Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Analýza vlivu výkonu ekonomiky na kreditní ratingy a pravděpodobnosti úpadku bank
Kód
SP2011/166
Předmět výzkumu
Od poloviny roku 2007 svět prošel značnou ekonomickou a finanční krizí, jejíž následky přetrvávají dodnes. Problémy finančního sektoru měly negativní dopad jak na hospodářský růst, ceny aktiv a hladinu nezaměstnanosti, tak zejména na ratingy a pravděpodobnosti úpadku (PD) jednotlivých společností. Naprosto klíčové je potom soustředit se na stabilitu bankovního sektoru, jelikož její ohrožení výrazně dopadá na celou ekonomiku. Z tohoto důvodu považujeme zvolené téma za vysoce aktuální. V projektu budeme navazovat na výsledky dosažené v předcházejícím řešeném projektu SGS „Určování pravděpodobnosti úpadku finančních institucí na bázi credit-scoring modelu a za pomocí Lévyho procesu a copula funkcí“, v jehož rámci byly odhadnuty a aplikovány modely k určování pravděpodobnosti úpadku bank dle credit-scoring modelů. Modely byly odhadovány na základě empirických dat amerického trhu a následně aplikovány na český bankovní sektor. Z důvodu rozdílných charakteristik obou trhů je nutné tyto zohlednit i v odhadovaných modelech, a z tohoto důvodu budou v tomto projektu zohledňovány a testovány vlivy makroekonomických ukazatelů na výkon jednotlivých bank, s cílem odhadnout robustní model určování pravděpodobnosti úpadku bank použitelný na odlišných světových trzích. V projektu budeme rozvíjet metodologii Z-metrics představenou profesorem Altmanem v březnu roku 2010 a aplikovat tuto metodologii zaměřenou primárně na nefinanční sektor právě na bankovní instituce: ALTMAN, E. The Z-metrics metodology for estimating company credit ratings and default risk probabilities, RiskMetrics Group, Inc., 2010. V rámci odhadování a testování jednotlivých modelů, při simulaci náhodného vývoje ukazatelů a při zachycování závislostí mezi jednotlivými parametry pak budeme vycházet z následující stěžejní literatury: HOSMER, D., W. Applied logistic regression. New York. Wiley, 2000. NELSEN, R., B. An Introduction to Copulas. Springer-Verlag, 1999. PERETSKY, A., KARMINSKY, A. Models for Moody’s bank rating, BOFIT Discussion Papers 17, 2008. RESTI, A., SIRONI, A. Risk management and Shareholders’ value in banking. Chichester. Wiley, 2007. SCHOUTENS, W. Lévy Processes in Finance: Pricing Financial Derivates. Wiley, 2003. V rámci předcházejícího projektu již byly publikovány a prezentovány následující výsledky: GURNÝ, P., GURNÝ, M. A revised model to estimate PD of US banks, Acta academica karviniensia 1/2010, 2010. (dle RVVI 4 body) GURNÝ, P., GURNÝ, M. Comparison of the credit scoring models on PD estimation of US banks, Mathematical Method in Economics, 2010. (dle RVVI 8 bodů) GURNÝ, P., PARDUBICKÁ, E., LASÁKOVÁ K. Prediction of the probability of default for the portfolio of three significant Czech banks, Mathematical Method in Economics, 2010. (dle RVVI 8 bodů) GURNÝ, P., TICHÝ, T. Estimation of PD Implied by a Scoring Model for Czech Banks, Proceedings of the 12th International Conference on Finance and Banking, 2010. (dle RVVI 8 bodů) GURNÝ, P., GURNÝ, M. Logit and probit model within estimation of US banks PD, Proceedings of the 47th Meeting of the Euro working group of financial modelling, 2010. (dle RVVI 8 bodů) GURNÝ, P. (2010): Stability investigation of key Czech banks by means of the financial modeling, 24th European Conference on Operational Research, Lisabon, 2010. GURNÝ, P., GURNÝ, M. Logit vs probit model při determinaci souhrnných ukazatelů výkonnosti bank, Řízení a modelování finančních rizik, VSB-TU Ostrava, 2010. Celkem tedy předpoklad dle RVVI 36 bodů. Předpokládá se, že se na řešení projektu bude podílet jeden akademický pracovník a pět studentů navazujícího magisterského studia, přičemž tři byli členy řešitelského týmu i u předcházejícího projektu a svou činnost na projektu ukončí k 1. 6. 2011.
Rok zahájení
2011
Rok ukončení
2011
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam