VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava EKF Ekonomická fakulta

Interní členové

Jméno Funkce
prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal děkan
prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová proděkanka pro strategii, doktorská studia a vnější vztahy
prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. proděkan pro zahraniční vztahy, rozvoj
a legislativu
doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. proděkanka pro studium
prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc. profesor katedry národohospodářské
doc. Ing. Jana Hančlová, CSc. vedoucí katedry systémového inženýrství
Ing. Aleš Lokaj, Ph.D. předseda AS EkF
prof. Ing. Jiří Kern, CSc. profesor katedry regionální a environmentální ekonomiky
doc. Ing. Pavla Macurová, CSc. docentka katedry podnikohospodářské
prof. Ing. Dušan Marček, CSc. profesor katedry aplikované informatiky
prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc. profesorka katedry managementu kvality, FMMI
doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. vedoucí katedry marketingu a obchodu
prof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D. vedoucí katedry matematických metod v ekonomice
doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. docent katedry národohospodářské
prof. Ing. Jan Široký, CSc. profesor katedry účetnictví a daní
prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc. profesor katedry managementu
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. docent katedry financí

Externí členové

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, VŠE Praha
prof. Ing. Michal Fendek, CSc. vedoucí katedry operačního výzkumu a ekonometrie FHI, EU Bratislava
Ing. Jan Fux, MBA ředitel Hypoteční banky, pobočka Ostrava
Ing. Pavel Juříček, Ph.D. předseda představenstva BRANO GROUP, a.s. Hradec nad Moravicí
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. profesorka katedry strategie, FPH VŠE Praha
doc. Ing. Peter Krištofík, PhD. děkan Ekonomické fakulty, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. prorektor pro internacionalizaci, MU Brno
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. profesor, Ostravská univerzita v Ostravě
prof. RNDr.Jaroslav Ramík, CSc. profesor, OPF, SU v Opavě
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. docent katedry financí ESF, MU Brno
Ing. Vladislav Sywala jednatel společnosti, Messer Technogas s.r.o. Praha
Ing. Břetislav Šafarčík, Ph.D. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - Územní pracoviště Ostrava III
prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, PhD. děkan fakulty manažmentu, Prešovská univerzita v Prešově

Čestný člen

prof. Ing. Václav Jurečka, CSc. emeritní profesor