Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Systém managementu kvality
podle ČSN EN ISO 9001
Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

 
Po kliknutí se certifikát zobrazí v originální velikosti.

Politika kvality Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Politika kvality je nedílnou součástí nástrojů řízení Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Uplatněním politiky kvality sledujeme neustálé uspokojování potřeb všech našich zákazníků (studentů, státu i podniků), kterého dosahujeme cestou efektivního využívání prostředků svěřených fakultě a prostřednictvím týmové spolupráce všech našich zaměstnanců.

Vedení naší fakulty prosazuje v přijaté politice kvality následující základní zásady:

  1. Umožnit vysokoškolské vzdělání co nejširšímu okruhu uchazečů. Otevřít magisterská, resp. doktorská studia absolventům bakalářského, resp. magisterského studia jiných vysokých škol domácích i zahraničních. Zajistit vysokou kvalitu vzdělávacího procesu respektujícího zásady moderního vysokoškolského studia, které odpovídá přijatým evropským standardům. Posílit spolupráci mezi zaměstnanci a studenty. Motivovat zaměstnance fakulty k takovému přístupu ke studentům, který zajistí vyšší úspěšnost jejich studia při zachování jeho vysoké kvality. Zajistit takovou úroveň znalostí našich absolventů, která jim umožní uplatnění kdekoliv v Evropské unii i mimo ni.
  2. Klást důraz na vědecko-výzkumnou činnost pracovníků a prezentaci jejích výsledků v mezinárodním prostředí. Věnovat se především oblasti aplikovaného výzkumu cestou získávání prostředků z grantových agentur a cestou intenzivní spolupráce s podniky. Zapojit do řešení projektů v maximální možné míře studenty doktorských studijních programů fakulty a vytvořit pro jejich práci tvůrčí a inspirativní prostředí. Podporovat aplikaci výsledků výzkumu a vývoje v praxi.
  3. V rámci všech činností realizovaných fakultou důsledně uplatňovat procesní přístup postavený na jednoznačných a transparentních pravidlech umožňujících opakování všech postupů při minimalizaci jednorázových řešení. Jasně definovat kompetence vedení fakulty a všech zaměstnanců. Podporovat odborný růst všech zaměstnanců. Dbát na konstruktivní komunikaci uvnitř fakulty a rozvíjet ji. Docílit otevřeného prostředí pro výměnu názorů a dosáhnout synergického efektu spolupráce. Respektovat zásady týmové spolupráce, která je nezbytným předpokladem úspěchu v soutěži o získání prostředků na výzkumné projekty, stejně jako pro jejich úspěšnou realizaci. Zajistit systematický přístup vedení fakulty k rozdělování zdrojů odrážejícímu skutečný výkon všech pracovišť fakulty a docílit tak stability a harmonizace jejich rozvoje.
  4. Cíleně přispívat k vytváření povědomí o potřebnosti a perspektivách ekonomických oborů. Posílit prestiž fakulty prezentací úspěšných výsledků v oblasti pedagogické i vědecko-výzkumné. Rozvíjet vnější vztahy fakulty na úrovni města, regionu, republiky i na mezinárodní úrovni.
  5. Posílit spolupráci se středními školami a pozitivně ovlivňovat jejich vzdělávací procesy. Požadovat vyšší připravenost středoškolských studentů v oblastech všeobecného přehledu, matematiky, jazykové přípravy a samostatné tvůrčí práce. Otevřít všechny formy studia absolventům co nejširšího okruhu škol jak domácích, tak zahraničních.

prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
děkanka EkF

Politika kvality (formát: PDF, 72kB)