Praktické stáže

Praktické stáže lze uskutečnit v rámci programu ERASMUS+ nebo za podpory Stipendia VŠB-TUO

 

V rámci obou programů je umožněno studentům vycestovat do zahraničí nejen na studijní pobyty, ale i na praktické stáže

NABÍDKA pracovních stáží

Celoevropský vyhledávač  stáží  ERASMUSINTERN 

Možnost nalezení stáží také  na www stránkách různých agentur nebo přímo na stránkách organizací a firem v celé EU.

Zajímavé informace také na serveru www.staze.cz

Můžete také zkusit najít tipy na stáže na veřejně přístupném serveru se zkušenostmi studentů z těchto stáží.

STÁŽE studentů EkF:

Podmínky účasti

Pracovní stáže se může student zúčastnit za následujících podmínek:

 • Student, který vyjíždí na pracovní stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na EkF VŠB-TUO
 • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia.

Podmínky praktické stáže

 • Délka praktické stáže je 

- minimálně 2 měsíce a maximálně 12 měsíců u programu ERASMUS+

- program Stipendium VŠB-TUO  je minimálně 1 měsíc a maximálně 12 měsíců.

 • Student musí být po celou dobu svého výjezdu řádně zapsán ke studiu na EkF VŠB-TUO.
 • Praktickou stáž mohou studenti absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky a země svého pobytu u Stipendia VŠB-TUO mohou stáž absolvovat v kterékoliv zemi.
 • Praktická stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci.
 • Praktická stáž se nesmí uskutečnit v institucích EU v rámci programu ERASMUS+.
 • Student musí být před odjezdem vybaven schváleným a podepsaným plánem praktické stáže (Learning Agreement for Traineeship).
 • Po ukončení praktické stáže na zahraniční instituci si musí student vyžádat potvrzení o délce praktické stáže.

 

Zájemci o stáže:

Pro ERASMUS+:


Studenti se přihlašují  na výjezd do zahraničí v rámci schůzek, které se konají vždy v polovině března a začátkem října a jsou vypsány International Office EkF. Přesné termíny jsou uveřejňovány na webu, LCD obrazovkách EkF a na nástěnkách International Office.  Studenti se mohou přihlásit na stáž i mimo tyto vypsané termíny, ale v tom případě není možné někdy zaručit, že budou ještě  k dispozici finanční prostředky.

Pro program Stipendium VŠB-TUO:

 • Všichni zájemci o praktickou stáž s podporou Stipendia VŠB-TUO musí úspěšně absolvovat celouniverzitní výběrové řízení.
 • Výběrové řízení se koná 2 x za rok, vždy na počátku semestru a probíhá formou pohovoru v anglickém jazyce.
 • V případě, že počet zájemců o Stipendium VŠB-TUO překročí finanční limity VŠB-TUO, budou mít přednost uchazeči, kteří ještě nebyli tímto stipendiem podpořeni.

Kontaktní osoba na International office EkF pro stáže  je Bc.Petra Hranická (A 208, kl. 2184, mail: interoffice.ekf@vsb.cz)

 

Vyplnění potřebných formulářů:

Pro výjezd si student připraví tyto dokumenty:
ERASMUS+:
Stipendium VŠB - TUO:
Potřebné kódy naleznete: 

 

Finance:

Výše stipendia programu Stipendium VŠB-TUO.

Pro ERASMUS+: 

 • Účastnická smlouva (+ přílohy III. a IV) - Vyplň všechna pole kromě článků 2.4, 2.5, 3,1 a 3,2
 • Tvůj účet musí být vedený v ČR, stipendia nezasíláme na zahraniční účty.
 • Stipendia jsou vyplácena v eurech, proto doporučujeme uvést eurový účet. V případě účtu korunového si ověř, že banka na něj přijímá eurové vklady.
 • Měsíční paušály pro jednotlivé země najdeš zde, přesný výpočet stipendia pro tvůj konkrétní termín můžeš zase ověřit v kalkulátoru
 • Stipendium ti bude vyplaceno maximálně ve dvou splátkách. První z nich obdržíš ještě před odjezdem.

Všechny výše uvedené dokumenty  zašlete mailem na  Útvar Mobility studentů v Porubě,

tel.:59 732/5509 (silvie.sosta@vsb.cz)

 Pro Stipendium VŠB-TUO:

 • Účastnická smlouva musí být vyplňována na PC. Data zahájení a ukončení mobility v článku 2.2 a 3.1 se musí shodovat s daty v žádosti o poskytnutí stipendia a nesmí přesáhnout období, na které je sjednán Training agreement.
 • Stipendium se vyplácí po dodání všech požadovaných dokumentů před výjezdem v EUR bezhotovostně a to na účet studenta uvedený v účastnické smlouvě. Účet musí být veden v České republice a nesmí být veden na právnickou osobu.
 • Výplata stipendia studentům, kteří vyjíždějí na mobilitu počátkem kalendářního roku, probíhá až koncem měsíce března daného kalendářního roku.

Všechny výše uvedené dokumenty  odevzdejte před výjezdem na  Útvar Mobility studentů v Porubě, tel.:59 732/4333 (marta.blastikova@vsb.cz)

V průběhu pobytu:

Náplň pracovní stáže si student vyřizuje individuálně nebo i ve spolupráci s garantem oboru (záleží na termínu uskutečnění pracovní stáže). Rovněž si sám zařizuje ubytování v zahraničí.
Změnit délku zahraničního pobytu -  alespoň jeden měsíc předem projednej tuto změnu s fakultním koordinátorem a s kontaktní osobou pro ERASMUS+ (p.S.Šostá) nebo pro Stipendium na podporu mobilit studentů VŠB-TUO (p.M.Blaštíková).

Doba pobytu u prodloužení praktické stáže musí přímo navazovat na původní ÚS (tj. začíná den následující po posledním dni na dohodě). V závislosti na stavu finančních prostředků pro daný akademický rok je posouzeno, zda je možné žádosti vyhovět. V případě schválení bude sepsán dodatek k Účastnické smlouvě a doplacena odpovídající výše stipendia. Při prodlužování je potřeba vyplnit nový Learning Agreement všemi stranami a potvrzenou kopii doručit (elektronicky) na odd. 9230.

V případě zkrácení pobytu bude sepsán dodatek k Účastnické smlouvě. Student musí odpovídající část stipendia vrátit zpět. K ukončení zahraničního pobytu student doručí dokumenty na základě pokynů referenta odd. 9230.


PROSÍM,  PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TAKÉ VŠECHNY INFORMACE NA WWW STRÁNKÁCH NAŠÍ UNIVERZITY!!!!!!!!!!!!:

 

Po návratu: 

Po ukončení stáže ihned kontaktujte International Office EkF a doložte následující dokumenty:
Pro ERASMUS+:
 • LA - Traineeship Certificate (2x) - originál potvrzení o délce a výsledcích pracovní stáže (do 14 dní od ukončení stáže)
 • Přehled výsledků pracovní stáže na zahraniční instituci (vám bude vystaven na International Office EkF po obdržení Traineeship Certificate)
 • Závěrečná zpráva. Na kontaktní E-mail, který jste uvedli v Evidenčním listě, Vám budou zaslány instrukce a heslo pro zaregistrování na web, kde vyplníte on-line dotazník. (do 14 dní po ukončení stáže)
Pro Stipendium VŠB-TUO:
 • Před ukončením mobility si nechej na zahraniční instituci potvrdit závěrečnou část dokumentu Learning Agreement for Traineeships (část after the mobility -  TRAINEESHIP CERTIFICATE). Je nutno zajistit ORIGINÁL. 
 • Přehled výsledků pracovní stáže na zahraniční instituci (vám bude vystaven na International Office EkF po obdržení Traineeship Certificate

© 2019 VŠB-TU Ostrava