VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava EKF Ekonomická fakulta

Interní členové

Jméno Funkce
prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal děkan
prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová proděkanka pro strategii, doktorská studia a vnější vztahy
prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. proděkan pro zahraniční vztahy, rozvoj
a legislativu
doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. proděkanka pro studium
prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc. profesor katedry národohospodářské
doc. Ing. Jana Hančlová, CSc. vedoucí katedry systémového inženýrství
Ing. Aleš Lokaj, Ph.D. předseda AS EkF
prof. Ing. Jiří Kern, CSc. profesor katedry regionální a environmentální ekonomiky
doc. Ing. Pavla Macurová, CSc. docentka katedry podnikohospodářské
prof. Ing. Dušan Marček, CSc. profesor katedry aplikované informatiky
prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc. profesorka katedry managementu kvality, FMMI
doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. vedoucí katedry marketingu a obchodu
doc. Ing. Jan Sucháček, Ph.D. vedoucí katedry regionální a environmentální ekonomiky
prof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D. profesorka katedry matematických metod v ekonomice
doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. docent katedry národohospodářské
prof. Ing. Jan Široký, CSc. profesor katedry účetnictví a daní
prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc. profesor katedry managementu
prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. profesor katedry financí

Externí členové

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, VŠE v Praze
prof. Ing. Michal Fendek, CSc. vedoucí katedry operačního výzkumu a ekonometrie FHI, EU v Bratislavě
Ing. Jan Fux, MBA
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. profesorka katedry strategie, FPH VŠE v Praze
doc. Ing. Peter Krištofík, PhD. děkan Ekonomické fakulty, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. prorektor pro internacionalizaci, MU, Brno
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. profesor, Ostravská univerzita v Ostravě
prof. RNDr.Jaroslav Ramík, CSc. profesor, OPF, SU v Opavě
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. docent katedry financí ESF, MU, Brno
Ing. Vladislav Sywala jednatel společnosti, Messer Technogas s.r.o. Praha
Ing. Břetislav Šafarčík, Ph.D. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, PhD. děkan fakulty manažmentu, Prešovská univerzita v Prešově

Čestný člen

prof. Ing. Václav Jurečka, CSc. emeritní profesor