Skip to main content
Skip header

Scientific book

ŠIROKÝ, Jan, Michal KRAJŇÁK and Kateřina KRZIKALLOVÁ. Trend, Development, Role and Importance of SSC in the EU. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2019. ISBN 978-80-7623-006-4. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan, Dana BERNARDOVÁ, Lucjan KLIMSZA, Michal KRAJŇÁK, Kateřina KRZIKALLOVÁ and Maxim TOMOSZEK. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-340-7. [Detail]
KRYŠKOVÁ, Šárka. Nestátní neziskové organizace - právní úprava, účetnictví, audit, daně. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-378-0. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana and Yvetta PŠENKOVÁ. Daňová evidence. Teorie a praxe. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-239-1. [Detail]
VRABKOVÁ, Iveta, Ivana VAŇKOVÁ, Jiří BEČICA and Šárka KRYŠKOVÁ. Příspěvkové organizace: postavení, úkoly a technická efektivnost. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4028-4. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan, Regína STŘÍLKOVÁ and Michal KRAJŇÁK. Trend, Development, Role and Importance of Corporate Taxes in the EU. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016. ISBN 978-80-7204-940-0. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana and Yvetta PŠENKOVÁ. Daňová evidence. Teorie a praxe. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-239-9. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan and Regína STŘÍLKOVÁ. Trend, Development, Role and Importance of VAT in the EU. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. ISBN 978-80-7204-908-0. [Detail]
KRAJČOVÁ, Jiřina, Marcela PALOCHOVÁ, Yvetta PŠENKOVÁ, Hana BARTKOVÁ, Dagmar BAŘINOVÁ, Renáta HÓTOVÁ, Šárka KRYŠKOVÁ and Jiří STROUHAL. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2014. ISBN 978-80-7478-486-6. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. Praha: Linde Praha, 2013. ISBN 978-80-7201-925-0. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola, Dagmar BAŘINOVÁ, Šárka KRYŠKOVÁ, Jiřina KRAJČOVÁ and Kateřina RANDOVÁ. ÚČETNICTVÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3141-1. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. Praha: Linde Praha, 2012. ISBN 978-80-7201-881-9. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola, Vlastimil BERAN, Jiřina KRAJČOVÁ, Veronika KŘELINOVÁ and Pavla VANDUCHOVÁ. Daňová a sociální optimalizace ve vztahu k nezaměstnanosti v České republice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2938-8. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana, Marcela PALOCHOVÁ, Yvetta PŠENKOVÁ and Hana BARTKOVÁ. ÚČETNICTVÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2905-0. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan, Michal MENŠÍK, Ivana OLECKÁ, Dana POKORNÁ and Michaela VANĚČKOVÁ. Tvoříme a publikujeme odborné texty, nejen pro ekonomy a manažery. Praha: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Účetní operace kapitálových společností. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4018-8. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana. Účetní závěrka a auditing. Brno: Tribun EU, 2010. ISBN 978-80-7399-144-9. [Detail]
BĚLOHLÁVEK, Alexander and Renáta HÓTOVÁ. Cenová regulace z pohledu tuzemské, komunitární a mezinárodní úpravy a ochrany investi. Ostrava: Sagit, 2008. ISBN 978-80-7208-676-4. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Účetní operace kapitálových společností (daňové a právní souvislosti). 2. vydání. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2760-8. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta. Ekonomika obchodu v teorii a praxi. bratislava2007. ISBN 978-80-968504-4-0. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar and Iveta VOZŇÁKOVÁ. Pohledávky - právně - daňově - účetně. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1816-3. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta. Výkazy US GAAP a reportování nadnárodních korporací. Kyjev: Taxon, 2007. ISBN 978-966-7128-66-1. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění 2006. Olomouc: ANAG, spol s.r.o., 2006. ISBN 80-7263-305-8. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar, Renáta HÓTOVÁ, Jaromír LAZAR, Yvetta PŠENKOVÁ, Marcela PALOCHOVÁ, Hana BARTKOVÁ, Šárka KRYŠKOVÁ, Jiřina KRAJČOVÁ and Lenka HALOUZKOVÁ. Účetní souvztažnosti 2006 - 2007. Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-157-9. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. Konkurzní řízení - 50 otázek a odpovědí. Praha: ASPI, 2004. 28 p. ISBN 80-7357-043-2260. [Detail]
DLUHOŠOVÁ, Dana, Zdeněk ZMEŠKAL, Tomáš TICHÝ, Miroslav ČULÍK, Daniel HEINRICH, Leoš GREGOR, Dana FORIŠKOVÁ, Viola ŠEBESTÍKOVÁ, Andrea KUBIŠTÍKOVÁ, Petr LICHNOVSKÝ, Michal HOLČAPEK and Orlando ARENCIBIA MONTERO. NOVÉ PŘÍSTUPY A FINANČNÍ NÁSTROJE VE FINANČNÍM ROZHODOVÁNÍ. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0669-X. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar and Iveta VOZŇÁKOVÁ. Pohledávky - vzory smluv a podání. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0581-8. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar, Renáta HÓTOVÁ and HUČKOVÁ. Konkurzní řízení v praxi z pohledu věřitele i úpadce. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0138-3. [Detail]
LAZAR, Jaromír. Manažerské účetnictví. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-985-3. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. Pohledávky - vzory smluv a podání. Praha: Gradapublishing, Praha 2001, 2000. 102-204 p. ISBN 80-7169-980-2. [Detail]
JAŠKOVÁ, Mária, ANCHOR, Anna DUŠKOVÁ, Jana GERŠLOVÁ, Martina HALÁSKOVÁ, HALÁSKOVÁ, JUROVÁ, KOVAČ, Jiří KOVÁŘ, KREJČÍ, Anna KŘÍŽOVÁ, VRÁNOVÁ, Václav LEDNICKÝ, Anna MADRYOVÁ, Marie MIKUŠOVÁ, Eva MORAVCOVÁ, Boris NAVRÁTIL, PODBREGAR, REBERNIK, REKAR, Petr ŠNAPKA, Vojtěch SPÁČIL, Marcella ŠIMÍČKOVÁ, Jan ŠIROKÝ, VYSKUPOVÁ, Hana BARTKOVÁ, SVAČINKOVÁ, Milena TVRDÍKOVÁ, VUK, VUKOVIČ, Zdeněk ZMEŠKAL and Matěj TURČAN. ECON '99 (Selected Research Papers). Ostrava: OFTIS, Ostrava, 1999. ISSN 0862-7908. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola and Jaroslav BLAHA. Investiční majetek a leasing. Ostrava: ES VŠB-TU Ostrava, 1998. 87-168 p. ISBN 80-7078-320-6. [Detail]
DLUHOŠOVÁ, Dana, Michal JANOK, Renáta HÓTOVÁ and Milan MAJERNÍK. Základy finančnej analýzy firmy. Bratislava: MIKA - CONZULT, Bratislava, 1997. ISBN 80-967295-5-1. [Detail]
BARTKOVÁ, Hana. Klasifikace faktorů ekonomické efektivnosti. Ostrava: Vitkovice, 1996. ISBN 1. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana. Přehled základních pojmů z podvojného účetnictví. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 1995. ISBN 1. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta, Viola ŠEBESTÍKOVÁ and Jaromír LAZAR. Finanční účetnictví. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 1995. [Detail]
LAZAR, Jaromír. Nákladové účetnictví I. a II. díl. Ostrava: nákladem vlastním, 1995. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola and Jaroslav BLAHA. Vybrané kapitoly z hospodaření obchodních společností. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 1995. ISBN 80-7078-291-9. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta. Jak sestavovat a číst finanční a hospodářské rozbory firmy. Ostrava: AKS Ostrava, 1994. [Detail]
LAZAR, Jaromír. Jak sestavovat a číst hospodářské rozbory podniku. Ostrava: AKS Ostrava, 1994. ISBN 80-85798-17-4. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta. Jak sestavovat a číst finanční a hospodářské rozbory firmy. Ostrava: AKS Ostrava, 1994. 1-67 p. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Leasing v rozvoji ekonomiky. Ostrava: VŠB Ekonomická fakulta Ostrava, 1994. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola and Jaroslav BLAHA. Daňové a účetní aspekty nákladů. Ostrava: vlastním nákladem, 1993. ISBN 1. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Daňové a účetní aspekty leasingu. Ostrava: KORT Ostrava, 1993. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola, Jiří PULZ, Jarmila TOŠOVSKÁ and Vratislav VÁLEK. Leasing v teorii a praxi. Praha: Grada, 1993. 153-208 p. ISBN 80-7169-021-X. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta. Podvojné účetnictví 1993. Ostrava: Konto L+L, 1992. [Detail]
LAZAR, Jaromír. Podvojné účetnictví 1993. Ostrava: Konto L+L, 1992. 1-118 p. [Detail]