• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.
Forma studia

Bakalářské programy

Aplikovaná ekonomie
Studijní program Aplikované ekonomie nabízí bakalářské studium zaměřené na pochopení fungování ekonomiky na regionální, národní, evropské i světové úrovni a poznání možností jejího ovlivňování prostřednicím nástrojů hospodářské politiky. Důležitou součástí je také pochopení dopadů praktické hospodářské politiky na firemní praxi, domácnosti a další ekonomické aktéry, stejně tak jako jejich vlivu na podobu hospodářské politiky. Posluchači se postupně seznamují se základy z oblasti mikroekonomie,...
Zjistěte více
Ekonomika a management
Studijní program pouze pro zahraniční uchazeče studijního oboru European Business Studies.
Zjistěte více
Ekonomika a management
Na bakalářském programu Ekonomika a management vás naučíme, jakou organizačně právní formu podnikání zvolit a jak zakládat a řídit podnik. Dozvíte se jak organizovat a zlepšovat ekonomické i sociální procesy různých typů organizačních subjektů. Dozvíte se také, jaké postupy provádět při řízení podniku i lidských zdrojů, financování a vyhodnocování činnosti podniku včetně hodnocení efektivnosti investic. Zjistíte také, jak rozvíjet podnik k udržení a zvyšování jeho konkurenceschopnosti....
Zjistěte více
Finance
Bakalářské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava je koncipováno jako 3 leté. Je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Úspěšným absolventům je udělen titul bakalář - Bc..
Ke studiu bakalářských studijních programů na Ekonomické fakultě VŠB–TU Ostrava se mohou přihlásit uchazeči, kteří absolvovali alespoň střední školu s maturitou. Přijímací zkoušky ke studiu v bakalářských studijních programech jsou realizovány na základě výběrového řízení, ve kterém je...
Zjistěte více
Marketing
V rámci tříletého bakalářského studijního programu Marketing jsou poskytovány teoretické i praktické znalosti komplexního charakteru, které jsou nutné pro práci na manažerských pozicích. Všeobecný ekonomický základ zahrnující znalosti z ekonomie, matematiky, statistiky, ekonomiky, práva a managementu umožňuje vytvářet klíčové kompetence budoucích absolventů rozvíjených v předmětech jednotlivých specializací - specializaci Marketing a obchod a specializaci Marketingová komunikace. Studijní...
Zjistěte více
Systémové inženýrství a informatika
Studijní program Systémové inženýrství a informatika vychovává odborníka, který je vybaven dovednostmi systémového přístupu, modelování a schopnostmi aplikovat moderní informační techniky na typické úlohy systému řízení a informačního systému firem, korporací, institucí veřejné správy a ostatních organizací.
Zjistěte více
Účetnictví a daně
Studijní program Účetnictví a daně patří mezi perspektivní a vyvíjející se program s praktickým zaměřením. Studenti během studia získají, mimo jiné, teoretické i praktické znalosti z problematiky účetnictví, přímých a nepřímých daní a práva podnikatelských subjektů, ale i subjektů z neziskové sféry a budou umět použít tyto informace k finančnímu rozhodování. Absolventi bakalářského studia mohou najít uplatnění jako vedoucí ekonomických, účetních a daňových oddělení, účetní a daňoví poradci,...
Zjistěte více
Veřejná ekonomika a správa
Bakalářský studijní program Veřejná ekonomika a správa je určen jak budoucím a stávajícím pracovníkům na ekonomicko-správních pozicích ve veřejné správě a dalších segmentech veřejného sektoru, tak těm, kteří chtějí porozumět vazbám a vztahům vně veřejného sektoru i mezi veřejným a soukromým sektorem v rámci národní ekonomiky.
Zjistěte více