Volume VII

Šebestíková, V. a kol. (2013).
Účetnictví podnikatelských subjektů II
Series of Economics Textbooks, Vol. 7.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 224 s., vazba měkká.
ISBN 978-80-248-3141-1.

Finanční účetnictví zaměřené  na podnikatelské subjekty je  nezastupitelným  zdrojem  informací  o finanční situaci a výsledku jejich hospodaření.  Předložená  publikace  se zabývá problematikou českého finančního účetnictví v kontextu současného právního rámce. Vychází z požadavků účetního výkaznictví, ze struktury  účetních výkazů  a z jejich vazby na účetnictví,  jehož vedení  je  nutno struktuře  těchto výkazů podřídit. I když kniha vychází z českých účetních norem, principů a zásad, je vždy, byť stručně, zmíněn i pohled IAS/IFRS, zejména v  případech odlišných účetních přístupů obou systémů.

Kniha se zaměřuje na účetní přístupy a souvislosti od poměrně rozvětvené problematiky dlouhodobého majetku, přes zásoby, finanční majetek a významné oblasti zúčtovacích vztahů, až po zdrojovou část rozvahy a její změny v účetnictví. Kapitola zaměřená na náklady a výnosy je víceméně shrnující, odvolávající se na účetní otázky nákladů a výnosů ve vazbě rozvahovou strukturu. Logickým uzavřením účetnictví podnikatelských subjektů  je zjištění  výsledku  hospodaření a sestavení účetních výkazů.  Tam, kde to vyžaduje účetní řešení, jsou zmíněny  i daňové vazby (daň z příjmů, daň z přidané hodnoty), byť nejde o prioritu této publikace.

Publikace je určena nejen teoretikům, akademickým pracovníkům, ekonomickým odborníkům z praxe, ale i manažerům a jiným řídícím pracovníkům, stejně jakož i studentům vysokých škol, kteří se zabývají teoretickými otázkami souvisejícími s účetnictvím. Je jedním z výstupů projektu ESF zaměřeného na inovaci průřezových předmětů bakalářského studia na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava.


© 2018 VŠB-TU Ostrava