Vyrovnávací kurz Makroekonomie A

Rozsah:

8 hodin
(2 dny po 4 hodinách)

Lektoři:

Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
působí jako odborný asistent na Katedře ekonomie na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. K oblastem jeho profesního zájmu patří především problematika mezinárodní ekonomie, dále se věnuje oblasti mikro a makroekonomie. V těchto oblastech se věnuje pedagogické, vědecké a publikační činnosti. Okrajově se věnuje také problematice finanční gramotnosti. 

Ing. Irena Paličková, Ph.D.
působí na Katedře ekonomie Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava jako odborná asistentka, kde vyučuje kurzy mikroekonomie, makroekonomie a institucionální ekonomie. Na technických fakultách VŠB-TU Ostrava přednáší Základy tržní ekonomiky. Odborně je zaměřena na problematiku chování malých ekonomik evropského typu, znalostní ekonomiku a institucionální ekonomii. V těchto oblastech se věnuje pedagogické, vědecké i publikační činnosti.

Anotace

Přínosem pro posluchače bude získání uceleného přehledu o výše uvedené problematice, který je požadován nejen u dílčí zkoušky z předmětu Makroekonomie A, nebo u státní závěrečné zkoušky na Ekonomické fakultě, ale je i potřebný při orientaci v běžném životě nebo působení v podnikové sféře. Absolvent kurzu by se měl lépe orientovat nejen v obsahu základních makroekonomických veličin a způsobu jejich měření, ale také pochopit vzájemné souvislosti ekonomických procesů v národním, evropském a světovém hospodářství, které jsou výsledkem hospodářskopolitických opatření vlád nebo centrálních bankovních autorit.

Cílové skupiny

Kurz je určen primárně pro studenty bakalářského studia na Ekonomické fakultě VŠB-TUO, kteří dosud neukončili předmět Makroekonomie A, nebo se připravují ke státní závěrečné zkoušce (bakalářské i magisterské). Tento kurz může být otevřen také pro zájemce z řad široké veřejnosti se zájmem o získání souhrnného přehledu o fungování národního hospodářství. Důraz je kladen na vzájemné vztahy mezi makroekonomickými proměnnými. Velmi důležité místo v kurzu zaujímá i ekonomická politika prováděná vládami a centrálními bankami, případně nadnárodními integračními autoritami.

Obsah

ÚVOD DO MARKOEKONOMIE. MĚŘENÍ PRODUKTU EKONOMIKY.

 • Souvztažnost a rozpornost cílů ekonomické politiky.
 • Hrubý domácí produkt a metody jeho výpočtu. - Produkt hrubý a čistý, reálný
  a nominální.
 • Alternativní ukazatele měřící ekonomickou aktivity zemí.

PRODUKT A CELKOVÉ VÝDAJE (výdajový model).

 • Předpoklady makroekonomické rovnováhy z hlediska vztahu produktu ekonomiky a celkových výdajů.
 • Podstata multiplikačních efektů změny jednotlivých složek agregátních výdajů.
 • Produkt skutečný a potenciální. Deflační (recesní) mezera produktu.

AGREGÁTNÍ NABÍDKA, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA (AS – AD model). TRHY STATKŮ A TRHY AKTIV (IS-LM model).

 • Keynesovský a neoklasický přístup k utváření křivky agregátní nabídky. Křivka agregátní poptávky.
 • Rovnovážný produkt a rovnovážná cenová hladina.
 • Mezery produktu a způsoby jejich uzavírání.
 • Trh statků a křivka IS. Trhy aktiv a křivka LM.
 • Celková rovnováha na trzích statků i peněz.

PENÍZE V MAKROEKONOMICKÉM SYSTÉMU – komerční a centrální bankovnictví.

 • Identifikace peněz. Monetární agregáty.
 • Faktory ovlivňující poptávku po penězích. Poptávka transakční a spekulativní.
 • Nabídka peněz. Úloha komerčních bank v procesu tvorby peněz. Peněžní multiplikátor.
 • Rovnováha na trhu peněz a rovnovážná úroková míra.

INFLACE. MĚŘENÍ CENOVÉ HLADINY.

 • Cenové indexy (CPI, IPD, PPI).
 • Definice inflace. Typologie inflace.
 • Příčiny a důsledky inflace.
 • Možnosti protiinflační politiky.

NEZAMĚSTNANOST.

 • Měření nezaměstnanosti. Typy nezaměstnanosti.
 • Příčiny a důsledky nezaměstnanosti.
 • Možnosti politiky zaměstnanosti.
 • Vztah inflace a nezaměstnanosti.  Phillipsova křivka.

MONETÁRNÍ TEORIE A POLITIKA.

 • Cíle monetární politiky – zprostředkující a konečné.
 • Ovlivňování monetární báze. Monetární politika restriktivní a expanzivní.

FISKÁLNÍ TEORIE A POLITIKA.

 • Cíle a Nástroje fiskální politiky. Vestavěné stabilizátory. Diskreční opatření. 
 • Státní rozpočet – příjmová a výdajová stránka. Deficit státního rozpočtu.
 • Financování deficitu státního rozpočtu - vytěsňovací efekt – přímý, nepřímý.

EKONOMICKÝ RŮST A EKONOMICKÝ CYKLUS.

 • Definice a měření ekonomického růstu. Pojetí „růstu“ a „rozvoje“.
 • Kvantitativní a kvalitativní faktory růstu, bariéry růstu.
 • Pojetí ekonomického cyklu. Srovnání neoklasické a keynesovské interpretace cyklu.
 • Příčiny cyklu na straně poptávky a na straně nabídky. Fáze cyklu.

MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ SYSTÉM. MĚNOVÝ KURS A JEHO UTVÁŘENÍ.

 • Podstata měnového kursu. Typy měnových kursů a kursových režimů.
 • Devalvace (depreciace) a revalvace (apreciace) – jejich vliv na obchodní bilanci.
  J-křivka.
 • Faktory ovlivňující měnové kursy.
 • Intervence na měnových trzích – intervenční nákupy a prodeje – logika těchto operací.
 • Problém optimální měnové oblasti. Měnová unie a EURO.

VNĚJŠÍ ROVNOVÁHA OTEVŘENÉ EKONOMIKY – PLATEBNÍ BILANCE A JEJÍ STRUKTURA. MEZINÁRODNÍ OBCHOD.

 • Ekonomika v matrici mezinárodních ekonomických vztahů.
 • Struktura platební bilance – komponenty platební bilance.
 • Příčiny mezinárodní obchodní směny. Absolutní a komparativní výhody v obchodě.
 • Protekcionismus a volný obchod. Důsledky zavedení (odstranění) dovozního cla.

© 2018 VŠB-TU Ostrava