Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra prostřednictvím svých členů spolupracuje s vysokými školami a institucemi v České republice i v zahraničí. Spolupráci s partnery katedry je možné rozdělit do tří úrovní.

Za prvé je realizována intenzivní spolupráce s jinými vědecko-výzkumnými institucemi – univerzitami, tuzemskými a zahraničními (Právnicka fakulta Masarykovy univerzity Brno, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě, Wydzial prawa, Uniwersytet v Bialymstoku, Szechenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar Eseménynaptára, Maďarsko).

Dále jsou součástí sítě partnerských subjektů katedry rovněž mezinárodní organizace, které tvoří významné platformy pro rozvíjení výzkumných témat a jejichž členy jsou osoby působící na katedře (The Polish Law Center, Mezinárodní obchodní komora v Paříži, Národní výbor Mezinárodní obchodní komory v Paříži, Mezinárodní rozhodčí soud při Mezinárodní obchodní komoře, Mezinárodní rozhodčí soud při Hospodářské komoře ve Vídni, Mezinárodní rozhodčí soud při Obchodní a průmyslové komoře Ukrajiny, Světová asociace právníků, Washington D.C. atd.)

Nakonec je třeba zmínit také spolupráci se samotnou praxí, kdy z povahy výzkumných témat všichni členové katedry ve větší či menší míře spolupracují se soukromými subjekty ať už formou zpracovávání analýz nebo řešeni konkrétních otázek vzniklých z praktické aplikace právních předpisů.

Takto získané poznatky jsou dále přenášeny nejen do výstupů v podobě vědeckých publikací, ale také dále do výuky a rozvíjení další spolupráce (zvané přednášky, exkurze). Významná je také spolupráce při realizaci závěrečných bakalářských a diplomových prací, kdy student přímo realizuje konkrétní téma pro danou organizaci nebo absolvuje odbornou praxi ve vybrané organizaci.

Oblasti spolupráce

Věda, výzkum a praxe

Analýza konkrétních problémů či otázek v závislosti na tématu a potřebě projektu. Možné oblasti:

  • Oblast pracovněprávních vztahů.
  • Oceňování (ne)movitých věcí.
  • Občanské, obchodní a správní právo.  
  • Srovnávací právo finanční vědy a veřejných financí s akcentem na Francii.
  • Reklamní právo, autorské právo.
  • Oblast komerčního pojištění, distribuce pojištění.
  • Oblast daňového a finančního práva.

Pozn.: Případné právní analýzy - konkrétní požadavky - v uvedených tématech je ale nutné vždy jednotlivě posuzovat, aby nekolidovalo s poskytováním právních služeb podle zákona o advokacii.

JUDr. Halfar Bohuslav

Vedoucí katedry
bohuslav.halfar@vsb.cz
+420 597 322 205

Ing. Krügerová Martina, Ph.D.

Tajemnice katedry
martina.krugerova@vsb.cz
+420 597 322 201