Volume V

Horváthová, P. a kol. (2013).
Základy managementu
Series of Economics Textbooks, Vol. 5.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 274 s., vazba měkká.
ISBN 978-80-248-3008-9.

Záměrem textu je poskytnout čtenářům obecné teoretické poznatky z oblasti managementu. Text je určen studentům prvních či druhých ročníků studujícím Ekonomickou fakultu VŠB – Technické univerzity Ostrava. Předpoklady pro zvládnutí tohoto textu jsou všeobecné středoškolské znalosti a obecné studijní předpoklady ke studiu na vysoké škole. Výsledkem studia tohoto textu je schopnost objasnit základní pojmy, názory, principy a koncepce vztahující se k oblasti managementu, znalost klasických i moderních směrů managementu, znalost podstaty a hlavních rysů současného managementu, schopnost vyjmenovat, charakterizovat a popsat všechny manažerské funkce – plánování, organizování, rozhodování, personální management a vedení lidí, motivaci, kontrolování a komunikaci, schopnost vyjádřit podstatu, funkci a význam strategického managementu a znalost základů etiky, morálky, podnikatelské etiky a organizační kultury. Poznatky z oblasti managementu, které studenti získají studiem tohoto textu, mohou prakticky aplikovat při řešení případových studií – autentických situací reprezentujících prvky podnikatelské reality, které lze nalézt v textu s názvem „Případové studie z managementu“.


© 2018 VŠB-TU Ostrava