských zdrojů. V rámci oboru budou mít studenti možnost získat a prohloubit svoje znalosti z různých oblastí managementu s posílením znalostí z oblasti strategických procesů v managementu, jejich projektování a implementace, z finančního řízení, z analýzy efektu podnikatelských subjektů,...
Zjistěte více
Systémové inženýrství a informatika
Studijní program Systémové inženýrství a informatika se věnuje výchově kvalifikovaných odborníků, kteří budou schopni analyzovat, navrhovat i spravovat informační a komunikační technologie v malých i velkých firmách, finančních institucích a organizacích veřejné správy. Absolventi se uplatní při modelování a simulaci ekonomických procesů, jako ICT specialisté při organizaci, řízení a vývoji bezpečného a efektivního provozu ICT a služeb a dále jako systémoví nebo business analytici, projektoví...
Zjistěte více
Veřejná ekonomika a správa - nová akreditace
Navazující magisterský studijní program Veřejná ekonomika a správa je určen jak budoucím a stávajícím manažerúm a vysoce odborným pracovníkům ve veřejné správě a veřejném sektoru, tak všem kteří chtějí porozumět vazbám a vztahům vně veřejného sektoru i mezi veřejným a soukromým sektorem v rámci národní ekonomiky.
Zjistěte více