Volume IX

Mruzková, J., Lisztwanová, K. (2013).
Teorie nákladů, kalkulace a ceny
Series of Economics Textbooks, Vol. 9.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 346 s., vazba měkká.
ISBN 978-80-248-3164-0.

Záměrem publikace s názvem „Teorie nákladů, kalkulace a ceny“ je poskytnout čtenářům souhrn teoretických principů a základních metod, používaných zejména při krátkodobém ekonomickém řízení podniku, v oblasti nákladů a výnosů. Kniha je určena studujícím bakalářský stupeň studia i odborným pracovníkům podniků a zájemcům o tuto problematiku. Výklad dané problematiky je průběžně doplňován vysvětlujícími i jednoduchými komentovanými výpočetními příklady. 

Obsah této studijní pomůcky je rozdělen do tří základních částí.  I. část „Náklady a výnosy“ je zaměřena na vysvětlení pojetí a významu základních veličin, které mají vliv na výši nákladů a výnosů a tím i na výsledek hospodaření podniku. Na charakteristiku klasifikace nákladů a výnosů pak navazují kapitoly, zabývající se modelováním vývoje nákladů a principy a využitím analýzy bodu zvratu při krátkodobém rozhodování. II. část „Kalkulace“ je věnovaná vymezení terminologie, členění vč. konstrukce kalkulací a základnímu postupu při projektování kalkulačního systému podniku pro potřeby hodnocení hospodárnosti, rozhodování a cenové účely. Ve III. části „Ceny“ je vymezeno současné postavení ceny v podmínkách tržní ekonomiky, základní rysy právní úpravy, obsažené v zákonu o cenách, platném v České republice. Obsahem této části publikace jsou rovněž přístupy k tvorbě ceny pomocí vybraných metod a hlavní zásady cenové politiky podniku.

Publikace je jedním z výsledků prací v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0115 „Inovace průřezových předmětů bakalářských studijních programů na EkF VŠB-TU Ostrava“, etapy Inovace předmětů ekonomického a národohospodářského typu.


© 2018 VŠB-TU Ostrava