Volume VI

Šotkovský, I. (2013).
Demografie. Teorie a praxe v regionálních souvislostech
Series of Economics Textbooks, Vol. 6.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 224 s., vazba měkká.
ISBN 978-80-248-3158-9.

Monografie nabízí příležitost seznámit se s vědním oborem, jehož cílem je poskytnout všem zájemcům o odbornější poznávání demografického chování souhrn teoretických, metodických a praktických poznatků o populaci. Studium lidské populace přináší cenné informace, které se běžně uplatňují v dalších vědních oborech, např. v sociologii, socioekonomické geografii, psychologii, medicíně, ekonomických a historických vědách. Demografie patří mezi vědní směry již několik staletí využívané v prak­tickém životě.

Autorovým záměrem bylo seznámit čtenáře s demografií jako společensko-vědním oborem, představit v analytických náhledech nejvšestranněji využitelné ukazatele, zvýraznit úlohu vnějších vlivů na populační procesy a upozornit na postavení populační teorie a politiky v celospolečenském systému. Dalším cílem bylo proložit teoretické odkazy a metodické postupy konkrétními výsledky analýz vybraných jevů tak, aby bylo umožněno poskytnutí základního obrazu o stupni demografické rozvinutosti České republiky, světa a vybraných regionů.

Předkládaná monografie je určena všem zájemcům o širší poznávání demografických procesů. Odborné demografické znalosti mohou pomoci pochopit význam populační reprodukce v širších souvislostech nejen studujícím na vysokých školách se sociálním či ekonomickým zaměřením, ale i organizacím různorodého aplikačního určení (např. pobočkám Českého statistického úřadu, pracovníkům na úrovni obecních, městských nebo okresních zastupitelství, ministerským pracovištím, vědeckým ústavům apod.). Demografie přiblíží každému čtenáři se zájmem o poznávání podstaty tak důležitých hromadných jevů, kterými jsou zejména porodnost, potratovost, úmrtnost, sňatečnost, nemocnost, rozvodovost a migrace, zákonitosti a souvislosti populačního vývoje a nastíní také možnosti jeho budoucího vývoje na různých úrovních prostorového řádu. Monografie byla zpracována s podporou Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava v rámci řešení projektu „Inovace průřezových předmětů na EkF VŠB-TU Ostrava“.


© 2018 VŠB-TU Ostrava