Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Specifikace typových podnikových problémů v oblasti řízení včetně způsobů řešení a identifikace přístupů k tvorbě podnikatelských modelů ve vybraných inovujících podnicích v České republice
Kód
SP2020/107
Předmět výzkumu
Navrhovaný výzkum se vztahuje k problematice specifikace typových podnikových problémů v oblasti řízení včetně způsobů řešení a identifikace přístupů k tvorbě podnikatelských modelů ve vybraných inovujících podnicích v České republice. Reaguje na požadavek spočívající v rychlosti vygenerování nových koncepcí řešení na základě již ověřených typů podnikových problémů a tomu odpovídajících způsobů řešení. Zároveň se zaměřuje na identifikaci přístupů k tvorbě podnikatelských modelů s ohledem na předmět podnikání u inovujících podniků. Za inovující podniky se považují dle metodiky Eurostatu z roku 2010 podniky, které v uvedeném období zavedly některou z následujících inovací: produktovou, procesní, marketingovou a organizační. Výzkumný vzorek podniků bude obsahovat 200 inovujících podniků, působících na území ČR, které jsou součástí veřejně dostupné databáze vytvořené Asociací inovačního podnikání. V rámci výzkumu budou řešeny dvě základní výzkumné oblasti: 1. specifikace typových podnikových problémů v oblasti řízení inovujících podniků včetně způsobu řešení, 2. identifikace přístupů k tvorbě podnikatelských modelů u vybraných inovujících podniků. V první řešené oblasti budou předmětem zkoumání podnikové problémy, které nelze snadno vyřešit. Výsledek řešení není výsledkem optimalizace protichůdných požadavků, ale výsledkem eliminace protikladů za účelem dosažení win-win způsobu. Řešení bude zaměřeno na zjištění aktuálních poznatků v oblasti podnikových problémů řešených pomocí metod TRIZ, xTRIZ v tuzemské a zahraniční literatuře. Poznatky budou zobecněny a konfrontovány v podnikové praxi na základě realizovaného výzkumného šetření na výzkumném vzorku inovujících podniků. Ve druhé řešené oblasti budou identifikovány přístupy k tvorbě podnikatelských modelů s ohledem na předmět podnikání inovujících podniků. Inovující podniky budou s ohledem na předmět podnikání rozděleny na výrobní podniky, podniky poskytující služby a softwarové podniky. Řešení bude zaměřeno na zjištění aktuálních teoretických poznatků v oblasti tvorby a implementace podnikatelských modelů, zohledňující inovace produktu, procesu, marketingu a organizačního uspořádání. Na základě zjištění budou zobecněny podnikatelské modely typické pro vybrané skupiny podniků a konfrontovány prostřednictvím výzkumného šetření na výzkumném vzorku inovujících podniků. Obě navržené výzkumné oblasti reagují na témata doktorských prací, která jsou zadaná v rámci oboru Podniková ekonomika a management. První navržená výzkumná oblast je spojena s doktorskou prací, která bude zaměřena na ověření možností využití metod TRIZ, xTRIZ v oblasti řízení podniku. Druhá řešená oblast je spojena s doktorskou prací, která bude zaměřena na zhodnocení využití digitálních technologií včetně dopadu na tvorbu podnikatelských modelů ve vybraných skupinách podniků. Současný stav poznání Současný stav poznání vychází ze soudobých poznatků prezentovaných v tuzemské a zahraniční odborné literatuře vztahující se k problematice inovačních podniků a jejich problémů v oblasti řízení podnikových procesů a tvorby podnikatelských modelů. Zároveň vychází z výsledků řešení, zaměřeného na zhodnocení inovačních aktivit a identifikování problémů při řízení inovačního procesu ve vybraných podnicích v České republice a v Polsku v rámci projektu SP2019/47. Pro přežití a pro získání významného postavení na trhu realizují podniky řadu změn. Obvykle mají podobu inovací, které jsou nezbytným předpokladem úspěšného podnikání ve vysoce konkurečním podnikatelském prostředí (Dyer, Gregerse a Christensen, 2011; Hoffmann et al, 2018; Tidd a Bessant, 2016). Realizování inovací v podnicích je základem konkurenceschopnosti podniku a zároveň vede k nižším nákladům, vyšší kvalitě a efektivitě realizovaných podnikových procesů a k přeměně podnikatelských modelů. Řízení inovací umožňuje rychleji reagovat na individualizované požadavky zákazníků včetně využívání nových oblastí podnikání. Podnikatelský model se stává nástrojem, který reaguje na změny v podnikatelských příležitostech, od nichž se odvíjí sled podnikatelských aktivit (Peterková a Ludvík, 2015). Podnikatelský model je schopen ziskově plnit nabídku hodnoty pro zákazníka a zároveň pracuje s klíčovými zdroji a procesy (Gassmann et al, 2014). Obdobný pohled podává Kaplan (2012), který podnikatelský model pojímá procesně jako příběh o tom, jak podnik vytváří, dodává a zachycuje hodnotu. Osterwalder a Pigneur (2012) společně s Johnsonem (2018) vymezují určité vzory podnikatelských modelů na základě podobných vlastností, uspořádání stavebních prvků či podobného chování (např. podnikatelské zaměření, dlouhý chvost, vícestranné platformy, bezplatná nabídka, otevřené podnikatelské modely). Existují různé podoby podnikatelských modelů, které se liší počtem základních modelových prvků, technikami svého popisu a vyjádření, způsoby své tvorby atd. (Peterková a Ludvík, 2015, Parker, 2017). Typy podnikatelských modelů se odvíjí rovněž od typů inovujících podniků. Zdali se jedná o výrobní podniky, podniky poskytující služby a softwarové podniky. Reakce managementu na podnikatelské příležitosti na trhu je spojena s řešením podnikových problémů, jejichž řešení nevyžaduje optimalizaci, ale eliminaci protikladů za účelem dosažení win-win způsobu (Mann, 2004). V teorii (Souchkov, 2018; Bielski, 2013; Boratyńska-Sala, 2014)) jsou obecně charakterizovány postupové kroky řešení těchto náročných problémů pomocí metody TRIZ (Tvorba a řešení inovačních zadání). Metoda vznikla na základě studia světových patentů a zobecněním úspěšných postupů. Byla původně vyvinuta pro řešení technických problémů. Koncem 90. let 20. století se objevují pokusy využít metodu TRIZ pro řešení problémů i v netechnických oborech. Pro tento účel je metoda modifikována a dostala název xTRIZ („x“ je převzato z anglického slova „extended“ – tedy rozšířeno). V rámci této metody Suškov (2014) vymezuje techniky (analýza kořenových příčin problému /Root-Conflict Analysis/, matice rozporů a invenčních principů pro tvorbu nových nápadů a strategií /Contradiction Matrix/), které lze použít k inovativnímu řešení podnikových problémů jako je např. řešení konfliktů při fúzi podniků, vytvoření nového obchodního modelu, řešení řady konfliktů v rámci dodavatelského řetězce atd. Zkušenosti s aplikací na podnikové problémy jsou zpracovány formou případových studií a publikovány knižně nebo v článcích, nejsou však snadno vyhledatelné (Skařupa, et al, 2014). Naopak ve větším rozsahu jsou publikovány výsledky z řešení technických problémů pomocí metody TRIZ. S ohledem na současný stav poznání je zřejmé, že je potřeba zohlednit řízení a realizaci inovací na tvorbu podnikatelských modelů. Zároveň bližší poznání inovujících podniků umožní specifikovat konkrétní problémy související s řízením podniku a ověřit možnosti využití metod TRIZ a xTRIZ. Literatura 1. BIELSKI, J. Vylepši svoje přemýšlení analýzou látek a polí. (Přeložil B. Bušov). Brno: TRIZing, 2015.Souchkov, V., Hoeboer and Mathijs van Zutphen: RCA+ to Solve Business. 2. CHARRY, K., K. COUSSEMENT, N. DEMOULIN, N. HEUVINCK. Marketing Research with IBM SPSS Statistics. New York: Routledge, 2016. ISBN 9781315525532. 3. DYER, J., H.B. GREGERSEN a C.M. CHRISTENSEN. The innovator's DNA: mastering the five skills of disruptive innovators. Updated edition. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2019. ISBN 9781633697201. 4. GASSMANN, O., K. FRANKENBERGER a M. CSIK. The Business Model Navigator: 55 Models That Will Revolutionise Your Business. FT Press, 2014. ISBN 9781292065816. 5. HOFFMAN, R. a C. YEH. Blitzscaling: The Lightning-Fast Path to Building Massively Valuable Companies. USA: Crown Publishing Group, 2018. ISBN 9781524761424. 6. JOHNSON, M. Reinvent your Business Model. Harvard: Harvard Business Review Press, 2018. ISBN 9781633696464. 7. KAPLAN, S. The business model innovation factory: how to stay relevant when the world is changing. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2012. ISBN 1118149564. 8. MANN, D. Hands-on Systematic Innovation for Business and Management. Devon: Lazarus Press, 2004. 538 s. ISBN 978-1898546733. 9. OSTERWALDER, A.,Y. PIGNEUR a T. CLARK. Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. Hoboken, NJ: Wiley, 2012. ISBN 9780470876411. 10. PARKER, G. G., M. W. ALSTYNE a S. P. CHOUDARY. Platform Revolution: How Networked Markets are Transforming the Economyand How to Make Them Work for You. USA: W. W. Norton & Company, 2017. ISBN 393354350. 11. PETERKOVÁ, J. a L. LUDVÍK. Řízení inovací v průmyslovém podniku. Ostrava: VŠBTU Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3826-7. 12. ŘEZANKOVÁ, H., D. HÚSEK, V. SNÁŠEL. Shluková analýza dat. Praha, Professional Publishing, 2009. ISBN 9788086946818 13. SKAŘUPA, J. a J. ŽÍDEK. Metodika TRIZ. Ostrava: VŠB-TUO, 2014. Elektronická podoba textu. 14. SUŠKOV, V. Příčiny a následky problémových situací. Studijní text. Brno: INDUS, s.r.o., 2014, přeložil Bušov, B. 15. TIDD, J. a J. BESSANT. Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change. Chichester: John Wiley, 2016. ISBN 978-1-118-36063-7. Články 16. BORATYŃSKA-SALA, Anna. TRIZ business – różne ujęcia metodyki rozwiązywania problemów. In: Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, s. 33 – 44. ISBN 978-83-930399-6-8. 17. SOUCHKOV, Valeri a Joseph Patrick ROXAS. System of Standard Inventive Solution Patterns for Business and Management Problems. Proceedings of the TRIZfest International Conference [online]. Knoxville: MATRIZ, 2016 [cit. 2018. 05. 14]. ISSN 2374-2275. Dostupné z: http://www.xtriz.com/publications/Souchkov_Roxas_System_of_Standard_Inventive_Solutio n_Patterns_TRIZfest2016.pdf 18. SUCHKOV, Valeri. Guide to Root Conflict Analysis (RCA+). TRIZ & SYSTEMATIC INNOVATION [online]. 2017 [cit. 2018. 05. 14]. Dostupné z: http://www.xtriz.com/publications/ValeriSouchkov_RCA_Plus_Edition_2.pdf Webové stránky 19. The Online TRIZ Jounal. The TRIZ Journal: Articles Archives – TRIZ Journal [online]. The TRIZ Journal [14. 05. 2018]. Dostupné z: http://www.triz-journal.com. 20. XTRIZ. XTRIZ: Leadership with Systematic Innovation [online]. XTRIZ [14. 05. 2018]. Dostupné z: http://www.xtriz.com/index.htm. Cíl projektu Cílem řešeného projektu v rámci dvou vymezených výzkumných oblastí je provést specifikaci typových podnikových problémů v oblasti řízení včetně způsobu řešení a identifikaci přístupů k tvorbě podnikatelských modelů ve vybraných inovujících podnicích v ČR. Cíle první řešené oblasti: • sumarizovat získané teoretické poznatky v oblasti podnikových problémů řešených pomocí metod TRIZ, xTRIZ v literatuře, • specifikovat problémy v oblasti řízení podniku včetně způsobů řešení problémů u inovujících podniků, • zobecnit poznatky o typových problémech v oblasti řízení inovujících podniků, • realizovat výzkumné šetření zaměřené na specifikaci typových podnikových problémů v oblasti řízení u výzkumného vzorku inovujících podniků, • vytvořit zásobník typových problému v oblasti řízení inovujících podniků včetně nastínění způsobu řešení. Cíle druhé řešené oblasti: • sumarizovat získané teoretické poznatky v oblasti tvorby a implementace podnikatelských modelů zohledňující inovace produktu, procesu, marketingu a organizačního uspořádání, • identifikovat přístupy k tvorbě podnikatelských modelů u podniků výrobních, poskytujících služby a softwarových, • zobecnit podnikatelské modely typické pro vybrané skupiny inovujících podniků, • realizovat výzkumné šetření zaměřené na identifikaci podnikatelských modelů u výzkumného vzorku inovujících podniků. Metodika postupu řešení Za účelem naplnění dílčích cílů v první a ve druhé oblasti bude realizováno vlastní empirické šetření prostřednictvím dotazníků. Empirickým šetřením bude osloveno celkem 200 inovujících podniků se sídlem na území České republiky, které jsou uvedeny ve veřejně dostupné databázi inovujících podniků, která je vytvořena Asociací inovačního podnikání. Bude vytvořen strukturovaný dotazník, který umožní specifikovat podnikové problémy související s řízením podniku, identifikovat typy podnikatelských modelů a přístupy k jejich tvorbě. Výsledky dotazníkového šetření budou zhodnoceny pomocí statistického programu IBM SPSS Statistics 21. Statistická data budou analyzována prostřednictvím korelační analýzy a deskriptivní statistiky (Charry et al, 2016; Řezánková, Husek, Snášel, 2009). Bude provedena analýza problémů pomocí modifikované analýzy kořenových příčin /RCA+/. Ludvík (2015) uvádí, že mezi příčinami se hledají takové prvky, které mají charakter rozporu. Při analýze se pracuje s diagramem pro analýzu kořenových rozporů /označení RCA+ diagram, symbol „+“ označuje modifikaci metody RCA/. Při sestavování RCA+ diagramu se začíná obvykle u hlavního negativního efektu. Úkolem analýzy je prozkoumat všechny faktory, které přispívaly ke vzniku tohoto hlavního negativního efektu, a to odhalením a zviditelněním všech vzájemně propojených rozporů. Zároveň pro generování řešení problémů bude aplikována matice rozporů (Suškov, 2014). Pro popis vytvořených podnikatelských modelů u vybraných skupin inovujících podniků bude využito plátno business Model Canvas podle autorů Osterwaldera a Pigneura (2012). Výsledkem použitých přístupů a metod bude vytvořený zásobník typových podnikových problémů včetně nastíněných způsobů řešení a identifikace přístupů k tvorbě podnikatelských model s ohledem na vybrané skupiny inovujících podniků. V rámci řešení projektu budou použita tato data: • odborná tuzemská a zahraniční literatura, • databáze inovačních firem v České republice veřejně dostupná a vytvořená Asociací inovačního podnikání, • data získaná vlastním empirickým šetřením (dotazníkové šetření). Rámcový harmonogram řešení je následující: • stanovení koncepce řešení – leden 2020, • rozdělení práce v řešitelském týmu – únor 2020, • studium odborné tuzemské a zahraniční literatury o podnikových problémech řešených pomocí metod TRIZ, xTRIZ a přístupech k tvorbě podnikatelských modelů s ohledem na soudobé podmínky v podnikatelském prostředí – únor až březen 2020, • vytvoření a ověření dotazníku pro realizaci dotazníkového šetření – březen 2020, • oslovení vybraných inovujících podniků se sídlem na území ČR – březen až duben 2020, • vyhodnocení dotazníkového šetření – květen až červenec 2020, • shrnutí získaných poznatků a vytvoření zásobníku typových problémů souvisejících s řízením podniku a zároveň identifikace přístupu k tvorbě podnikatelských modelů u podniků výrobních, poskytující služby a softwarových – srpen až říjen 2020, • zpracování publikačních výstupů – průběžně.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam