Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Model pro sběr a hodnocení dat na podporu rozhodování ve Smart městech
Kód
SP2021/86
Předmět výzkumu
Města, které se zaměřuje na využití pokročilých informační a komunikačních technologií, za účelem zlepšení existujících procesů ve městě, jsou nazývány chytrými městy (Smart Cities) (D’Onofrio and E. Portmann, 2017; Harrison et al. 2010). Koncept chytrých měst nicméně vychází z předpokladu, že zaváděním technických inovací a novátorských přístupů k plánování, organizaci a správě měst, zejména v oblasti ekonomiky, dopravy, bydlení, přístupu k životnímu prostředí a samotného řízení, lze dosáhnout mj. významných úspor, ale běžně se nezohledňují názory a potřeby obyvatel měst (Finger a Portmann, 2016). Pro člověka je přirozené používat při hodnocení výrazy přirozeného jazyka. Na základě těchto výrazů také vyjadřují své preference při rozhodování. Tyto výrazy jsou ale spojené s určitou úrovní neurčitosti. Zahrnutí neurčitosti do modelu může vést ke zkvalitnění charakteristik systémového rámce modelování a ke zvýšení věrohodnosti výsledků, což umožní rychlejší pochopení zkoumaného problému. V rámci SGS projektu SP2020/125 jsme evaluovali a formalizovali několik aspektů sémantické neurčitosti, za účelem zlepšení informovanosti a k podpoře rozhodování rozhodovatele. Mezi výsledky projektu můžeme zařadit návrh metody, založené na kvantifikované agregaci v rámci evaluace elementárních podmínek a sumarizace dat (Sojka et al., 2020). Mezi dalšími výsledky můžeme zmínit publikované ověření možnosti pokládat dotazy a interpretovat výsledky převážně lingvisticky za účelem zjištění, ve kterých okresech má většina entit zkoumané vlastnosti ve vztahu k objektům na mapě (Čermáková, 2020; Hudec et al., 2020). Dalšími publikovanými výsledky jsou diskuse k možnostem publikace výsledků v prostředí manažerských vizualizací (dashboardů) (Hudec and Poláček, 2020), matematická formalizace agregace úplných a volitelných alternativ (Hudec and Mesiar, 2020). V neposlední řadě byly publikovány výsledky, zahrnující rozšíření metody PROMETHEE-IDEA pro měření efektivity za podmínek nejistoty a při použití kvalitativních dat (Zapletal, 2020). Návrh projektu staví na výsledcích SGS projektu SP2020/125, se záměrem dále obohatit uvedenou oblast. Zaměřujeme-li se na interpretaci informací z dat v chytrých městech. Různorodé kategorie stakeholderů v těchto městech (od místních úřadů až po občany) by měly být informovány především přirozeně, lingvisticky (Terán et al., 2016; Hudec, 2019). Model zapojení občanů ve Smart (kognitivních) městech, ve fázích od eInformovanosti (eInforming), až po eParticipaci (eParticipation) a eZplnomocnění (eEmpowerment) byl navržen autory Terán et al. (2016). Navrhovaný SGS projekt přispěje do oblasti informované participace a rozhodování. Vytvoříme nové modely, které budou založené na teorii agregačních funkcí a fuzzy logiky, zkoumané v předchozím projektu SGS SP2020/125. V navrhovaném projektu se budeme ubírat dvěma směry. Prvním je oblast eParticipace (Terán et al., 2016). Cílem je sběr názorů z množiny různorodých skupin stakeholderů v rámci města, s přihlédnutím ke specifikům skupin (velikost, počet respondentů, vytváření dotazníků na míru), nejistotě při odpovědích na otázky a zdrojích takové nejistoty. V tomto směru bychom mohli snížit procentuální podíl nevyplněných dotazníků, chybovost a zvýšit úroveň participace prostřednictvím tvorby dotazníků na míru a řízení zapojení skupin respondentů (Morente-Molinera et al., 2018; Torres van Grinsven, 2015). Druhý směr bude zaměřen na pokročilou formalizaci závislosti, vztahy a koalice mezi zvažovanými atributy, nebo dokonce skupinami stakeholderů, dle lingvistických proměnných (Zadeh, 1975), logických agregací, např. a jestliže je možné (and if possible), nebo alespoň (or else) (Dujmović, 2018; Hudec a Mesiar, 2020) a Choquetova integrálu (Grabisch, 1996). Tyto vztahy budou dále využity při zkoumání možností aplikace v metodách vícekriteriálního rozhodování, např. v rámci modifikací populární metody PROMETHEE bude zkoumána možnost modelování závislostí mezi kritérii. V tomto směru budeme dále zkoumat možnosti zahrnutí neurčitosti prostřednictvím intuicionistických fuzzy množin (intuitionistic fuzzy sets), fuzzy množin typu 2 (type-2 fuzzy sets) a Pythagorejských fuzzy množin (Pythagorean fuzzy sets). Tyto rozšířené rámce z rodiny teorie fuzzy množin pracují s větším množstvím informací než běžné fuzzy množiny. Budeme zkoumat, zda tyto komplexní konstrukce přinášejí významné přínosy v oblasti chytrých měst a zda tyto přínosy převažují nad zvýšenou výpočetní náročností. Je zřejmé, že práce s neurčitostí za použití příliš komplexních matematických konstrukcí, by mohla vést k nákladnějším výpočtům a značné zátěži pro respondenty. Nalezení uspokojivé úrovně kompromisu je úlohou, do které bychom výsledky tohoto projektu chtěli přispět.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam