Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Plánované termíny jednání AS

Pozvánka na jednání je vždy zveřejněna týden před jednáním v Zápisech.

05.09.2023

03.10.2023

17.10.2023

31.10.2023

14.11.2023

12.12.2023

16.1.2024

20.2.2024

5.3.2024

19.3.2024

23.4.2024

14.5.2024

11.6.2024

Akademický senát fakulty je dle Zákona o vysokých školách (Zákon č. 111/1998 Sb.), § 26 a § 27 jedním ze samosprávných akademických orgánů fakulty. Akademický senát Ekonomické fakulty se skládá z akademické komory, kterou tvoří akademičtí pracovníci fakulty a ze studentské komory, kterou tvoří studenti. Členy senátu volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti zapsaní na této fakultě. Funkční období senátu je tříleté.

Členství v akademickém senátu fakulty je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana, tajemníka fakulty a ředitele vysokoškolského ústavu.

Akademický senát fakulty v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách

 • na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
 • schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty, a to na návrh děkana nebo v případě jednacího řádu akademického senátu fakulty na návrh člena akademického senátu fakulty, k němuž si akademický senát fakulty vyžádal stanovisko děkana, a postupuje je prostřednictvím předsedy akademického senátu vysoké školy ke schválení akademickému senátu vysoké školy,
 • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předložené děkanem,
 • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
 • dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady nebo umělecké rady fakulty (dále jen „vědecká rada fakulty“) a členů disciplinární komise fakulty,
 • usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
 • na návrh děkana schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty.

Akademický senát EKF VŠB-TUO

Od 1. 9. 2023


Předsednictvo akademického senátu

předsedkyně Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
místopředseda za Akademickou komoru doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D., Ing.Paed.IGIP
místopředseda za Studentskou komoru Ing. Daniel Pakši
tajemnice Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.

Akademická komora

 • Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
 • doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D., Ing.Paed.IGIP
 • Ing. Marcela Palochová, Ph.D.
 • Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
 • Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
 • Ing. Petr Rozehnal, Ph.D.
 • Dr. Ing. Zuzana Čvančarová
 • Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
 • doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
 • Ing. Terezie Krestová, Ph.D.

Studentská komora

 • Ing. Daniel Pakši
 • Ing. Lukáš Jursa
 • Bc. Anežka Šenkýřová
 • Bc. Jan Píšek
 • Ing. Ngoc Anh Ngo, BA

Složení odborných komisí

Pedagogická komise

 • doc. Ing. Václav Fridrich, Ph.D., Ing.Paed.IGIP
 • Ing. Petr Rozehnal, Ph.D.
 • Dr. Ing. Zuzana Čvančarová
 • Ing. Lukáš Jursa
 • Bc. Jan Píšek

Ekonomická komise

 • Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
 • Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
 • Ing. Terezie Krestová, Ph.D.
 • Ing. Daniel Pakši
 • Bc. Anežka Šenkýřová

Legislativní komise

 • Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
 • Ing. Marcela Palochová, Ph.D.
 • Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
 • doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
 • Ing. Ngoc Anh Ngo, BA