Studijní obor Ekonomie

Informace pro uchazeče

Doktorský studijní obor Ekonomie je převážně teoreticky zaměřen a je určen pro kvalitní absolventy vysokých ekonomických škol, kteří jsou odhodláni působit v takových sférách života společnosti, jež vyžadují rozsáhlé poznatkové zázemí v široce pojaté moderní ekonomii. To znamená, že jsou vítáni zájemci se sklonem k vědeckému studiu ekonomického chování jednotlivců, organizací (firem),vlád, municipálních orgánů a nadnárodních subjektů. Předpokladem pro přijetí ke studiu je úspěšné absolvování ekonomicky zaměřeného bakalářského a magisterského studia. Potřebná je i znalost matematického aparátu a anglického jazyka na úrovni umožňující studium zahraničních odborných textů.

Popis oboru

Obor je koncipován tak, aby vybavoval studující jak znalostmi technickoekonomického charakteru, tak i charakteru filozoficko-ekonomického. Vedle tradičních oblastí ekonomie zahrnuje i studium alternativních směrů ekonomického myšlení a také jeho dějiny a metodologii. Svou povahou je studium oboru vhodné zejména pro současné a budoucí učitele ekonomie na vysokých školách, pracovníky v oblasti ekonomického výzkumu, ekonomicky zaměřené redaktory ,analytiky hospodářského vývoje a vůbec pro ekonomy s potřebou globálního pohledu na hospodářský život.

Odborné znalosti absolventa

Tento studijní obor vybavuje studující účinnými analytickými nástroji v podobě rozsáhlých a hlubokých znalostí ekonomické teorie a její metodologie. Po úspěšném absolvování studia jim umožňuje analyzovat a hodnotit ekonomické procesy v tuzemské i mezinárodní podnikatelské sféře, odborně vyhodnocovat účinek opatření ekonomické politiky vlády, provádět nezávislý výzkum - a obecně řečeno - předvídat výzvy, kterým mohou čelit v průběhu jejich profesního života.

Odborné dovednosti absolventa

Studium rozvíjí analytické dovednosti, schopnost interpretace výsledků analýzy a schopnost predikce chování nejrůznějších ekonomických subjektů. Studium také napomáhá ke zdokonalení schopnosti studujících shromažďovat a analyzovat data a profesionálně je hodnotit.

Obecné způsobilosti absolventa

Po úspěšném ukončení studia jsou držitelé hodnosti Ph.D. schopni vyhovět požadavkům těch segmentů soudobého trhu práce, kde je nezbytným flexibilní a tvůrčí přístup k řešení problémů. Pro takové pracovní pozice jsou absolventi studiem v oboru Ekonomie připraveni. Široké znalostní zázemí vytvořené náročným studiem mikroekonomie, makroekonomie a mezinárodní ekonomie spolu s dobrou metodologickou průpravou činí absolventy značně adaptabilními ve vztahu k diferencovaným kvalifikačním požadavkům jednotlivých oblastí ekonomického, ale i mimo-ekonomického života.

Uplatnění absolventa

Absolvent doktorského studia v oboru Ekonomie je vědomostně a dovednostně vybaven tak, aby byl schopen porozumět hospodářskému, a v této souvislosti i politickému, životu společnosti, a to v celistvosti a v souvislostech. Na základě tohoto porozumění je schopen analyzovat chování ekonomických subjektů, ať již jde o jednotlivce, domácnosti, podniky nebo vládu v kontextu dané národní či globalizované ekonomiky. Struktura studia v oboru Ekonomie umožňuje, aby se jeho absolventi uplatnili v oblasti pedagogizace ekonomických disciplín na vysokých a středních školách, v ekonomickém výzkumu, v mezinárodních ekonomických organizacích, v ekonomicky zaměřených masmédiích a v analytických činnostech na makro i mikroúrovni. Vzhledem k širokému teoretickému základu kvalifikace absolventů lze předpokládat jejich značnou adaptabilitu ve vztahu k jednotlivým činnostem v rámci ekonomie a ekonomiky.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia doktorské
Kód 6201V004
Název česky Ekonomie
Název anglicky Economics
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra ekonomie
Garant prof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
Klíčová slova Mikroekomie a makroekonomie
Teorie tržní regulace
Neoklasická a keynesovská ekonomie
Dějiny ekonomického myšlení
Ekonomická úloha vlády
Studijní plány forma prezenční (cs)
forma kombinovaná (cs)
forma prezenční (en)
forma kombinovaná (en)