• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Sportovní management

Informace pro uchazeče

Ve specializaci Sportovní management vás naučíme, jak zvládnout manažerské funkce ve sportovním prostředí a jak transformovat předměty obecného ekonomického základu na disciplíny věnující se specifickým problémům současného sportu. Naučíme vás pravidla a metodikuvybraných sportů a získáte znalosti z managementu a marketingu sportu. Také získáte přehled o možnostech podnikání ve sportu a o nabídce sportovních služeb a budete se orientovat v otázkách problematiky zdravého životního stylu, tělocvičné rekreace a volnočasových aktivit.
Po studiu můžete najít uplatnění na pozicích středního a vyššího managementu ve stávajících sportovních klubech a organizacích, ve firmách, které vyrábějí a prodávají sportovní zboží, v zařízeních, které nabízejí rekreačně nebo rehabilitačně zaměřené programy, v reklamních a marketingových společnostech se sportovní specializací, v cestovních kancelářích, v komunální sféře, v práci pro handicapované občany, pro děti a mládež, v oblasti nabídky sportovních služeb, v podnikatelské činnosti ve sportu.Uplatnění absolventa

Studium je zaměřeno a profilováno zejména s ohledem na uplatnění absolventů na úrovni vedení sportovních klubů a organizací, organizování a řízení velkých sportovních akcí, dále ve sportovních podnicích různé velikosti, vlastnické či právní formy, jako zakladatelé a vlastníci podniku spojeného s výrobou sportovního zboží či provozováním sportovních služeb. Absolventi najdou uplatnění také ve státní a komunální sféře, v odborech organizujících tělesnou výchovu a sport široké populace, ve sportovních střediscích řízených armádou a policií nebo ve Sportovních centrech ČR. Typickými pracovními pozicemi absolventa této specializace jsou manažer sportovních klubů, tělovýchovných jednot, sdružení a organizací, pracovník reklamních a marketingových agentur se sportovním zaměřením, pracovník cestovních kanceláří s turistickými a sportovně-rekreačními programy, specialista na pořádání sportovních soutěží, turnajů od republikových po mezinárodní, vedoucí odborů pro tělesnou výchovu a sport při zastupitelstvech krajů, měst a obcí, odborník v organizování sportovní činnosti a soutěží pro handicapované sportovce, specialista pro vyhledávání sportovních talentů a pro práci s talentovanou mládeží, vedoucí výroby a prodeje sportovních produktů, manažer v oblasti nabídky sportovních služeb různého charakteru, sportovní trenér, poradce, školitel, instruktor, kvalifikovaný odborník zabývající se zdravým životním stylem široké populace, pracovník Sportovních center ČR, vedoucí sportovních středisek řízených armádou nebo policií ČR či vedoucí hospodářského nebo marketingového úseku sportovního klubu.

Studijní plány

Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S05
Název česky Sportovní management
Název anglicky Sports management
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra managementu
Garant doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Klíčová slova sociologie sportu
sportovní management
tělesná kultura
sportovní etika
sportovní marketing