Volume IV

SAEI_VOL4

Hančlová, J. a kol. (2010).
Makroekonometrické modelování české ekonomiky a vybraných ekonomik EU.
Series on Advanced Economic Issues, Vol. 4.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 310 stran.
ISBN 978-80-248-2354-6.
ukázka (1 731 kB, pdf)

Předložená publikace je věnována makroekonometrickému modelování české ekonomiky a hodnocení regionální konkurenceschopnosti a konvergence v rámci EU. Monografie je rozdělena do pěti základních částí. První dvě části se zabývají dvěma alternativními přístupy k makroekonometrickému modelování české ekonomiky – modelům dynamické stochastické všeobecné rovnováhy (DSGE) a modelům kointegrační vektorové autoregrese s restrikcemi (CVAR). Další dvě části shrnují vybrané přístupy k modelování a hodnocení regionální konkurenceschopnosti a procesu regionální konvergence. Závěrečná část shrnuje možnosti identifikace a modelování bublin v makroekonomických modelech.

Monografie je určena zejména doktorandům a akademickým pracovníkům vysokých škol, ale i širší odborné veřejnosti, která se věnuje makroekonomickému a regionálnímu modelování malých otevřených ekonomik.

Publikace vznikla jako výsledek vědecko-výzkumné činnosti řešitelského týmu výzkumného projektu Grantové agentury České republiky 402/08/1015 Makroekonomické modely české ekonomiky a dalších ekonomik zemí EU.


© 2019 VŠB-TU Ostrava