Vyrovnávací kurz Mikroekonomie B

Rozsah

9 hodin
(4 x 3 lekce po 45 minutách)

Lektoři

Ing. Lenka Spáčilová, Ph.D.
působí jako odborná asistentka na Katedře ekonomie Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava od roku 1990. Její specializací je mikroekonomie, problematika inflace a dějiny ekonomických teorií. V minulosti působila v různých kurzech ekonomie na úrovni bakalářského studia a kurzech manažerské ekonomie nejen na univerzitě, ale přednášela také pro instituce zaměřené na vzdělávání manažerů a účetních. Od roku 2001 vyučuje mikroekonomii na středně pokročilé úrovni v navazujícím magisterském studiu. Je také absolventkou postgraduálního studia vysokoškolské pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
působí od roku 1992 jako odborná asistentka na Katedře ekonomie Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava. V roce 2001 ukončila obhajobou disertační práce doktorské studium v oboru Ekonomie na téže fakultě. Přednáší pro české i zahraniční studenty v kurzech Mikroekonomie, Makroekonomie a Protimonopolní regulace a ochrana hospodářské soutěže. K oblastem jejího profesního zájmu se také řadí zkoumání účinků přímých zahraničních investic na ekonomiku ČR či analýza ekonomické efektivnosti investic ve veřejném sektoru.

Anotace

Vyrovnávací kurz je zaměřen na vybraná témata z bakalářského kurzu mikroekonomie (Mikroekonomie A), která jsou předmětem hlubšího studia v rámci magisterského kurzu mikroekonomie (Mikroekonomie B).

Účelem kurzu je připomenout danou problematiku zopakováním teoretických východisek pro rozhodování ekonomických subjektů (spotřebitelů, firem v různých tržních strukturách) a také pro fungování trhů produkce a trhů výrobních faktorů. Tyto poznatky budou v průběhu kurzu upevňovány praktickou aplikací prostřednictvím modelových příkladů popisujících odpovídající ekonomickou realitu, což by pro účastníky kurzu mělo vytvořit podmínky pro úspěšné zvládnutí zápočtu i zkoušky v rámci kurzu Mikroekonomie B.

Cílové skupiny

Kurz je určen zejména studentům magisterského studia na Ekonomické fakultě VŠB-TUO v kombinované, ale i prezenční formě studia, kteří mají potřebu doplnit si z různých důvodů znalosti látky, jež bývá obsažena v tzv. základních nebo bakalářských kurzech mikroekonomie (např. Mikroekonomie A).

Program

 1. Matematický aparát používaný v mikroekonomii

Křivka a její sklon (na oblouku, v bodě)

Řešení rovnic

Mezní veličiny jako derivace funkcí

Maximum a minimum funkcí (lokální extrémy funkcí)

 1. Poptávka, příjmy firmy z prodeje produktu

Poptávková křivka

Změny poptávky versus změny poptávaného množství

Celkový, průměrný a mezní příjem z prodeje daného produktu

 1. Elasticity poptávky

Cenová elasticita poptávky, vztah cenové elasticity a příjmů z prodeje daného produktu

Křížová cenová elasticita poptávky

Důchodová elasticita poptávky

 1. Chování spotřebitele

Užitek – celkový a mezní

Indiferenční analýza – preference, rozpočtové omezení a optimum spotřebitele

 1. Produkční funkce

Krátké a dlouhé období v ekonomii

Izokvantová analýza – izokvanta, izokosta a nákladové optimum firmy

Celkový, průměrný a mezní produkt z variabilního faktoru, zákon klesajícího mezního produktu

 1. Náklady firmy

Explicitní a implicitní náklady

Náklady v krátkém období – fixní a variabilní

Náklady celkové, průměrné a mezní

 1. Firma a její cíle. Typy konkurence, rozdíly v chování firmy v dokonalé a nedokonalé konkurenci.

Rozdíly v příjmech a nákladech firem v dokonalé a nedokonalé konkurenci

Cíle firmy – maximalizace zisku, maximalizace celkového příjmu z prodeje, maximalizace prodaného množství

 1. Firma v podmínkách dokonalé konkurence (krátké období)

Dokonale konkurenční firma jako cenový příjemce, maximalizace zisku firmy

Ekonomický zisk, normální zisk, ztráta dokonale konkurenční firmy, bod uzavření výroby

Nabídková křivka dokonale konkurenční firmy

 1. Firma v podmínkách nedokonalé konkurence – monopol, monopolistická konkurence a oligopol

Firma jako monopol – cíle firmy

Alokační neefektivnost monopolu

Firma v monopolistické konkurenci

Firma v oligopolní tržní struktuře

 1. Trh práce

Dokonale a nedokonale konkurenční trh práce

Individuální poptávka po práci, příjem z mezního produktu práce, mezní náklady na faktor práce

Individuální nabídka práce – substituce mezi volným časem a spotřebou

 1. Trh kapitálu

Kritéria pro hodnocení efektivnosti investic – čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento

 1. Tržní selhání

Negativní a pozitivní externality, internalizace externalit

Veřejné statky,  problém černého pasažéra, financování produkce veřejného statku


© 2019 VŠB-TU Ostrava