• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Otevíráme nově akreditované studijní programy pro akademický rok 2019/20

Kromě tradičních studijních programů, které se člení na obory, byly v březnu na EKF otevřeny pro přijímací řízení i nově akreditované programy, které se již člení na specializace. Tyto nové programy a jejich specializace odpovídají moderním trendům ve vzdělávaní a reagují na požadavky uplatnění absolventů v nových ekonomických podmínkách. Nové studijní programy jsou označeny jako Nová akreditace a jsou u nich uvedeny také jednotlivé specializace.

Na nově akreditované bakalářské studijní programy se můžete přihlašovat až do 31.5.2019 !

STUDIJNÍ PLÁNY nově akreditovaných studijních programů

Bakalářské programy

Aplikovaná ekonomie - nová akreditace
Studijní program Aplikované ekonomie nabízí bakalářské studium zaměřené na pochopení fungování ekonomiky na regionální, národní, evropské i světové úrovni a poznání možností jejího ovlivňování prostřednicím nástrojů hospodářské politiky. Důležitou součástí je také pochopení dopadů praktické hospodářské politiky na firemní praxi, domácnosti a další ekonomické aktéry, stejně tak jako jejich vlivu na podobu hospodářské politiky. Posluchači se postupně seznamují se základy z oblasti mikroekonomie,...
Zjistěte více
Ekonomika a management
Bakalářské studium v rámci programu Ekonomika a management umožňuje získat odborné znalosti a dovednosti zaměřené na pochopení a řízení manažerských funkcí a procesů organizací, především ziskových, ale rovněž neziskových. Absolvent oboru si osvojí poznatky z mikroekonomie a makroekonomie, matematiky, práva a z marketingu. Výuka je orientovaná do oblasti řízení provozní ekonomiky a analýzy její efektivnosti v napojení na účetnictví, daně a financování, marketingových aktivit, zvládnutí...
Zjistěte více
Ekonomika a management - nová akreditace
Na bakalářském programu Ekonomika a management vás naučíme, jakou organizačně právní formu podnikání zvolit a jak zakládat a řídit podnik. Dozvíte se jak organizovat a zlepšovat ekonomické i sociální procesy různých typů organizačních subjektů. Dozvíte se také, jaké postupy provádět při řízení podniku i lidských zdrojů, financování a vyhodnocování činnosti podniku včetně hodnocení efektivnosti investic. Zjistíte také, jak rozvíjet podnik k udržení a zvyšování jeho konkurenceschopnosti....
Zjistěte více
Hospodářská politika a správa
Základem studia programu Hospodářská politika a správa v bakalářském stupni studia jsou odborné znalosti společného základu studia v oblastech mikroekonomie, makroekonomie, podnikových financí, účetnictví, daní, marketingu a managementu. Tyto znalosti a dovednosti jsou dále rozšiřovány a prohlubovány v rámci studia jednotlivých oborů studia, zejména v oblastech podnikových financí, finančních trhů, hospodářské politiky, ekonomie trhu práce a regionální ekonomie, evropské a světové integrace,...
Zjistěte více
Marketing - nová akreditace
V rámci tříletého bakalářského studijního programu Marketing jsou poskytovány teoretické i praktické znalosti komplexního charakteru, které jsou nutné pro práci na manažerských pozicích. Všeobecný ekonomický základ zahrnující znalosti z ekonomie, matematiky, statistiky, ekonomiky, práva a managementu umožňuje vytvářet klíčové kompetence budoucích absolventů rozvíjených v předmětech jednotlivých specializací - specializaci Marketing a obchod a specializaci Marketingová komunikace. Studijní...
Zjistěte více
Systémové inženýrství a informatika
Studijní program Systémové inženýrství a informatika vychovává odborníka, který je vybaven dovednostmi systémového přístupu, modelování a schopnostmi aplikovat moderní informační techniky na typické úlohy systému řízení a informačního systému firem, korporací, institucí veřejné správy a ostatních organizací.
Zjistěte více
Veřejná ekonomika a správa - nová akreditace
Bakalářský studijní program Veřejná ekonomika a správa je určen jak budoucím a stávajícím pracovníkům na ekonomicko-správních pozicích ve veřejné správě a dalších segmentech veřejného sektoru, tak těm, kteří chtějí porozumět vazbám a vztahům vně veřejného sektoru i mezi veřejným a soukromým sektorem v rámci národní ekonomiky.
Zjistěte více