Vyrovnávací kurz Makroekonomie A

Rozsah:

9 hodin
(3 dny po 3 hodinách)

Lektoři:

Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D.
působí jako odborný asistent na katedře ekonomie od roku 2002, v letech 2009 - 2016 byl jejím vedoucím. Vyučuje magisterské předměty Makroekonomie B a Fiskální teorie a politika v českém i anglickém jazyce. V oblasti vědy a výzkumu se věnuje především zkoumání účinnosti fiskální politiky a problematice nerovnosti v rozdělování důchodů a bohatství. 

Ing. Irena Paličková, Ph.D.
působí na Katedře ekonomie Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava jako odborná asistentka, kde vyučuje kurzy mikroekonomie, makroekonomie a institucionální ekonomie. Na technických fakultách VŠB-TU Ostrava přednáší Základy tržní ekonomiky. Odborně je zaměřena na problematiku chování malých ekonomik evropského typu, znalostní ekonomiku a institucionální ekonomii. V těchto oblastech se věnuje pedagogické, vědecké i publikační činnosti.

Cíl kurzu

Účelem kurzu je objastit posluchačům vzájemné vztahy mezi makroekonomickými proměnnými. Velmi důležité místo v kurzu zaujímá i ekonomická politika prováděná vládami a centrálními bankami, případně nadnárodními integračními autoritami.

Přínosem pro posluchače bude získání uceleného přehledu o výše uvedené problematice, který je požadován nejen u státní závěrečné zkoušky na Ekonomické fakultě, nebo u dílčí zkoušky z předmětu Makroekonomie A, ale je potřebný také při orientaci v běžném životě nebo působení v podnikové sféře. Absolvent kurzu by se měl lépe orientovat nejen v obsahu základních makroekonomických veličin a způsobu jejich měření, ale také pochopit vzájemné souvislosti ekonomických procesů v národním, evropském a světovém hospodářství, které jsou výsledkem hospodářskopolitických opatření národních vlád nebo centrálních bankovních autorit.

Okruh posluchačů, jimž je kurz určen

Kurz je určen primárně pro studenty bakalářského studia na Ekonomické fakultě VŠB-TUO, kteří se připravují ke státní závěrečné bakalářské zkoušce. Kurz je vhodný i pro zájemce z řad studentů navazujícího magisterského studia jako zopakování základů makroekonomie před magisterskou státní závěrečnou zkouškou. Vyrovnávací kurz může být užitečný i pro studenty, kteří dosud neukončili předmět Makroekonomie A dílčí zkouškou. Pokud to dovolí kapacitní možnosti, může být kurz otevřen také účastníkům z řad široké veřejnosti, kteří chtějí získat souhrnný přehled o fungování národního hospodářství.

Osnova kurzu

Úvod do makroekonomie. MĚŘENÍ PRODUKTU EKONOMIKY

 • Souvztažnost a rozpornost cílů ekonomické politiky.
 • Hrubý domácí produkt a metody jeho výpočtu. Produkt hrubý a čistý, reálný a nominální.
 • Alternativní ukazatele měřící ekonomickou aktivity zemí.

Agregátní nabídka, agregátní poptávka (AS – AD model).

 • Keynesovský a neoklasický přístup k utváření křivky agregátní nabídky. Křivka agregátní poptávky.
 • Rovnovážný produkt a rovnovážná cenová hladina.
 • Mezery produktu a způsoby jejich uzavírání.
 • Trh statků a křivka IS. Trhy aktiv a křivka LM.
 • Celková rovnováha na trzích statků i peněz.

Produkt a celkové výdaje (výdajový model)

 • Předpoklady makroekonomické rovnováhy z hlediska vztahu produktu ekonomiky a celkových výdajů.
 • Podstata multiplikačních efektů změny jednotlivých složek agregátních výdajů.
 • Produkt skutečný a potenciální. Deflační (recesní) mezera produktu.

INFLACE. Měření cenové hladiny

 • Cenové indexy (CPI, IPD, PPI).
 • Definice inflace. Typologie inflace.
 • Příčiny a důsledky inflace.
 • Možnosti protiinflační politiky.

Nezaměstnanost

 • Měření nezaměstnanosti. Typy nezaměstnanosti.
 • Příčiny a důsledky nezaměstnanosti.
 • Možnosti politiky zaměstnanosti.
 • Vztah inflace a nezaměstnanosti.  Phillipsova křivka.

Fiskální teorie a politika

 • Cíle a Nástroje fiskální politiky. Vestavěné stabilizátory. Diskreční opatření. 
 • Státní rozpočet – příjmová a výdajová stránka. Deficit státního rozpočtu.
 • Financování deficitu státního rozpočtu - vytěsňovací efekt – přímý, nepřímý.

Peníze v makroekonomickém systému – komerční a centrální bankovnictví. Monetární teorie a politika

 • Identifikace peněz. Monetární agregáty.
 • Faktory ovlivňující poptávku po penězích. Poptávka transakční a spekulativní.
 • Nabídka peněz. Úloha komerčních bank v procesu tvorby peněz. Peněžní multiplikátor.
 • Rovnováha na trhu peněz a rovnovážná úroková míra.
 •  Cíle monetární politiky – zprostředkující a konečné.
 •  Ovlivňování monetární báze. Restriktivní a expanzivní monetární politika.
 •  Monetární souvislosti v rámci EU a EMU.

Ekonomický růst a ekonomický cyklus

 • Definice a měření ekonomického růstu. Pojetí „růstu“ a „rozvoje“.
 • Kvantitativní a kvalitativní faktory růstu, bariéry růstu.
 • Pojetí ekonomického cyklu. Srovnání neoklasické a keynesovské interpretace cyklu.
 • Příčiny cyklu na straně poptávky a na straně nabídky. Fáze cyklu.
 • Stabilizace výkyvů hospodářského cyklu pomocí nástrojů a opatření hospodářské politiky.

Mezinárodní měnový systém. Měnový kurs a jeho utváření

 • Podstata měnového kursu. Typy měnových kursů a kursových režimů.
 • Devalvace (depreciace) a revalvace (apreciace) – jejich vliv na obchodní bilanci. J-křivka.
 • Faktory ovlivňující měnové kursy.
 • Intervence na měnových trzích – intervenční nákupy a prodeje – logika těchto operací.
 • Problém optimální měnové oblasti. Měnová unie a EURO.

MEZINÁRODNÍ OBCHOD

 • Příčiny mezinárodní obchodní směny. Absolutní a komparativní výhody v obchodě.
 • Protekcionismus a volný obchod. Důsledky zavedení (odstranění) dovozního cla.

Vnější rovnováha otevřené ekonomiky – platební bilance a její struktura.

 • Ekonomika v matrici mezinárodních ekonomických vztahů.
 • Struktura platební bilance – komponenty platební bilance.

Doporučená literatura

 1. FRANK, , B. BERNANKE, K. ANTONOVICS and O. HEFFETZ. Principles of Macroeconomics. 6th ed. McGraw-Hill Higher Education. 2016. 816 Pages. ISBN: 978-0073518992.
 2. HEYNE, P., P. J. BOETTKE and D. L. PRYCHITKO. The Economic Way of Thinking. 13th ed. Prentice Hall, 2013. 456 pages. ISBN 978-0-13-299129-2.
 3. Holman, R. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016. 720 s. ISBN 978-80-7400-278-6.
 4. JUREČKA, V. et al. 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0251-8.
 5. KRUGMAN, P. and R. WELLS. Macroeconomics. 4rd. ed. Macmillan Learning, 2015. 595 p. ISBN: 978-1-4641-1037-5.
 6. Mankiw, N. G. Zásady ekonomie. Dotisk 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 768 s. ISBN 978-80-7169-891-3.
 7. Stonecash, E., J. Libich, J. Gans, S. King, M. Byford and N. G. Mankiw. Principles of Macroeconomics​. 6th ed. South Melbourne, Cengage Learning Australia, 2014. ISBN 9780170248518.

© 2018 VŠB-TU Ostrava