Vyrovnávací kurz Mikroekonomie A

Rozsah

8 hodin
(2 dny po 4 hodinách)

Lektoři

Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
působí od roku 1992 jako odborná asistentka na Katedře ekonomie Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava. V roce 2001 ukončila obhajobou disertační práce doktorské studium v oboru Ekonomie na téže fakultě. Přednáší pro české i zahraniční studenty v kurzech Mikroekonomie, Makroekonomie a Protimonopolní regulace a ochrana hospodářské soutěže. K oblastem jejího profesního zájmu se také řadí zkoumání účinků přímých zahraničních investic na ekonomiku ČR či analýza ekonomické efektivnosti investic ve veřejném sektoru.

Dr. Ing. Eva Kolcunová
působí jako odborná asistentka na Katedře ekonomie na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. K oblastem jejího profesního zájmu patří behaviorální ekonomie, alternativní přístupy k řešení vybraných témat (např. veřejná volba, ekonomický růst, korupce). V těchto oblastech se věnuje pedagogické, vědecké a publikační činnosti. Kromě standardní výuky přednáší pro ČSE v rámci projektu Experti do škol, poskytuje vyžádané přednášky pro U3V a pro studenty doktorského studia. Vyučovala rovněž pro studenty MBA.

Anotace

Přínosem pro posluchače bude získání uceleného přehledu o výše uvedené problematice, který je požadován nejen u dílčí zkoušky z předmětu Mikroekonomie A, nebo u státní závěrečné zkoušky na Ekonomické fakultě, ale je i potřebný při orientaci při běžném spotřebitelském rozhodování nebo působení v podnikové sféře. Absolvent kurzu by se měl lépe orientovat nejen v obsahu základních ekonomických pojmů, ale také pochopit způsob rozhodování různých ekonomických subjektů v různých situacích v rámci daného rozpočtového omezení.

Cílové skupiny

Kurz je určen primárně pro studenty bakalářského studia na Ekonomické fakultě VŠB-TUO, kteří dosud neukončili předmět Mikroekonomie A, nebo se připravují ke státní závěrečné zkoušce (bakalářské i magisterské). Tento kurz může být otevřen také pro zájemce z řad široké veřejnosti se zájmem o získání souhrnného přehledu o rozhodování různých typů ekonomických subjektů (spotřebitelů, firem, vlády) a o fungování dílčích trhů (výrobků a služeb, práce, kapitálu).

Obsah

ÚVOD DO EKONOMIE.

 • Ekonomické předpoklady a souvislosti výroby. Vzácnost zdrojů a nutnost racionální volby.

TRH A TRŽNÍ MECHANISMUS.

 • Logika a mechanika tržního mechanismu. Základní prvky trhu – nabídka, poptávka a cena.
 • Proces utváření rovnovážné tržní ceny.
 • Tržní selhání a úloha vlády v tržní ekonomice.

TEORIE UŽITEČNOSTI.

 • Kardinalistický a ordinalistický přístup k užitečnosti.
 • Předpoklady racionálního chování spotřebitele – rovnováha spotřebitele.
 • Indiferenční analýza.

POPTÁVKA A JEJÍ ELASTICITA.

 • Cenová elasticita poptávky, vztah elasticity a celkových příjmů z prodeje výrobku.
 • Křížová cenová elasticita poptávky.
 • Důchodová elasticita poptávky – typologie statků z hlediska důchodové elasticity poptávky.

FIRMA – JEJÍ CÍLE A PRODUKČNÍ AKTIVITA.

 • Cíle firmy.
 • Produkční funkce. Kombinace a substituce výrobních faktorů.
 • Izokvantová analýza.
 • Rovnováha výrobce.

NÁKLADY, PŘÍJMY A ZISK FIRMY.

 • Ekonomické a účetní pojetí nákladů.
 • Typologie ekonomických nákladů a jejich grafické vyjádření.
 • Příjmy a zisk firmy – normální a ekonomický.

CHOVÁNÍ FIRMY V PODMÍNKÁCH DOKONALÉ KONKURENCE.

 • Charakteristika dokonale konkurenčního odvětví. Firma jako příjemce ceny.
 • Rozhodnutí o rozsahu produkce. Utváření křivky nabídky dokonale konkurenční firmy.
 • Firma s ekonomickým ziskem a s ekonomickou ztrátou.
 • Bod vyrovnání a bod uzavření firmy.

CHOVÁNÍ FIRMY V MONOPOLNÍCH PODMÍNKÁCH.

 • Charakteristika monopolu.
 • Rozhodnutí o rozsahu produkce a utváření monopolní ceny.
 • Neefektivnost spojená s monopolem.
 • Přirozený monopol a jeho regulace.

CHOVÁNÍ FIRMY V PODMÍNKÁCH OLIGOPOLU A MONOPOLISTICKÉ KONKURENCE.

 • Typy oligopolu a cenové koordinace.
 • Základní prvky teorie her a jejich aplikace v podmínkách oligopolu.
 • Konkurence výrobkovou diferenciací - diferenciace skutečná a domnělá.
 • Rovnováha monopolisticky konkurenční firmy v krátkém a dlouhém období.

TRH PRÁCE.

 • Racionální alokace času a utváření individuální nabídky práce. Tržní nabídka práce.
 • Utváření poptávky po práci z hlediska jedné firmy. Tržní poptávka po práci.
 • Rovnovážná cena práce – mzda.
 • Úloha vlády (státu) na trhu práce.
 • Odbory na trhu práce a možné typy jejich chování ve vztahu ke mzdám.

TRH KAPITÁLU (ZAPŮJČITELNÝCH FONDŮ).

 • Vymezení trhu kapitálu a jeho funkce.
 • Utváření nabídky a poptávky po kapitálu (zapůjčitelných fondech).
 • Úroková míra a rovnováha na trhu kapitálu (zapůjčitelných fondů).

EXTERNALITY A VEŘEJNÉ STATKY.

 • Ekonomická podstata externalit.
 • Problém neefektivnosti a internalizace externalit.
 • Ekonomická podstata veřejných statků. Veřejné statky čisté a smíšené.
 • Problém „černého pasažéra“ a určení optimálního rozsahu produkce veřejných statků.

ROZDĚLOVÁNÍ DŮCHODU.

 • Měření nerovnosti v rozdělení důchodu a bohatství: Lorenzova křivka a Giniho koeficient.
 • Přerozdělovací procesy a jejich důsledky.

TEORIE VEŘEJNÉ VOLBY.

 • Subjekty na politickém trhu a jejich cíle.
 • Mechanismus a možné výsledky veřejné volby.
 • Typické příklady řešení v teorii veřejné volby.
 • Vládní selhání.

© 2018 VŠB-TU Ostrava