• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Studijní program Aplikovaná ekonomie

Informace pro uchazeče

Studijní program Aplikované ekonomie nabízí bakalářské studium zaměřené na pochopení fungování ekonomiky na regionální, národní, evropské i světové úrovni a poznání možností jejího ovlivňování prostřednicím nástrojů hospodářské politiky. Důležitou součástí je také pochopení dopadů praktické hospodářské politiky na firemní praxi, domácnosti a další ekonomické aktéry, stejně tak jako jejich vlivu na podobu hospodářské politiky. Posluchači se postupně seznamují se základy z oblasti mikroekonomie, makroekonomie, získávají hlubší znalosti aplikované matematiky a statistiky, jsou rozvíjeni v oblasti tvorby analýz a zpracování dat ve všech oblastech ekonomiky. Absolventi studijního programu jsou odborníky schopnými samostatně řešit praktické ekonomické problémy. Absolvováním studijního programu Aplikovaná ekonomie získává absolvent bakalářského studia řadu odborných znalostí a praktických dovedností v oblastech spadajících jak do společné programové části, tak dílčích specializací Ekonomický rozvoj a Mezinárodní ekonomické vztahy.
Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0311A050004
Název česky Aplikovaná ekonomie
Název anglicky Applied Economics
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra národohospodářská
Garant prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Klíčová slova Ekonomie, aplikovaná ekonomie
Ekonomický růst a rozvoj
Mezinárodní integrace a Evropská unie
Moderní, projektově orientovaný způsob výuky
Hospodářská politika a mezinárodní obchod