Studijní program Ekonomika a management

Informace pro uchazeče

Doktorské studium v oboru Podniková ekonomika a management umožňuje svou strukturou a obsahovým zaměřením navázat na znalosti získané z magisterského studia tohoto oboru. Jde o významně výzkumně orientované znalosti a dovednosti spojené se studiem řady předmětů, které jsou vázány na funkční oblasti podnikových systémů. V rámci vědecko-výzkumné přípravy jsou posluchači připravováni v předmětech včetně aplikace řady exaktních metod, které umožňují zvýšit efektivnost jak analytické činnosti v podniku, tak hledání a hodnocení variant řešení různých podnikových problémů. V rámci studia studenti také zpracovávají výzkumně odborné práce s využitím exaktních metod a přístupů k řešení témat těchto prací. Tyto práce pak mají umožnit zpracování konečné doktorské disertační práce s významným obsahem této práce orientovaným jako práce výzkumného charakteru. Zpracování této práce je vrcholným cílem doktorského studia v uvedeném oboru. Po celé studium jsou posluchači vedeni odborně fundovanými školiteli.

Popis programu

Stěžejním cílem studia je zajistit účelně předmětově a projektově propojenou přípravu budoucích absolventů tohoto oboru. To znamená, že získají inovačně adekvátní znalosti a dovednosti, které se týkají systematiky vědecké práce, dále znalostí metodologie a metod pro formulaci i verifikaci vědecko-výzkumných a poznatkových hypotéz pro řešení praktických rozhodovacích situací, které směřují k zajištění růstu výkonnosti v prvé řadě podnikatelských subjektů a k tvorbě přidané hodnoty. Získávání těchto znalostí, případně dovedností, je orientováno do odborných oblastí podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, podnikových financí a obchodního práva. Konečná cílová aplikace nabytých poznatků v rámci studia směřuje ke zpracování invenční doktorské disertační práce. Významným cílovým aspektem studia je také studium problematiky lidského potenciálu. Během studia je vyvíjeno úsilí pro zajištění znalostní a dovednostní připravenosti absolventů jak domácích, tak zahraničních tak, aby tato byla srovnatelná s požadavky, které jsou na její úroveň kladeny na významných univerzitách v zahraničí.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi tohoto oboru doktorského studia jsou fundovaně připraveni pro efektivní studiem získaných znalostí a dovedností jak v oblasti jejich možné další vědecko-výzkumné činnosti, tak pro práci v subjektech, které potřebují realizaci moderních poznatkových i znalostních inovací v praxi. Absolventi jsou schopni dále rozvíjet, projektově zpracovávat a aplikovat nabyté znalosti a dovednosti z odborných oblastí, které se týkají podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, podnikových financí a obchodního práva. Jejich aplikace umožní růst výkonového a účelového efektu, tj. v prvé řadě podnikem vytvářené přidané hodnoty, případně efektu v rámci výzkumných aktivit. Tyto znalosti a dovednosti, které jsou studijně zaměřeny na všechny dílčí funkce komplexního manažerského procesu včetně analytických činností, systémy komunikace a rozhodování, jsou absolventi připraveni účelně integrovat a zajistit realizaci synergických efektů vedoucích k růstu výkonnosti organizací. V těchto mohou absolventi působit ať již jako manažeři různých řídících stupňů, resp. jako poradci, specialisté apod., a to jak doma, tak v zahraničí s ohledem na zajišťovanou úroveň odborné cizojazyčné připravenosti absolventů.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi tohoto oboru jsou připraveni aplikovat moderní metody analýzy a syntézy v rámci řešení problematik zaměřených výzkumně do oblastí ekonomiky a řízení podniku. S rozsáhlým komplexem metod zkoumání jsou seznámeni v rámci doktorského studia v předmětu: Kvantitativní metody ekonomické analýzy. Již v rámci zpracování písemné práce ke zkoušce z komplexního oborového předmětu aplikují tyto metody. Jedná se v prvé řadě o analytické metody spojené s aplikací v rozhodovacích procesech, které tvoří dominantu manažerského systému v podniku a jejich problematika je řešena v rámci zpracovávaných disertačních prací.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi tohoto oboru doktorského studia jsou fundovaně připraveni pro efektivní aplikaci studiem získaných znalostí a dovedností jak v oblasti jejich možné další vědecko-výzkumné činnosti, tak pro práci v subjektech, které vyžadují realizaci moderních poznatkových i znalostních inovací v praxi. Absolventi jsou schopni dále rozvíjet, projektově zpracovávat a aplikovat nabyté znalosti a dovednosti z odborných oblastí, které se týkají podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, podnikových financí a účetnictví a daní. Jejich aplikace umožní růst výkonového a účelového efektu, tj. v prvé řadě podnikem vytvářené přidané hodnoty, případně efektu v rámci výzkumných aktivit. Absolventi oboru jsou schopni předávat své poznatky značnému rozsahu jejich potenciálních uživatelů, neboť témata disertačních prací jsou zaměřena na problematiku řízení a ekonomiky v oblasti strategie i provozu podnikatelských subjektů. O poznatcích, zkušenostech i metodách aplikovaných při řešení problematik ekonomiky a managementu podniku jsou absolventi oboru připraveni komunikovat minimálně i v jednom cizím jazyce. Při zpracování dílčích prací i závěrečné disertační práce je vyžadováno využití zahraniční literatury, poznatků ze stáží doktorandů v zahraničí, prezentují výsledky své výzkumné činnosti na zahraničních konferencích apod.

Uplatnění absolventa

Znalosti a dovednosti, které jsou studijně v oboru zaměřeny na všechny dílčí funkce komplexního manažerského procesu včetně analytických činností, systémů komunikace a rozhodování, jsou absolventi připraveni účelně integrovat a zajistit jejich využitím realizaci synergických efektů vedoucích k růstu výkonnosti organizací. V těchto mohou absolventi působit ať již jako manažeři různých řídicích stupňů, resp. jako poradci, specialisté apod., a to jak doma, tak v zahraničí s ohledem na zjišťovanou úroveň odborné cizojazyčné připravenosti absolventů doktorského studia tohoto oboru.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia doktorské
Kód P6208
Název česky Ekonomika a management
Název anglicky Economics and Management
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra managementu
Garant prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
Klíčová slova analytické činnosti a metody analýzy, systémy komunikace
účetnictví, obchodní právo, finanční řízení, podnikání
Podniková ekonomika, management, marketing a obchod
lidské zdroje, výkonnost podniku
systémy a metody rozhodování, organizace a organizační struktury