Slovníček pojmů

Statut ekonomické fakulty - stanovuje zásady studia, výuky, výzkumné práce, samosprávy, řízení a hospodaření na fakultě.

Akademická obec fakulty je tvořena interními učiteli, vědeckými pracovníky a imatrikulovanými studenty vysokoškolského a postgraduálního studia na fakultě.

Akademický senát je orgánem samosprávy fakulty. Akademický senát je složen z volených zástupců akademické obce fakulty. Studentská část akademického senátu zároveň představuje vrcholové zastoupení studentů na fakultě.

Vědecká rada je akademickým orgánem fakulty. Projednává otázky pedagogické a vědecké činnosti, spolupráce s praxí a návrhy na jmenování profesorů a docentů.

Studijní a zkušební řád - vnitřní předpis fakulty, ve kterém je možno se seznámit se všemi podrobnostmi studia.

Zápis - zápisem do příslušného ročníku studia získávají studenti právo účastnit se všech forem výuky, získávat zápočty a vykonávat zkoušky. Zápis se koná v termínech stanovených děkanem fakulty. Zápis studentů a kontrolu správnosti jimi zapsaných předmětů provádí studijní oddělení fakulty. Do prvního ročníku může být zapsán student, který byl přijat ke studiu na fakultu. Uchazeč se stává studentem fakulty dnem zápisu.

Studijní plány - vymezují obsah vzdělávání v bakalářském studiu i v jednotlivých studijních oborech bakalářského a magisterského studijního programu. Obsahují studijní předměty podle ročníků a semestrů a počet hodin výuky v týdnu a v semestru. Dále stanoví, ze kterých předmětů a v kterých ročnících a semestrech jsou předepsány zápočty a zkoušky. V učebních plánech jsou předměty děleny na povinné a volitelné. Z nabídky volitelných předmětů je student povinen si předepsaný rozsah vybrat. Zapsaný volitelný předmět je možno změnit pouze při opakování ročníku. Volba nepovinných předmětů není předepsána.
Základní formy výuky jsou přednášky, semináře, cvičení, konzultace, odborné praxe a samostudium.

Přednášky - studentům přednášejí profesoři a docenti příslušného vědního oboru, příp. odborní asistenti. Přednášky mohou konat i významní odborníci z vědeckých pracovišť a praxe. Obsah přednášek odpovídá obsahu vzdělávání v bakalářském studijním programu a v jednotlivých studijních oborech magisterského studijního programu.

Semináře a cvičení - vedou profesoři, docenti, odborní asistenti, příp. asistenti a odborníci z vědeckých pracovišť nebo praxe. Na seminářích se za aktivní účasti studentů teoreticky a metodologicky rozvíjí a prohlubuje odpřednášená část předmětu o nové vědecké poznatky. Na cvičeních se za aktivní účasti studentů aplikuje odpřednášená část předmětu na praktických příkladech, cílevědomě se procvičují vědomosti, dovednosti a návyky studentů potřebné pro praktické a teoretické zvládnutí předmětu.

Konzultace - pomáhají studentům při samostatném studiu. Konzultacemi je možno nahradit i některé formy výuky nebo doplnit přípravu studentů ke zkouškám.

Zápočet - uděluje se po absolvování povinné části studia za splnění požadavků určených programem vzdělávací činnosti pro příslušný předmět, případně za včasné odevzdání správně zpracovaných předepsaných elaborátů či jiných prací. Zápočet uděluje učitel, který vyučuje příslušný předmět.
Zkoušky jsou ústní, ústní a písemné nebo písemné. Zkouškami se prověřují vědomosti studenta. Výsledek zkoušky klasifikuje jen zkoušející, a to těmito známkami: "výborně" (l), "velmi dobře" (2), "dobře" (3) a "nevyhověl" (4).

Státní zkouška - bakalářský a navazující magisterský studijní program se na fakultě ukončuje po splnění všech studijních povinností závěrečného ročníku a po odevzdání bakalářské/diplomové práce státní závěrečnou zkouškou. Tato státní zkouška sestává z obhajoby bakalařké/diplomové práce a ústní nebo písemné zkoušky ze tří studijním programem určených předmětů studijního oboru a koná se před komisí pro státní zkoušku. Podmínky zadání, vypracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce stanoví zvláštní předpis děkana fakulty.


© 2018 VŠB-TU Ostrava