Vyrovnávací kurz Mikroekonomie A

Rozsah

9 hodin
(3 dny po 3 hodinách)

Lektoři

Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
působí jako odborný asistent na Katedře ekonomie na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. K oblastem jeho profesního zájmu patří především problematika mezinárodní ekonomie, dále se věnuje oblasti mikro a makroekonomie. V těchto oblastech se věnuje pedagogické, vědecké a publikační činnosti. Okrajově se věnuje také problematice finanční gramotnosti.

Ing. Hana Janáčková, Ph.D
působí jako odborná asistentka na Katedře ekonomie na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Přednáší pro české i zahraniční studenty v kurzech Mikroekonomie a Organizace trhů. K oblastem jejího profesního zájmu patří především problematika mikroekonomie, trhu nemovitých věcí, dále se věnuje oblasti makroekonomie. V těchto oblastech se věnuje pedagogické, vědecké a publikační činnosti. Jako soudní znalec oceňování nemovitých věcí působí i v rámci Ústavu oceňování majetku při EkF.

Cíl kurzu

Přínosem pro posluchače bude získání uceleného přehledu o výše uvedené problematice, který je požadován u státní závěrečné zkoušky na Ekonomické fakultě, případně u dílčí zkoušky z předmětu Mikroekonomie A, ale je užitečný i v rámci běžného spotřebitelského rozhodování nebo působení v podnikové sféře. Absolvent kurzu by se měl lépe orientovat nejen v obsahu základních ekonomických pojmů, ale také pochopit způsob rozhodování ekonomických subjektů v různých situacích v rámci daného rozpočtového omezení.

Okruh posluchačů, jimž je kurz určen

Kurz je určen primárně pro studenty bakalářského studia na Ekonomické fakultě VŠB-TUO, kteří se připravují ke státní závěrečné bakalářské zkoušce. Kurz je vhodný i pro zájemce z řad studentů navazujícího magisterského studia jako zopakování základů mikroekonomie před magisterskou státní závěrečnou zkouškou. Vyrovnávací kurz může být užitečný i pro studenty, kteří dosud neukončili předmět Mikroekonomie A dílčí zkouškou. Pokud to dovolí kapacitní možnosti, může být kurz otevřen také zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří mají zájem o získání souhrnného přehledu o rozhodování různých typů ekonomických subjektů (spotřebitelů, firem, vlády) a o fungování dílčích trhů (výrobků a služeb, práce, kapitálu).

Osnova kurzu

Náplň kurzu může být flexibilně přizpůsobena požadavkům a potřebám účastníků kurzu.

ÚVOD DO EKONOMIE.

 • Ekonomické předpoklady a souvislosti výroby. Vzácnost zdrojů a nutnost racionální volby.

TRH A TRŽNÍ MECHANISMUS.

 • Logika a mechanika tržního mechanismu. Základní prvky trhu – nabídka, poptávka a cena.
 • Proces utváření rovnovážné tržní ceny.
 • Tržní selhání a úloha vlády v tržní ekonomice.

  TEORIE UŽITEČNOSTI.

  • Kardinalistický a ordinalistický přístup k užitečnosti.
  • Předpoklady racionálního chování spotřebitele – rovnováha spotřebitele.
  • Indiferenční analýza.

  POPTÁVKA A JEJÍ ELASTICITA.

  • Cenová elasticita poptávky, vztah elasticity a celkových příjmů z prodeje výrobku.
  • Křížová cenová elasticita poptávky.
  • Důchodová elasticita poptávky – typologie statků z hlediska důchodové elasticity poptávky.

  FIRMA – JEJÍ CÍLE A PRODUKČNÍ AKTIVITA. NÁKLADY, PŘÍJMY A ZISK FIRMY.

  • Cíle firmy.
  • Produkční funkce. Kombinace a substituce výrobních faktorů.
  • Izokvantová analýza. Rovnováha výrobce při najímání vstupů.
  • Ekonomické a účetní pojetí nákladů.
  • Typologie ekonomických nákladů a jejich grafické vyjádření.
  • Příjmy a zisk firmy – normální a ekonomický.

  Chování firmy v podmínkách dokonalé konkurence

  • Charakteristika dokonale konkurenčního odvětví. Firma jako příjemce ceny.
  • Rozhodnutí o rozsahu produkce. Utváření křivky nabídky dokonale konkurenční firmy.
  • Firma s ekonomickým ziskem a s ekonomickou ztrátou.
  • Bod vyrovnání a bod uzavření firmy.

  Chování firmy v monopolních podmínkách

  • Charakteristika monopolu.
  • Rozhodnutí o rozsahu produkce a utváření monopolní ceny.
  • Neefektivnost spojená s monopolem.
  • Přirozený monopol a jeho regulace.

  Chování firmy v podmínkách oligopolu a monopolistické konkurence

  • Typy oligopolu a cenové koordinace.
  • Základní prvky teorie her a jejich aplikace v podmínkách oligopolu.
  • Konkurence výrobkovou diferenciací - diferenciace skutečná a domnělá.
  • Rovnováha monopolisticky konkurenční firmy v krátkém a dlouhém období.

  Trh práce

  • Racionální alokace času a utváření individuální nabídky práce. Tržní nabídka práce.
  • Utváření poptávky po práci z hlediska jedné firmy. Tržní poptávka po práci.
  • Rovnovážná cena práce – mzda.
  • Úloha vlády (státu) na trhu práce.
  • Odbory na trhu práce a možné typy jejich chování ve vztahu ke mzdám.

  Trh kapitálu (zapůjčitelných fondů)

  • Vymezení trhu kapitálu a jeho funkce.
  • Utváření nabídky a poptávky po kapitálu (zapůjčitelných fondech).
  • Úroková míra a rovnováha na trhu kapitálu (zapůjčitelných fondů).

  Externality a veřejné statky

  • Ekonomická podstata externalit.
  • Problém neefektivnosti a internalizace externalit.
  • Ekonomická podstata veřejných statků. Veřejné statky čisté a smíšené.
  • Problém „černého pasažéra“ a určení optimálního rozsahu produkce veřejných statků.

  Rozdělování důchodu

  • Měření nerovnosti v rozdělení důchodu a bohatství: Lorenzova křivka a Giniho koeficient.
  • Přerozdělovací procesy a jejich důsledky.

  Teorie veřejné volby

  • Subjekty na politickém trhu a jejich cíle.
  • Mechanismus a možné výsledky veřejné volby.
  • Typické příklady řešení v teorii veřejné volby.
  • Vládní selhání.

  Doporučená literatura

  1. HEYNE, Paul, Peter J. BOETTKE a David L. PRYCHITKO. The Economic Way of Thinking. 13th edition. Pearson, 2013. ISBN 978-0132991292.
  2. HOLMAN, Robert. Ekonomie. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-278-6.
  3. JANÁČKOVÁ Hana, JÁNOŠÍKOVÁ Ivana, PALIČKOVÁ Irena. Mikroekonomie A. Soubor úloh. Ostrava. VŠB - TUO, Ekonomická fakulta, 2013. ISBN 978-80-248-3156
  4. JUREČKA V. a kol. Mikroekonomie. 2. aktualizované vydání. Praha. Grada 2013. ISBN 978-80-247-4385-1.
  5. MACÁKOVÁ, Libuše et al. Mikroekonomie. Základní kurs. 11. vydání. Slaný: Melandrium, 2009. ISBN 978-80-86175-70-6.
  6. MANKIW, N. Gregory. Principles of Microeconomics. 7th edition. South-Western College Pub, 2014. ISBN 978-1285165905.
  7. PALIČKOVÁ, Irena. Cvičebnice mikroekonomie. Brno: Bizbooks. 2012. ISBN 978-80-265-0042-1.

  © 2018 VŠB-TU Ostrava