Studijní program Ekonomické teorie

Informace pro uchazeče

Program nabízí nejvyšší formu institucionalizovaného ekonomického vzdělání. Je zaměřen převážně teoreticky, jak je zřejmé již z jeho nominálního označení. Je proto určen především těm zájemcům, kteří chápou význam ekonomické teorie pro praktickou hospodářskou činnost a kteří mají sklon k analytickému teoretickému myšlení. Předpokladem přijetí ke studiu je absolvování předcházejících stupňů ekonomického vzdělání, to znamená stupně bakalářského a magisterského. Nezbytná je i znalost anglického jazyka a matematického aparátu, umožňující studium zahraničních odborných textů.

Popis programu

Výuková a studijní struktura programu je utvářena tak, aby postihovala všechny důležité mikroekonomické a makroekonomické souvislosti ekonomických procesů a jevů. Studium v rámci programu tak vytváří předpoklady pro samostatné ekonomické myšlení a pro tvůrčí aplikaci jeho výsledků v mnoha oblastech ekonomického a společenského života.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent studia v některém z oborů tohoto programu je vysoce vzdělaným hospodářským odborníkem s hlubokým, ale zároveň i širokým pohledem na ekonomický život země, Evropy a světa, rozumějící podstatě ekonomických jevů a procesů a jejich souvislostem. Absolvent doktorského studia v programu Ekonomické teorie je vědomostně vybaven tak, aby rozuměl logice a mechanice tržního hospodářství a byl tak schopen objektivně analyzovat cíle a nástroje ekonomické politiky vlády na různých úrovních a utvářet si vlastní kvalifikovaná stanoviska.

Odborné dovednosti absolventa

Na základě uvedených gnozeologických předpokladů je absolvent studia schopen provádět analýzy chování ekonomických subjektů, ať již jsou jimi jednotlivci, domácnosti, firmy, vláda nebo mezinárodní organizace. Získaná analytická způsobilost může být využívána k predikci budoucího ekonomického vývoje jak na mikro - tak i makro - úrovni a k přijímání efektivních rozhodnutí.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi studia jsou seznámeni s principy vědecké práce, s formulováním modelů a hypotéz a s testováním jejich pravdivosti. Jsou rovněž seznámeni s metodami výzkumné práce s důrazem na výzkum ekonomický. Svou zajímavostí a tím, že umožňuje pochopit život včetně jeho mimoekonomických stránek, vzbuzuje studium potřebu dalšího vzdělávání, byť v neformalizované podobě.

Uplatnění absolventa

Studijní program svým obsahovým zaměřením a používanými pedagogickými postupy připravuje doktorandy pro působení v takových oblastech, jako jsou například, výzkumná činnost v široce pojaté oblasti ekonomie, účast na tvorbě hospodářské politiky na různých úrovních a evaluaci jejich výsledků, veřejná správa, neziskové organizace, poradenství, pedagogické působení v ekonomickém školství. Absolventi studia prokazují svou profesní způsobilost i v řadě aktivit, které primárně nemají ekonomickou povahu, ale jsou ekonomicky, zejména finančně, determinovány. Zaměření a celková povaha studia v tomto studijním programu činí jeho absolventy značně adaptabilními vůči požadavkům trhu práce.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia doktorské
Kód P6201
Název česky Ekonomické teorie
Název anglicky Economic Theory
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra ekonomie
Garant prof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
Klíčová slova Obecná ekonomická teorie
Metodologie ekonomické vědy
Ekonomické modely
Mikroekonomie
Makroekonomie