CONFERENCE PROCEEDINGS

Proceedings Title FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS
Date of Conference 6th - 7th September 2011
Location Ostrava, Czech Republic, Europe
Main editor peer review Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
Issued by VŠB-Technical university of Ostrava, Faculty of Economics, Finance department
Printed in MD Communication, s.r.o., Hlubinská 32, 702 00 Ostrava, Czech Republic
Pages 598
ISBN 978-80-248-2494-9
ISSN 2336-162X
 

 Czech version of the Conference proceedings: click here

   
AuthorTitle of the paperDownload
Błach Joanna             Structured Instruments in Poland – Current State and Prospects for Development format PDF, 146kB
Błach Joanna
Gorczyńska Maria
Wieczorek-Kosmala Monika
The General Performance Assessment of the Polish and Silesian Industry in Time of Crisis format PDF, 115kB
Borovcová Martina Application possibilities of the logistic regression in the instance sector
Možnost aplikace metody logistické regrese v oblasti pojišťovnictví
format PDF, 130kB
Bożek Sylwia
Tworek Piotr
Risk Management Standardization in Entrepreneurship. Selected Issues format PDF, 104kB
Brokešová Zuzana Insurability of new risks
Poistiteľnosť nových druhov rizík
format PDF, 122kB
Czerwonka Leszek Dividends and M&A transactions financing format PDF, 110kB
Čížková Stanislava Tax burden from undue claims
Daňové zatížení z nesplacených pohledávek
format PDF, 99kB
Čulík Miroslav Company Valuation Models Comparison Under Risk and Flexibility
Komparace modelů oceňování firmy za rizika a flexibility
format PDF, 221kB
Dluhošová dana, Zmeškal Zdeněk Z-Metrics metodology and Altman rating models evolution
Metodologie Z-Metrics a vývoj ratingových modelů dle Altmana
format PDF, 699kB
Dzugasová Terézia Men versus women in insurance business
Muži verzus ženy v poisťovníctve
format PDF, 145kB
Frączek Bożena The factors affecting the level of household savings and their influence on economy development format PDF, 88kB
Gorczyńska Maria Accounts Receivable Turnover Ratio. The Purpose of Analysis in Terms of Credit Policy Management format PDF, 81kB
Gurný Petr The Influence of the GDP Growth on the Financial Stability of the chosen Czech Banks within Estimated Scoring Model
Analýza vlivu výkonu ekonomiky na finanční zdraví vybraných českých bank dle odhadnutých scoringových modelů
format PDF, 340kB
Hejduková Markéta Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies
Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven
format PDF, 223kB
Hrdý Milan Optimizing of the Capital Structure of the Concrete Firm from the Theoretical and Practical Point of View
Optimalizace kapitálové struktury konkrétního podniku z hlediska teoretického i praktického
formát PDF, 123kB
Hrdý Milan Problems of Valuation of Banks and Other Financial Institutions
Problémy oceňování bank a dalších finančních institucí
formát PDF, 128kB
Jančíková Eva New Trends in Trade Finance
Nové trendy v obchodnom financovaní
format PDF, 156kB
Kalouda František Financial Resource of Enterprise – a Contribution to the Concept Definition
Finanční zdroj podniku – příspěvek k definici pojmu
format PDF, 107kB
Kořená Kateřina
Kořený Karel
Gold as a part of the investment portfolio
Zlato jako součást investičního portfolia
formát PDF, 182kB
Kotěšovcová Jana The evaluation of pension funds in the world
Výkonnost penzijních fondů ve světě
format PDF, 218kB
Kubíčková Dana
Vančatová Marcela
Liquidity management in a small or medium enterprise
Řízení likvidity v malém a středním podniku
format PDF, 196kB
Kuczowic Karina
Kuczowic Jacek
From the research on the usage of bank loans in investment activity financing by business entities in Poland in years 2005-2009 format PDF, 123kB
Kwiedorowicz - Andrzejewska Małgorzata The influence of the form of taxation on shaping cash flow format PDF, 106kB
Lisztwanová Karolina Return on costs as performance indicator
Rentabilita nákladů jako nástroj měření podnikové výkonnosti
format PDF, 87kB
Littvová Zuzana The personal insurance risks systematization
Systematizácia rizík pri poistení osôb
format PDF, 109kB
Majtán Štefan
Littvová Veronika
The expert activity certification process in the Germany
Znalecký certifikačný proces v Nemeckej republike
format PDF, 94kB
Majtánová Anna
Vachálková Ingrid
Actual problems of financial intermediation in the Slovak Republic
Aktuálne problémy finančného sprostredkovania v Slovenskej republike
format PDF, 176kB
Marček Dušan The volatility modelling and bond fund price time series forecasting of VUB bank: statistical approach format PDF, 216kB
Marček Dušan Prediction of high frequency data applied to the Bond Found Time Series: Neural approach format PDF, 152kB
Marko Peter Risk margin in the Solvency II regime
Riziková marža v režime Solvency II
format PDF, 90kB
Mastalerz-Kodzis Adrianna
Pośpiech Ewa
Fundamental and Behavioral Methods in Investment Decision Making format PDF, 105kB
Michalski Grzegorz
Mercik Aleksander
Liquid Assets Strategies in Silesian Non-Profit Organizations format PDF, 254kB
Mikušová Marie ‘House’ Model: System for Business Performance Measurement
‘House’ Model: Systém měření výkonnosti podniku
format PDF, 140kB
Mitrega-Niestroj Krystyna Foreign trade of Poland during the global financial crisis format PDF, 271kB
Mokrička Peter Systematization of leveraged derivative financial instruments
Systematizace pákových derivátních finančních nástrojů
format PDF, 107kB
Musílek Petr Pension Funds Performance
Výkonnost penzijních fondů
format PDF, 123kB
Novotná Martina Examining changes in financial performance: Evidence from the European companies
Posouzení změn ve finanční výkonnosti: analýza evropských podniků
format PDF, 119kB
Novotný Josef Impact of Basel III for interest rates
Dopady zavedení Basel III na úrokové sazby
format PDF, 200kB
Papadopoulos Simeon New evidence on efficiency and productivity change in southeast Asia format PDF, 128kB
Papalová Marcela The Influence of Investment Incentives on the Foreign Direct Investment Confidence Index in the Czech Republic
Vliv investičních pobídek na index důvěřivosti přímých zahraničních investic v České republice
format PDF, 131kB
Petrová Ingrid The Prediction of Mortality rate in the Czech Republic
Predikce míry úmrtnosti pro Českou republiku
format PDF, 184kB
Plánička Pavel Determining the Risk Free Yield Curve in Business Valuation from the Interest Rate Swap
Stanovení bezrizikové výnosové křivky ve výnosovém oceňování podniků za použití IRS
format PDF, 238kB
Ratmanová Iveta Analysis of the average personal income tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011
Posouzení vývoje hodnot průměrné osobní sazby daně u vybraných typů poplatníků v ČR v letech 1993-2011
format PDF, 285kB
Richtarová Dagmar Analýza vývoje zadluženosti zpracovatelského průmyslu v ČR
Debt evolution analysis of industrial sector in the Czech Republic
format PDF, 434kB
Seďa Petr Asymmetric Conditional Volatility Modeling: Evidence from Central European Stock Markets
Modelování podmíněné volatility pomocí asymetrických modelů: příklad ze středoevropských akciových trhů
format PDF, 228kB
Sedláček Jaroslav
Valouch Petr
Konečný Alois
Analysis of merger and acquisition development in the Czech Republic in 2001–2010
Analýza vývoje fúzí a akvizic v České republice v období 2001 - 2010
format PDF, 641kB
Sedláček Marek Key performace indicators against next global crises in a perspective of automotive industry (Hella KGaA Hueck & Co.)
Význam klíčových ukazatelů výkonnosti podniku ve vztahu k budoucím globálním krizím v perspektivě automobilového průmyslu (Hella KGaA Hueck & Co.)
format PDF, 352kB
Sikacz Hanna The impact of the parent company on the investment activity of capital group entities format PDF, 90kB
Sivák Rudolf
Gertler Ľubomíra
Measures to Assess Country Risk
Princípy oceňovania rizika krajiny
format PDF, 169kB
Skaunic Ilja
Šárek Rostislav
Money in circulation in the Czech Republic– current situation
Množství hotovosti v oběhu v ČR v současném období
format PDF, 147kB
Skokan Karel Financing the Cluster Development in Moravia Silesia by EU Funds
Financování rozvoje klastrů v Moravskoslezském regionu z EU fondů
format PDF, 265kB
Śmietana Katarzyna
Tworek Piotr
Financing developers and contractors’ activities in theory and practice in Poland format PDF, 119kB
Souček Jiří
Heřmánek Ladislav
Kozler Oldřich
Management of receivables in companies selling electricity
Řízení pohledávek ve firmách prodávajících elektřinu
format PDF, 170kB
Spáčilová Lenka Quantitative Easing and Inflation
Politika kvantitativního uvolňování a inflace
format PDF, 226kB
Staněk Peter Global crisis and enterprise sector
Globálna kríza a podniková sféra
format PDF, 101kB
Stanková Eva
Chramostová Ivana
Marková Jana
How Socially Responsible Investing is defined? Discussion over SRI as recently developed investing trend practised all over the world
Jak zní definice společensky odpovědného investování? Diskuze o SRI jako nové celosvětové investiční strategii
format PDF, 94kB
Stádník Bohumil Prediction Possibilities of Future Price Development of Liquid Investment Instruments and Quantification of a Percent Advantage
Možnosti predikce budoucího vývoje cen likvidních investičních instrumentů a kvantifikace procentuální převahy
format PDF, 800kB
Stefański Artur Static and dynamic liquidity of Polish public companies format PDF, 140kB
Škerlíková Tatiana Přehled studií o insolvenčním právu se zaměřením na započetí insolvenčního řízení
Review of research in bankruptcy law focusing on bankruptcy triggers
format PDF, 153kB
Špička Jindřich Weather derivatives trading in the world
Obchodování s klimatickými deriváty ve světě
format PDF, 253kB
Štůsek Jaromír
Kala Václav
Římovská Pavla
Financial Management and Change Strategies
Finanční řízení podniku a změna strategie
format PDF, 165kB
Tichý Tomáš Risk estimation and backtesting at European FX rate markets
Odhad rizika ajeho zpětné testování na evropských měnových trzích
format PDF, 425kB
Valecký Jiří Managing cash via Baumol model respecting oncosts
Aplikace Baumolova modelu řízení peněžních prostředků s mimořádnými výdaji
format PDF, 230kB
Vávra František
Ťoupal Tomáš
Wagnerová Eva
Marek Patrice
Hanzal Zdeněk
Inflation rate prediction – a statistical approach
Předpověď míry inflace - statistický přístup
format PDF, 256kB
Vodová Pavla Liquidity ratios of banks in the Czech Republic
Ukazatele likvidity bank v České republice
format PDF, 149kB
Wieczorek-Kosmala Monika Beyond standardisation: Remarks on the recent approaches to the integrated risk management implementation format PDF, 125kB
Wroblowský Tomáš Government Debt Default: Past, Present and Future
Selhání vládního dluhu: včera, dnes a zítra
format PDF, 74kB
Zelinková Kateřina Determination of Value at Risk via Extreme Value Theory
Stanovení Value at Risk s využitím teorie extrémních hodnot
format PDF, 201kB
Zmeškal Zdeněk

Attitudes and criterias of financial decision-making under uncertainty
Postoje a kritéria finančního rozhodování za nejistoty

format PDF, 142kB

© 2020 VŠB-TU Ostrava