Regionální a městský marketing

Rozsah

20 hodin
(5 dnů po 4 hodinách)

Přednášející

doc. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
je vedoucím Katedry regionální a environmentální ekonomiky na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. K oblastem jeho profesního zájmu patří problematika místního a regionálního rozvoje, lokalizace hospodářských subjektů a teritoriálního marketingu. Těmto oblastem se věnuje v pedagogické, vědecké a publikační činnosti.

Anotace

Cílem kurzu je seznámit posluchače s úlohou a významem regionálního a městského marketingu pro územní rozvoj. Budou zde analyzovány důvody vzniku a rozšíření tohoto v současnosti se nesmírně dynamicky vyvíjejícího oboru. Pozornost bude věnována také prvkům a procesům, které náleží do regionálního a městského marketingu. Vedle teoretických aspektů a souvislostí marketingu regionů a měst bude dán důraz na praktickou stránku konceptu, který se postupně stává neoddělitelnou součástí řízení měst a regionů.

Cílová skupina (maximálně 20 účastníků)

  • pracovníci obcí a regionů
  • širší veřejnost se zájmem o rozšíření a prohloubení stávajících znalostí

Obsah

  1. Základní vymezení městského a regionálního marketingu. Cíle, úkoly, typy a principy městského a regionálního marketingu. Od tradičního marketingu k jeho teritoriální modifikaci.
  2. Fáze procesu a charakteristické rysy teritoriálního marketingu. Financování, institucionální a organizační formy M a R marketingu.
  3. Vznik a vývoj teritoriálního marketingu ve vyspělých zemích. Specifika a odlišnosti teritoriálního marketingu v ČR.
  4. Hledání postavení měst a regionů v konkurenčním prostředí. Segmentace a cílové skupiny.
  5. Média a města a regiony. Vliv celostátních a regionálních medií na život a image měst a regionů.
  6. Metody a techniky v rámci městského a regionálního marketingu.
  7. Závěrečné shrnutí a zhodnocení. 

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava