Ekonomicko-ekologické problémy obnovy průmyslové krajiny

Rozsah

20 hodin
(5 dnů po 4 hodinách)

Přednášející

prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.,
působí na Katedře regionální a environmentální ekonomiky na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. K oblastem jeho profesního zájmu patří problematika ochrany životního prostředí. Této oblasti se věnuje v pedagogické, vědecké a publikační činnosti. Má dlouholeté vědecké i praktické zkušenosti.

Anotace

Jaké je pojetí termínu krajina z hlediska různých profesních hledisek. Co znamená pojem homeostáze krajina. Jaké jsou hlavní krajinotvorné pochody. Jak působí civilizační vlivy na krajinu. Jak se krajina postupně vyvíjela. Co jsou rekultivace a jaký mají význam pro krajinu. Jaký je postup rekultivačních prací. Jak lze ohodnotit ekonomickou efektivnost rekultivačních prací. Charakteristika velkoplošných chráněných území v ČR. Charakteristika maloplošných chráněných území ČR. Cílovou skupinou kurzu je veřejnost.

Cílová skupina (maximálně 20 účastníků)

  • osoby se zájmem o rozšíření a prohloubení stávajících znalostí

Obsah

  1. Různé pojetí termínu krajina. Její složky, krajinotvorné pochody, socioekonomické pochody, vývoj krajiny, kategorie chráněných území.
  2. Funkce půdy v krajině, ochrana půdního fondu, poškození půdy, eroze vodní a větrná, půdní typy, fyzikální a chemické pochody v půdě.
  3. Úloha vody v krajině, ochrana vod, eutrofizace vod, druhy znečištění, rozdělení povrchových vod, hygienická pásma.
  4. Ovzduší, jeho znečištění látkami plynnými, kapalnými a pevnými, emisní limity, imise, depozitní limity, registr REZZO, skleníkový efekt a jeho důsledky.
  5. Problematika lesů a zeleně. Vlivy poškození, příčiny odumírání lesních porostů, funkce zeleně a městské zeleně obecně, zvláštní formy zeleně.
  6. Poškození krajiny po těžbě povrchové a hlubinné, druhy rekultivačních úprav realizovaných v podmínkách ČR, možné využití brownfields.
  7. Závěrečné shrnutí a zhodnocení.

© 2019 VŠB-TU Ostrava