Volume IV

Tichá, M. (2015).
Česká ekonomika na prahu 21. století v kontextu společenského vývoje, 2. aktualizované vydání.
Series of Economics Textbooks, Vol. 4.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 240 s., vazba měkká.
ISBN 978-80-248-3821-2.

V průběhu posledních dvaceti let zažila česká ekonomika období transformační recese i nebývalého ekonomického růstu na počátku 21. století, vystřídaného vleklou hospodářskou krizí. Výrazné změny po roce 1989 prodělal nejenom politický a ekonomický systém, ale změnilo se také populační chování a spotřební zvyklosti českých domácností.

Cílem publikace je zhodnotit makroekonomický vývoj České republiky v kontextu populačního vývoje a dalších společenských proměn a objasnit alespoň základní příčiny a souvislosti těchto jevů.

Publikace zahrnuje základní atributy ekonomické transformace, kterou naše společnost prošla od 90. let 20. století do dnešních dní. Společně s ekonomickými změnami se výrazně proměnila také struktura populace směrem k demografickému stárnutí. Ekonomická a sociální prosperita současné společnosti je stále více spojována s rozvojem lidského kapitálu. Dalším obsáhlým tématem je životní úroveň, která je zde chápaná jako souhrn materiálních a kvalitativních podmínek života českých domácností. Vysoká životní úroveň obyvatelstva je nemyslitelná bez konkurenceschopné ekonomiky. Základním ukazatelem ekonomické výkonnosti je reálný růst produkce, jejíž vývoj je součástí poslední kapitoly, která objasňuje faktory makroekonomického vývoje včetně role centrálních autorit, ČNB a vlády.

Publikace je určena všem odborníkům, studentům i dalším zájemcům o ekonomické dění, kteří si mohou, kromě získání nezbytných poznatků o ekonomickém vývoji České republiky, také ověřit, nakolik reálné ekonomické jevy odpovídají závěrům makroekonomických teorií.


© 2018 VŠB-TU Ostrava