Ekonomie

Informace pro uchazeče

Doktorský studijní obor Ekonomie je převážně teoreticky zaměřen a je určen pro kvalitní absolventy vysokých ekonomických škol, kteří jsou odhodláni působit v takových sférách života společnosti, jež vyžadují rozsáhlé poznatkové zázemí v široce pojaté moderní ekonomii. To znamená, že jsou vítáni zájemci se sklonem k vědeckému studiu ekonomického chování jednotlivců, organizací (firem),vlád, municipálních orgánů a nadnárodních subjektů.
Předpokladem pro přijetí ke studiu je úspěšné absolvování ekonomicky zaměřeného bakalářského a magisterského studia. Potřebná je i znalost matematického aparátu a anglického jazyka na úrovni umožňující studium zahraničních odborných textů.

Uplatnění absolventa

Absolvent doktorského studia v oboru Ekonomie je vědomostně a dovednostně vybaven tak, aby byl schopen porozumět hospodářskému, a v této souvislosti i politickému, životu společnosti, a to v celistvosti a v souvislostech. Na základě tohoto porozumění je schopen analyzovat chování ekonomických subjektů, ať již jde o jednotlivce, domácnosti, podniky nebo vládu v kontextu dané národní či globalizované ekonomiky. Struktura studia v oboru Ekonomie umožňuje, aby se jeho absolventi uplatnili v oblasti pedagogizace ekonomických disciplín na vysokých a středních školách, v ekonomickém výzkumu, v mezinárodních ekonomických organizacích, v ekonomicky zaměřených masmédiích a v analytických činnostech na makro i mikroúrovni. Vzhledem k širokému teoretickému základu kvalifikace absolventů lze předpokládat jejich značnou adaptabilitu ve vztahu k jednotlivým činnostem v rámci ekonomie a ekonomiky.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 6201V004
Název česky Ekonomie
Název anglicky Economics
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra ekonomie
Garant prof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
Klíčová slova Mikroekomie a makroekonomie
Teorie tržní regulace
Neoklasická a keynesovská ekonomie
Dějiny ekonomického myšlení
Ekonomická úloha vlády