Volume III

SAEI_VOL3 Kutscherauer, A. a kol. (2010).
Regionální disparity. Disparity v regionálním rozvoji země, jejich pojetí, identifikace a hodnocení.
Series on Advanced Economic Issues, Vol. 3.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 266 stran.
ISBN 978-80-248-2354-6.
ukázka (303 kB, pdf)

Monografie prezentuje výsledky řešení výzkumného úkolu WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji České republiky, řešeného v letech 2007 - 2010 v rámci výzkumného programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky WD – výzkum pro potřeby řešení regionálních disparit.

Monografie zahrnuje vedle teorie a metodologie disparit také jejich klasifikaci, zásady sledování a hodnocení, integraci informací o disparitách a metody jejich souhrnného hodnocení cestou integrovaných indikátorů a modelových regionů. Navržený systém sledování a hodnocení regionálních disparit v České republice a metody jejich výpočtu jsou ověřeny řadou příkladů, které prokazují jejich praktickou využitelnost. Relativně autonomní část pak tvoří problematika pojetí a přístupu k regionálním disparitám v Evropské unii a komparace vývoje disparit v zemích Visegrádské čtyřky a v Rakousku.

Monografie je proto určena nejen teoretikům, akademickým pracovištím a studentům vysokých škol studujících regionální ekonomii, ale také široké odborné veřejnosti, zejména pracovníkům ústředních správních úřadů a krajských úřadů zabývajících se regionální politikou, resp. regionálním rozvojem i odborným pracovníkům měst, majících odborné útvary nebo specializované pracovníky zabývající se regionální problematikou.


© 2020 VŠB-TU Ostrava