Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Odhad finančního rizika na bázi Lévyho modelů
Kód
SP/20104
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na odhad finančního rizika pomocí Lévyho modelů. Rizikem je zpravidla chápána jakákoliv odchylka od očekávaného výsledku, přičemž pro ekonomické subjekty je důležité měřit zejména jeho negativní část. Tu lze vyjádřit pomocí Value at Risk, Expected Shortfall či jinou alternativní mírou. Finanční riziko zahrnuje riziko tržní, tedy riziko vyplývající ze změn tržních cen finančních instrumentů (akcie, měny, úrokové sazby, finanční deriváty a případně komodity), dále úvěrové riziko, které je způsobeno neschopností či neochotou protistrany dostát svým závazkům, a v neposlední řadě riziko likvidity a riziko operační. Pravděpodobnostní rozdělení jednotlivých rizik nelze považovat za Gaussovo, proto je pro modelování náhodných faktorů vhodné využít pokročilých stochastických procesů. V rámci řešení projektu dojde k aplikaci procesů z obecné množiny Lévyho modelů. Pozornost bude zaměřena na nefinanční i finanční instituce, neboť oba typy subjektů jsou vystaveny riziku plynoucímu z pohybu cen finančních instrumentů. Pro odhad rizika bude pracováno s pokročilými Lévyho modely (Variance gamma model, Normal Inverse Gaussian model a jejich odvozeninami). Pro odhad parametrů mezních distribučních funkcí datové základny, tedy denních tržních kotací měn, komodit a akcií bude aplikována Zobecněná metoda momentů, Maximalizace funkce věrohodnosti a Fuzzy transformace. Za účelem vyjádření závislostí a tedy sestavení sdruženého rozdělení pravděpodobnosti potenciálně různorodých mezních rozdělení (např. VG, NIG, GBM a OU) bude využita technika koupla funkcí, přičemž budou upřednostněny běžné eliptické kopula funkce (ordinary elliptical copula functions), tj. funkce pracující s pravděpodobnostní mírou, případně Lévyho kopula funkce, tj. kopula funkce na bázi Lévyho míry. V případě odhadu finančního rizika, interpretaci jeho úrovně a možných implikací na ekonomický vývoj finančních institucí budou zohledněny koncepce Basel II a Solvency II. Oproti tomu u nefinančních institucí bude brán zřetel na kritéria na bázi Cash flow at Risk. Předpokládá se, že se na řešení projektu budou podílet dva akademičtí pracovníci, dva studenti doktorského studia a alespoň čtyři studenti navazujícího magisterského studia, viz níže. O další studenty může být projekt rozšířen v závislosti na specifikaci témat diplomových prací. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. – katedra Financí, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava. Absolvent doktorského (2004) a magisterského (2001) oboru Finance, EkF, VŠB-TU Ostrava. Od roku 2001 působí na katedře Financí, EkF, VŠB-TU Ostrava, nejprve jako interní doktorand, posléze odborný asistent (2004) a tajemník pro vědu a výzkum (2005). Od roku 2009 šéfredaktor vědeckého časopisu ER-CEREI, vydávaného při EkF, VŠB-TU Ostrava. Od roku 2008 senior editor impaktovaného časopisu CJEF. Řešitel postdoktorského (2004-2007, výsledky řešení hodnoceny jako vynikající) a standardního (2008-2010) grantového projektu GAČR. V minulosti člen řešitelského kolektivu 3 standardních projektů GAČR a 2 výzkumných záměrů. Autor více než 100 publikací, z toho autor či spoluautor 6 monografií a skript, 2 samostatných kapitol v knize, 16 článků v časopisech, z toho 3 s impaktním faktorem, a více než 80 příspěvků na mezinárodních konferencích, z čehož 5 je v současné době evidovaných v databázi Web of Science a další 4 by měly přibýt v tomto roce. V rámci řešení projektu bude odpovědný za vedení projektu a stanovení směrů výzkumu, bude pracovat zejména na aplikaci pokročilých modelů a interpretaci výsledků. Ing. Aleš Kresta – katedra Financí, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava. Absolvent magisterského studia (2008) oboru Finance, EkF, VŠB-TU Ostrava. Od roku 2008 působí na katedře Financí, EkF, VŠB-TU Ostrava jako interní doktorand. V rámci řešení projektu bude pracovat zejména na odhadu parametrů jednotlivých modelů a sestavení výpočetních algoritmů. Ing. Ingrid Petrová – katedra Financí, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava. Absolvent magisterského studia (2008) oboru Finance, EkF, VŠB-TU Ostrava. Od roku 2008 působí na katedře Financí, EkF, VŠB-TU Ostrava jako interní doktorand. V rámci řešení projektu bude pracovat zejména na zpracování výsledků jednotlivých modelů a jejich interpretaci. Zuzana Cmielová – katedra Financí, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava. Student navazujícího magisterského studia oboru Finance, EkF, VŠB-TU Ostrava. V rámci řešení projektu bude pracovat zejména na modelech z oblasti nefinančních institucí. Zuzana Kmeťová – katedra Financí, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava. Student navazujícího magisterského studia oboru Finance, EkF, VŠB-TU Ostrava. V rámci řešení projektu bude pracovat zejména na modelech z oblasti finančních institucí. Denisa Vrebová – katedra Financí, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava. Student navazujícího magisterského studia oboru Finance, EkF, VŠB-TU Ostrava. V rámci řešení projektu bude pracovat zejména na modelech z oblasti nefinančních institucí. Markéta Jarotková – katedra Financí, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava. Student navazujícího magisterského studia oboru Finance, EkF, VŠB-TU Ostrava. V rámci řešení projektu bude pracovat zejména na modelech z oblasti finančních institucí.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam