Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Základní směry vědecko-výzkumné činnosti

Vědecko-výzkumná činnost Ekonomické fakulty je zaměřena do oblastí, kterými jsou především ekonomie, finance, management, ekonomika podniku a informatika a v rámci řešení vědecko-výzkumných projektů je soustředěna do těchto směrů:

 • Finanční stabilita
 • Ekonomie trhu práce
 • Ekonomické modelování a aplikovaná ekonometrie
 • Řízení lidských zdrojů
 • Řízení malých a středních podniků
 • Etická a společenská stránka činností organizací
 • Chování spotřebitele – spotřebitelské chování v období pandemie, mezigenerační srovnání chování spotřebitelů, tvorba typologie spotřebitelů, mediální chování vybraných skupin spotřebitelů, chování spotřebitele a sdílená ekonomika
 • Výzkum vybraných prvků marketingového mixu – produktový výzkum, výzkum distribuce, výzkum marketingové komunikace
 • Řízení vztahů se zákazníky (CRM) – implementace CRM, identifikace klíčových faktorů CRM, hodnocení úspěšnosti CRM
 • Analýza právních, účetních a daňových aspektů u malých, středních a velkých obchodních korporací v kontextu českého a mezinárodního prostředí
 • Analýza dopadů pandemie Covid-19 na vybrané subjekty v podnikatelské sféře v kontextu právních, účetních a daňových souvislostí
 • Vyhodnocení dopadů změny zdaňování příjmů ze závislé činnosti v kontextu dopadu daňových příjmů na státní rozpočet
 • Dopady legislativních změn v oblasti dani na chování podnikatelských subjektů a veřejné rozpočty
 • Aplikace právních předpisů při podnikání
 • Minimalizace rizik podnikatelských subjektů
 • Způsoby řešení sporů v mezinárodním obchodním styku včetně rozhodčího řízení
 • Ekonomické vztahy, konkurenceschopnost a odolnost členských států EU, rozvinutých světových ekonomik a rozvojových zemí
 • Regionální, ekonomické, sociální a bezpečnostní aspekty členství v EU
 • Česká evropská politika v kontextu předsednictví v Radě EU
 • Aplikace vybraných technik strojového učení v programovacím jazyce R
 • Komplexní řešení návrhů tras obslužných vozidel pro svoz komunálního odpadu
 • Statistická analýza vícerozměrných dat, vícerozměrné modely ekonomických a sociálních ukazatelů
 • Analýza ekonomických dat s využitím kvantitativních metod
 • Udržitelné podnikání a přeshraniční podnikání
 • Inovace a konkurenceschopnost v malých a středních podnicích
 • Vliv odběratelsko-dodavatelských řetězců na makroekonomickou situaci regionu
 • Efektivnost veřejných služeb a její hodnocení dle vícekriteriálních metod
 • Financování a hospodaření územních samosprávných celků
 • Kvalita a eGovernment ve veřejné správě
 • Služby v obecném hospodářském zájmu v kontextu zemí EU
  Modelování finanční veličin
 • Odhad hodnoty aktiv za rizika a flexibility
 • Podpora finančního rozhodování vybraných subjektů
 • Modely výpočetní inteligence v predikci ekonomických procesů
 • Softwarové inženýrství
 • IT management; governace informací a technologií
 • Modelování ekonomických rozhodovacích problémů: vícekriteriální rozhodování a optimalizace (včetně aplikace stochastického a fuzzy přístupu)
 • Zlepšování efektivity a produktivity rozhodovacích jednotek využitím neparametrických modelů obalů dat (nekonvexní technologie) 
 • Analytické úlohy a algoritmy nad strukturovanými a nestrukturovanými daty (s aplikacemi v Business Intelligence aj. oblastech)