Daň z přidané hodnoty

Rozsah

10 hodin
(2 x 5 hodin, vždy od 15:00 hod.)

Lektoři

Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D.

působí jako odborná asistentka na Katedře účetnictví a daní na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. K oblastem jejího profesního zájmu patří problematika daní a účetnictví podnikatelských subjektů. V těchto oblastech se věnuje pedagogické, vědecké, publikační a lektorské činnosti. Více než deset let pracovala ve Finanční správě a poradenské firmě.

Anotace

Kurz je zaměřen na problematiku aplikace daně z přidané hodnoty v tuzemsku, ve vztahu k Evropské unii a třetím zemím. Zahrnuje vymezení základních pravidel, práv a povinností plátců této daně s důrazem na vybraná specifika v jejím uplatňování. Specifické případy budou prezentovány formou praktických příkladů. Kurz rovněž obsahuje aspekty správy této daně. Účastníci kurzu budou seznámeni s problematikou kontrolního hlášení. V rámci kurzu budou také objasněny základní vazby českého zákona o DPH na Směrnici ES o společném systému DPH.

Cílové skupiny

Kurz je určen pro  OSVČ, účetní, ekonomické pracovníky, začínající podnikatele a ostatní zájemce, kteří se chtějí seznámit s platnou legislativou, základními pravidly a vybranými specifiky v oblasti daně z přidané hodnoty.

Tématické zaměření kurzu

 • uplatňování DPH v rámci tuzemska a v rámci Evropské unie (dodání zboží a poskytování služeb), včetně specifických případů,
 • registrace k DPH,
 • režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku,
 • nárok na odpočet daně a změny při uplatňování nároku na odpočet daně,
 • majetek vytvořený vlastní činností, technické zhodnocení,
 • oprava základu daně a výše daně,
 • oprava výše daně u pohledávek v insolvenčním řízení,
 • ručení za nezaplacenou daň,
 • zajištění daně,
 • zvláštní režimy,
 • DPH ve stavebnictví,
 • daňové přiznání,
 • kontrolní hlášení,
 • souhrnné hlášení,
 • vracení daně z jiných členských států EU,
 • závěrečné shrnutí dané problematiky a diskuze

© 2020 VŠB-TU Ostrava