Uchazeč:

Dr. Ing. Miroslav Hudec

Pracoviště:

Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky

Obor:

Systémové inženýrství a informatika

Habilitační komise byla schválena VR fakulty dne 24. 4. 2019 ve složení:

Předseda:

prof. Ing. Dušan Marček, CSc., Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava

Členové:

 

 

prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. – Obchodně-podnikatelská fakulta, Slezská univerzita v Opavě

prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA – Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze

prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD. – Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žilině

doc. Ing. František Huňka, CSc. – Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita 

Habilitační přednáška na téma „Fuzzy údaje v relačních databázích: sběr, aktualizace a dolování informací“ proběhne na zasedání Vědecké rady EkF VŠB-TUO dne 19. 6. 2019.