Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Akademický senát fakulty je dle Zákona o vysokých školách (Zákon č. 111/1998 Sb.), § 26 a § 27 jedním ze samosprávných akademických orgánů fakulty. Akademický senát Ekonomické fakulty se skládá z akademické komory, kterou tvoří akademičtí pracovníci fakulty a ze studentské komory, kterou tvoří studenti. Členy senátu volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti zapsaní na této fakultě. Funkční období senátu je tříleté.

Členství v akademickém senátu fakulty je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana, tajemníka fakulty a ředitele vysokoškolského ústavu.

Akademický senát fakulty v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách

 • na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
 • schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty, a to na návrh děkana nebo v případě jednacího řádu akademického senátu fakulty na návrh člena akademického senátu fakulty, k němuž si akademický senát fakulty vyžádal stanovisko děkana, a postupuje je prostřednictvím předsedy akademického senátu vysoké školy ke schválení akademickému senátu vysoké školy,
 • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předložené děkanem,
 • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
 • dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady nebo umělecké rady fakulty (dále jen „vědecká rada fakulty“) a členů disciplinární komise fakulty,
 • usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
 • na návrh děkana schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty.

Akademický senát EkF VŠB - TU Ostrava

Od 8. 9. 2020


Předsednictvo akademického senátu

předsedkyně Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
místopředseda za Akademickou komoru RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
místopředsedkyně za Studentskou komoru Bc. Daniel Pakši
tajemnice

Akademická komora

 • RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
 • Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
 • Ing. Petr Rozehnal, Ph.D.
 • doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
 • Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
 • RNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
 • Ing. Eva Poledníková, Ph.D.
 • Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
 • Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
 • Ing. Jan Janků, Ph.D.

Studentská komora

 • Bc. Adam Skácel
 • Natálie Cváčková
 • Bc. Daniel Pakši
 • Markéta Bartoňová
 • Bc. Petr Poloch

Složení odborných komisí

Ekonomická komise

 • Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
 • Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
 • Ing. Jan Janků, Ph.D.
 • Bc. Petr Poloch
 • Markéta Bartoňová

Legislativní komise

 • RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
 • RNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
 • Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
 • Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
 • Bc. Daniel Pakši

Pedagogická komise

 • doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
 • Ing. Petr Rozehnal, Ph.D.
 • Ing. Eva Poledníková, Ph.D.
 • Bc. Adam Skácel
 • Natálie Cváčková