Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Oponentský posudek

BAŘINOVÁ, Dagmar. Oponentský posudek disertační práce Ing. Radka Hegera.: FÚZE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A JEJICH PŘÍNOS Z HLEDISKA RŮSTU KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. Oponentský posudek habilitační práce Ing. Hany Bohušové, Ph.D.: KONVERGENCE SYSTÉMU FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. [Detail]
RANDOVÁ, Kateřina. Oponentský posudek bakalářské práce Postavení daně z přidané hodnoty v daňovém systému České republiky. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2009. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. Kontrola provedení auditu ? aplikovaná studie na Finanční auditní radě v Libyi. 2008. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. Stanovení daňové povinnosti aplikací metody dokazování. 2008. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. Studie některých faktorů ovlivňujících nezávislost externího auditora a jejich dopad na výsledky auditu. 2008. [Detail]
PŠENKOVÁ, Yvetta. Možnosti zúčtovania v platobných systémov s vyhodnotením ukazatěľa likvidity. 2007. ISSN 1212-415X. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. Konkurs jako způsob řešení finanční krize podniku. : , 2007. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. Finanční systémy - autoři: - STIBOR, M., VAŠUT, P., VOZŇÁKOVÁ, I.: Finanční systémy, VŠB - Technická univerzita, Ostrava, 2005. : aaa, 2005. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. Porovnání finančních nástrojů z pohledu mezinárodních účetních standardů a české legislativy u podnikatelských subjektů, bank a jiných finančních institucí autor: Ing. Radim Novák - doktorská disertační práce. : , 2005. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Oponentský posudek : Odložené dane v účtovníctve podnikatelov SR a v mezdinárodných účtovných štandardoch. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2003. ISBN 1212415X. [Detail]