Home

Journal of Economics, Management and Business

Poslání časopisu

Informování odborné veřejnosti o nejnovějších výsledcích výzkumu publikováním původních i přehledných vědeckých statí v oblasti ekonomie, managementu, podnikové ekonomiky, financí a účetnictví, marketingu, regionální a veřejné ekonomiky, evropské ekonomické integrace, národohospodářství, systémového inženýrství a informatiky, práva a matematických metod v ekonomii, jednak pracovníky ekonomické fakulty, jednak pracovníky spolupracujících fakult a pracovišť praxe z České republiky i ze zahraničí.

Vychází

3 krát ročně od roku 1994
výlučně v angličtině
všechny příspěvky prochází recenzním řízením
Příspěvky v rozsahu maximálně 8 stran přijímá redakce průběžně.

Adresa redakce

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava 1
Tel: 597 322 110, fax: 596 110 026
E-mail: econ@vsb.cz

Šéfredaktor: doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Technická redakce: Ing. Renáta Wolfová

Vydavatel

VŠB-Technická univerzita Ostrava

Náklad 150 výtisků
ISSN 1803-3865


© 2019 VŠB-TU Ostrava