Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Regionální politika EU na oboru Eurospráva v kontextu programového období 2014 - 2020
Kód
RPP2017/173
Řešitel
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na inovaci a rozvoj výuky (především) ve studijním programu Hospodářská politika a správa, studijních oborech Eurospráva, Regionální rozvoj, Veřejná ekonomika a správa či Národní hospodářství, jež jsou vyučovány na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské -Technické univerzity Ostrava (EkF VŠB-TU Ostrava). V těchto studijních oborech, na bakalářském stupni studia, je již tradičně vyučován předmět Regionální politika EU (kód 120310) pro prezenční formu studia a Regionální politika EU (kód 120410) pro kombinovanou formu studia. Předmět Regionální politika EU představuje, od akademického roku 2004/2005, počáteční fází procesu získávání praktických kompetencí studentů oboru Eurospráva jako budoucích projektových manažerů či euromanažerů a tvoří tak nedílnou součást specializace studentů v závěrečné fázi bakalářského studia oboru Eurospráva. Předmět Regionální politika EU se stal v průběhu let pevnou součástí nabídky povinných či povinně volitelných předmětů dalších oborů v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa, kde představuje vhodný doplněk rozšiřující znalostní profil studentů. Globálním cílem projektu je udržení kvality a inovace obsahu stávající akreditované koncepce studijního oboru Eurospráva v předmětech zaměřených na praktickou implikaci „Acquis communautaire“ v podobě využití Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR. Specifickými cíli projektu jsou: *Inovace sylabu předmětu a obsahu výukových materiálů ve smyslu jejich přizpůsobení aktuálním trendům v oblasti regionálního rozvoje a regionální politiky v podmínkách Evropské unie (EU) a požadavkům Evropských institucí, kladeným na regionální politiku EU v programovém období 2014-2020. *Posílení metodické základny předmětu a rozšíření výukových materiálů o praktické úlohy a případové studie, ve kterých budou názorně představeny vybrané kvantitativní metody používané v socio-ekonomických analýzách regionů a úrovně jejich rozvoje v podmínkách EU. *Aktivizace studentů formou problémově orientovaných diskusí a udržení stávající interaktivní podpory výuky v rámci systému LMS Moodle realizovaného na VŠB-TU Ostrava. Realizace projektu zkvalitní výuku, umožní studentům hlubší pochopení dané problematiky a zlepší jejich přípravu pro praxi projektového manažera či euromanažera. Díky zaměření projektu na nastavení regionální politiky EU v kontextu strategie Evropa 2020, na praktickou stránku fungování mechanismů a nástrojů regionální politiky EU, budou studenti připraveni na řešení praktických problémů socio-ekonomické koheze EU a získají nové dovednosti přímo využitelné v praxi v rámci čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR či v návazných předmětech magisterského stupně studia. Cílovou skupinou projektu jsou studenti bakalářských studijních programů prezenční a kombinované formy studia se zaměřením na studijní program Hospodářská politika a správa realizovaný na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Obsahem projetku bude prohloubení znalostí a dovedností v tomto předmětu inovací osnovy, zavedením systému případových studií, snahou o zlepšení schopností studentů interpretovat zjištěné výsledky a větší zapojení interaktivních prvků do výuky (např. problémově orientovaná diskuse, použití situační metody pro rozbor případových studií, apod.).
Zpět na seznam