Volume XI

SAEI_VOL11

Dvoroková, K. (2012).
Ekonometrické modelování konvergence ekonomické a cenové úrovně. Analýza průřezových a panelových dat.
Series on Advanced Economic Issues, Vol. 11.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 126 s, vazba měkká.
ISBN 978-80-248-2543-4.
ukázka (240 kB, pdf)

Publikace podává pohled na možné způsoby ekonometrického modelování konvergence české ekonomiky k ekonomice eurozóny. Monografie je rozdělena do čtyř nosných částí. První dvě části se zabývají vývojem přístupů a způsobů měření procesu konvergence v pojetí jednotlivých ekonomických škol a metodice vybraných ekonometrických modelů, pomocí nichž lze ekonomickou konvergenci zkoumat. V posledních dvou částech je provedena analýza vstupní datové základny a ekonometrické modelování ekonomické konvergence prostřednictvím lineárních regresních modelů β-konvergence průřezových a panelových dat.

Předložená monografie je určena zejména doktorandům a akademickým pracovníkům, ale také širší odborné veřejnosti, která se zabývá problematikou konvergence ekonomik a otázkou vhodnosti vstupu České republiky do eurozóny.

Tato publikace je výstupem vědecko-výzkumných aktivit řešitelského týmu výzkumného projektu SP2011/121 Měření míry konvergence české a slovenské ekonomiky pomocí analýzy platební bilance a ekonomické úrovně.


© 2019 VŠB-TU Ostrava