Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Aktualizace profilace předmětu Finanční trhy I. A a vytvoření studijních opor v systému Moodle
Kód
RPP2016/41
Předmět výzkumu
Cílem projektu je aktualizace profilace předmětu Finanční trhy I. A za účelem zvýšení praktické využitelnosti předmětu a zvýšení provázanosti s jinými vyučovanými předměty na Ekonomické fakultě VŠB - TU Ostrava. Nedílnou součástí tohoto cíle je vytvoření studijních opor předmětu v systému Moodle. Předmět Finanční trhy I. A je vyučovaným předmětem na katedře financí a je nabízen studentům bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa na oboru Finance na Ekonomické fakultě VŠB - TU Ostrava jako povinný ve II. ročníku. Tento předmět je zaměřen na problematiku finančních trhů s důrazem na oblast bankovnictví a představuje tak první a zároveň jedinou možnost seznámení se s problematikou bankovnictví pro studenty bakalářského stupně studia na oboru Finance. Aktualizovaná profilace předmětu a následné vytvoření materiálů v systému Moodle umožní studentům lepší pochopení probírané problematiky; obsah předmětu, materiály a pomůcky používané v rámci výuky tohoto předmětu budou zaměřeny na podrobnější procvičení konkrétní látky tak, aby absolvování tohoto předmětu na bakalářské úrovni výrazně umožnilo zvýšení finanční gramotnosti v profesní i osobní rovině jednak zúčastněných studentů, jednak případných dalších zájemců o tuto problematiku. Cíl projektu je tak i v souladu s Dlouhodobým záměrem Ekonomické fakulty, tj. bude zajišťovat větší posílení propojení přednášené teorie s praxí. Provedené změny by měly vést k lepší orientaci studentů v oblasti bankovní problematiky a zároveň by měly přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti absolventů oboru Finance na trhu práci.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam