Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha odborná

ŠIROKÝ, Jan, Kateřina KRZIKALLOVÁ a Michal KRAJŇÁK. Trend, Development, Role and Importance of Personal Income Tax in the EU. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2020. ISBN 978-80-7623-037-8. [Detail]
KRAJŇÁK, Michal. Osobní důchodová daň v České republice se zaměřením na příjmy ze závislé činnosti. Ostrava: VŠB-TUO, 2020. ISBN 978-80-248-4405-3. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan, Michal KRAJŇÁK a Kateřina KRZIKALLOVÁ. Trend, Development, Role and Importance of SSC in the EU. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2019. ISBN 978-80-7623-006-4. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan, Dana BERNARDOVÁ, Lucjan KLIMSZA, Michal KRAJŇÁK, Kateřina KRZIKALLOVÁ a Maxim TOMOSZEK. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-340-7. [Detail]
KRYŠKOVÁ, Šárka. Nestátní neziskové organizace - právní úprava, účetnictví, audit, daně. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-378-0. [Detail]
VRABKOVÁ, Iveta, Ivana VAŇKOVÁ, Jiří BEČICA a Šárka KRYŠKOVÁ. Příspěvkové organizace: postavení, úkoly a technická efektivnost. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4028-4. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan, Regína STŘÍLKOVÁ a Michal KRAJŇÁK. Trend, Development, Role and Importance of Corporate Taxes in the EU. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016. ISBN 978-80-7204-940-0. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana a Yvetta PŠENKOVÁ. Daňová evidence. Teorie a praxe. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-239-9. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan a Regína STŘÍLKOVÁ. Trend, Development, Role and Importance of VAT in the EU. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. ISBN 978-80-7204-908-0. [Detail]
KRAJČOVÁ, Jiřina, Marcela PALOCHOVÁ, Yvetta PŠENKOVÁ, Hana BARTKOVÁ, Dagmar BAŘINOVÁ, Renáta HÓTOVÁ, Šárka KRYŠKOVÁ a Jiří STROUHAL. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2014. ISBN 978-80-7478-486-6. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. Praha: Linde Praha, 2013. ISBN 978-80-7201-925-0. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola, Dagmar BAŘINOVÁ, Šárka KRYŠKOVÁ, Jiřina KRAJČOVÁ a Kateřina RANDOVÁ. ÚČETNICTVÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3141-1. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. Praha: Linde Praha, 2012. ISBN 978-80-7201-881-9. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola, Vlastimil BERAN, Jiřina KRAJČOVÁ, Veronika KŘELINOVÁ a Pavla VANDUCHOVÁ. Daňová a sociální optimalizace ve vztahu k nezaměstnanosti v České republice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2938-8. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana, Marcela PALOCHOVÁ, Yvetta PŠENKOVÁ a Hana BARTKOVÁ. ÚČETNICTVÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2905-0. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan, Michal MENŠÍK, Ivana OLECKÁ, Dana POKORNÁ a Michaela VANĚČKOVÁ. Tvoříme a publikujeme odborné texty, nejen pro ekonomy a manažery. Praha: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Účetní operace kapitálových společností. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4018-8. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana. Účetní závěrka a auditing. Brno: Tribun EU, 2010. ISBN 978-80-7399-144-9. [Detail]
BĚLOHLÁVEK, Alexander a Renáta HÓTOVÁ. Cenová regulace z pohledu tuzemské, komunitární a mezinárodní úpravy a ochrany investi. Ostrava: Sagit, 2008. ISBN 978-80-7208-676-4. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Účetní operace kapitálových společností (daňové a právní souvislosti). 2. vydání. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2760-8. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta. Ekonomika obchodu v teorii a praxi. bratislava2007. ISBN 978-80-968504-4-0. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar a Iveta VOZŇÁKOVÁ. Pohledávky - právně - daňově - účetně. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1816-3. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta. Výkazy US GAAP a reportování nadnárodních korporací. Kyjev: Taxon, 2007. ISBN 978-966-7128-66-1. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění 2006. Olomouc: ANAG, spol s.r.o., 2006. ISBN 80-7263-305-8. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. Konkurzní řízení - 50 otázek a odpovědí. Praha: ASPI, 2004. 28 s. ISBN 80-7357-043-2260. [Detail]
DLUHOŠOVÁ, Dana, Zdeněk ZMEŠKAL, Tomáš TICHÝ, Miroslav ČULÍK, Daniel HEINRICH, Leoš GREGOR, Dana FORIŠKOVÁ, Viola ŠEBESTÍKOVÁ, Andrea KUBIŠTÍKOVÁ, Petr LICHNOVSKÝ, Michal HOLČAPEK a Orlando ARENCIBIA MONTERO. NOVÉ PŘÍSTUPY A FINANČNÍ NÁSTROJE VE FINANČNÍM ROZHODOVÁNÍ. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0669-X. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar a Iveta VOZŇÁKOVÁ. Pohledávky - vzory smluv a podání. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0581-8. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar, Renáta HÓTOVÁ a HUČKOVÁ. Konkurzní řízení v praxi z pohledu věřitele i úpadce. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0138-3. [Detail]
LAZAR, Jaromír. Manažerské účetnictví. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-985-3. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. Pohledávky - vzory smluv a podání. Praha: Gradapublishing, Praha 2001, 2000. 102-204 s. ISBN 80-7169-980-2. [Detail]
JAŠKOVÁ, Mária, ANCHOR, Anna DUŠKOVÁ, Jana GERŠLOVÁ, Martina HALÁSKOVÁ, HALÁSKOVÁ, JUROVÁ, KOVAČ, Jiří KOVÁŘ, KREJČÍ, Anna KŘÍŽOVÁ, VRÁNOVÁ, Václav LEDNICKÝ, Anna MADRYOVÁ, Marie MIKUŠOVÁ, Eva MORAVCOVÁ, Boris NAVRÁTIL, PODBREGAR, REBERNIK, REKAR, Petr ŠNAPKA, Vojtěch SPÁČIL, Marcella ŠIMÍČKOVÁ, Jan ŠIROKÝ, VYSKUPOVÁ, Hana BARTKOVÁ, SVAČINKOVÁ, Milena TVRDÍKOVÁ, VUK, VUKOVIČ, Zdeněk ZMEŠKAL a Matěj TURČAN. ECON '99 (Selected Research Papers). Ostrava: OFTIS, Ostrava, 1999. ISSN 0862-7908. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola a Jaroslav BLAHA. Investiční majetek a leasing. Ostrava: ES VŠB-TU Ostrava, 1998. 87-168 s. ISBN 80-7078-320-6. [Detail]
DLUHOŠOVÁ, Dana, Michal JANOK, Renáta HÓTOVÁ a Milan MAJERNÍK. Základy finančnej analýzy firmy. Bratislava: MIKA - CONZULT, Bratislava, 1997. ISBN 80-967295-5-1. [Detail]
BARTKOVÁ, Hana. Klasifikace faktorů ekonomické efektivnosti. Ostrava: Vitkovice, 1996. ISBN 1. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana. Přehled základních pojmů z podvojného účetnictví. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 1995. ISBN 1. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta, Viola ŠEBESTÍKOVÁ a Jaromír LAZAR. Finanční účetnictví. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 1995. [Detail]
LAZAR, Jaromír. Nákladové účetnictví I. a II. díl. Ostrava: nákladem vlastním, 1995. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola a Jaroslav BLAHA. Vybrané kapitoly z hospodaření obchodních společností. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 1995. ISBN 80-7078-291-9. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta. Jak sestavovat a číst finanční a hospodářské rozbory firmy. Ostrava: AKS Ostrava, 1994. [Detail]
LAZAR, Jaromír. Jak sestavovat a číst hospodářské rozbory podniku. Ostrava: AKS Ostrava, 1994. ISBN 80-85798-17-4. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta. Jak sestavovat a číst finanční a hospodářské rozbory firmy. Ostrava: AKS Ostrava, 1994. 1-67 s. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Leasing v rozvoji ekonomiky. Ostrava: VŠB Ekonomická fakulta Ostrava, 1994. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola a Jaroslav BLAHA. Daňové a účetní aspekty nákladů. Ostrava: vlastním nákladem, 1993. ISBN 1. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Daňové a účetní aspekty leasingu. Ostrava: KORT Ostrava, 1993. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola, Jiří PULZ, Jarmila TOŠOVSKÁ a Vratislav VÁLEK. Leasing v teorii a praxi. Praha: Grada, 1993. 153-208 s. ISBN 80-7169-021-X. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta. Podvojné účetnictví 1993. Ostrava: Konto L+L, 1992. [Detail]
LAZAR, Jaromír. Podvojné účetnictví 1993. Ostrava: Konto L+L, 1992. 1-118 s. [Detail]