• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Otevíráme nově akreditované studijní programy pro akademický rok 2019/20

Kromě tradičních studijních programů, které se člení na obory, byly v březnu na EKF otevřeny pro přijímací řízení i nově akreditované programy, které se již člení na specializace. Tyto nové programy a jejich specializace odpovídají moderním trendům ve vzdělávaní a reagují na požadavky uplatnění absolventů v nových ekonomických podmínkách. Nové studijní programy jsou označeny jako Nová akreditace a jsou u nich uvedeny také jednotlivé specializace.

Ekonomika podniku

Informace pro uchazeče

Absolvent oboru Ekonomika podniku získá přehled o organizaci, managementu, o procesech ve firmě, o přístupech k řízení a financování podniku a o sledování a vyhodnocování jeho hospodářské činnosti při existenci různých podmínek jejich realizace. Jedná se o moderní obor s orientací na malé a střední firmy a se specializací v podnikovém managementu (logistika, řízení jakosti apod.) ve středních a velkých podnicích. Absolvent nalezne uplatnění ve výrobních organizacích i v podnicích poskytujících služby v odborných ekonomických, manažerských i jiných specializovaných funkcích nižší až střední podnikové úrovně, resp. ve sféře podnikání. Současně jsou studenti studijního oboru připraveni pro pokračování ve studiu na magisterském stupni.

Uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru nalezne uplatnění především v komerční sféře, a to ve výrobních organizacích i v podnicích poskytujících služby. Uplatnění je možné zejména v odborných ekonomických profesích, nebo jako specialista na danou podnikovou oblast (např. kvalita, logistika). Firmy rovněž mohou využít absolventy pro manažerské pozice nižší až střední podnikové úrovně. Samozřejmostí je i možnost uplatnění ve sféře podnikání.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Kód 6208R020
Název česky Ekonomika podniku
Název anglicky Business Economics
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra podnikohospodářská
Garant doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Klíčová slova malé a střední podniky
ekonomika podniku
velké podniky
logistika a řízení jakosti
řízení podniku