• O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Otevíráme nově akreditované studijní programy pro akademický rok 2019/20

Kromě tradičních studijních programů, které se člení na obory, byly v březnu na EKF otevřeny pro přijímací řízení i nově akreditované programy, které se již člení na specializace. Tyto nové programy a jejich specializace odpovídají moderním trendům ve vzdělávaní a reagují na požadavky uplatnění absolventů v nových ekonomických podmínkách. Nové studijní programy jsou označeny jako Nová akreditace a jsou u nich uvedeny také jednotlivé specializace.

Národní hospodářství

Informace pro uchazeče

Cílem navazujícího studia oboru Národní hospodářství je připravit vysoce kvalifikované odborníky, kteří budou schopni řešit náročné národohospodářské problémy, orientovat se ve složitých problémech tržní ekonomiky. Absolventi naleznou uplatnění na úrovni vrcholového i středního stupně řízení, ve státní správě, veřejných a finančních institucích, na úřadech práce, velkých podnicích a také na pracovištích ekonomického výzkumu. Pro svůj komplexní národohospodářský rozhled a znalosti makroekonomické situace státu jsou kvalifikováni i pro funkce analytiků či poradců vrcholového managementu.

Uplatnění absolventa

Absolventi magisterského studia národního hospodářství naleznou uplatnění na úrovni vrcholového i středního stupně řízení ve všech odvětvích národního hospodářství, ve státní správě, veřejně správních institucích, na úřadech práce, ve finančních institucích, ve velkých podnicích a společnostech a na pracovištích ekonomického výzkumu. Pro svůj komplexní národohospodářský rozhled a znalosti makroekonomické situace státu jsou kvalifikováni i pro funkce analytiků či poradců vrcholového managementu.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Kód 6202T027
Název česky Národní hospodářství
Název anglicky National Economy
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra národohospodářská
Garant prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Klíčová slova národní hospodářství, hospodářská politika, aplikovaná makroekonomie