• O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Otevíráme nově akreditované studijní programy pro akademický rok 2019/20

Kromě tradičních studijních programů, které se člení na obory, byly v březnu na EKF otevřeny pro přijímací řízení i nově akreditované programy, které se již člení na specializace. Tyto nové programy a jejich specializace odpovídají moderním trendům ve vzdělávaní a reagují na požadavky uplatnění absolventů v nových ekonomických podmínkách. Nové studijní programy jsou označeny jako Nová akreditace a jsou u nich uvedeny také jednotlivé specializace.

Účetnictví a daně

Informace pro uchazeče

Studijní obor Účetnictví a daně patří mezi perspektivní a vyvíjející se obory s praktickým zaměřením. Studenti během studia získají, mimo jiné, teoretické i praktické znalosti z problematiky složitých účetních transakcí v obchodních korporacích a družstvech, manažerského účetnictví, konsolidace a auditingu, ale také přímých a nepřímých daní dle české legislativy v kontextu mezinárodního zdanění a daňové politiky EU. Absolventi navazujícího magisterského studia mohou najít uplatnění jako specialisté na IFRS, statutární a interní auditoři, vedoucí ekonomických, účetních a daňových oddělení, daňoví poradci, insolvenční správci a soudní znalci apod.

Uplatnění absolventa

Absolventi oboru Účetnictví a daně najdou uplatnění zejména v ekonomických útvarech podniků výrobního i obchodního charakteru, v odborných funkcích v oblasti finanční kontroly, ve vedoucích funkcích v bankovní sféře a dalších institucích finančního trhu, v činnosti finančních a daňových poradců, auditorů, insolvenčních správců apod.

Studijní plányFakulta Ekonomická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Kód 6202T049
Název česky Účetnictví a daně
Název anglicky Accounting and Taxes
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra účetnictví a daní
Garant prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Klíčová slova Manažerské účetnictví
Daně
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
Účetnictví
Konsolidace a auditing