• O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Otevíráme nově akreditované studijní programy pro akademický rok 2019/20

Kromě tradičních studijních programů, které se člení na obory, byly v březnu na EKF otevřeny pro přijímací řízení i nově akreditované programy, které se již člení na specializace. Tyto nové programy a jejich specializace odpovídají moderním trendům ve vzdělávaní a reagují na požadavky uplatnění absolventů v nových ekonomických podmínkách. Nové studijní programy jsou označeny jako Nová akreditace a jsou u nich uvedeny také jednotlivé specializace.

Veřejná ekonomika a správa

Informace pro uchazeče

Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání?Chcete se podílet na správě a rozvoji svého města či kraje? Víte, že veřejný sektor a veřejná správa v ČR má 721 tisíc zaměstnanců a vyžaduje stále nové, kreativní, vysokoškolsky vzdělané zaměstnance a chcete se jimi stát? Pak je pro Vás dobrým předpokladem absolvovat magisterské studium oboru Veřejná ekonomika a správa na Ekonomické fakultě VŠB – TU v Ostravě v prezenční či kombinované formě. Absolventi se již uplatnili jako např.: ředitelka Hasičského záchranného sboru, náměstkyně primátora pro kulturu a zdravotnictví, ředitel odboru služeb uživatelům ČÚKZ, zástupce vedoucí odboru financí KÚ, interní auditorka MÚ, vedoucí odboru hospodářsko-správního MÚ, pracovník Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Uplatnění absolventa

Absolventi oboru jsou kvalifikováni pro výkon profese ve veřejné správě, v ekonomickém managementu samosprávných orgánů všech stupňů, v nejrůznějších orgánech EU a státní správy ČR, zejména ve finančních úřadech, úřadech práce, správách sociálního zabezpečení, v podnicích a organizacích veřejného sektoru zaměřených zejména na činnosti v oblasti školství, zdravotnictví, sociální péče, kultury, dopravy, technické infrastruktury, v organizacích zaměřených na výzkum, jakož i u různých společností, agentur, poradenských firem zajišťujících koexistenci a koordinaci veřejných a soukromých subjektů a aktivit v území.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Kód 6202T055
Název česky Veřejná ekonomika a správa
Název anglicky Public Economics and Administration
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra veřejné ekonomiky
Garant doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Klíčová slova navazující magisterské studium
technická infrastruktura
vzdělávání
veřejné finance