Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra práva vznikla 1. 9. 1991 v souvislosti s restrukturalizací fakulty v porevolučním období. Tehdy pěti členný tým katedry pod vedením JUDr. Bohuslava Halfara poskytovalo ekonomům znalosti z právních odvětví. Ke kvalitativnímu zvratu v systému výuky práva na fakultě došlo v polovině 90. let minulého století zřízením jedinečného oboru Ekonomika a právo v podnikání. Tento interdisciplinární přístup zavedla katedra práva jako první v České republice a pokračuje v něm dodnes.

Katedra práva pokrývá v současné době výuku ve všech hlavních oblastech platného práva České republiky (včetně návazností na komunitární právo) se zvláštním důrazem na oblast hospodářskou, finanční a na oblast podnikání. S ohledem na změny, k nimž v této oblasti často dochází, je znalost právní problematiky a orientace v ní pro budoucí ekonomy a jejich praxi nezbytná. Na celofakultní úrovni zajišťují pedagogové katedry výuku předmětu Právo pro ekonomy v prezenční i kombinované formě, včetně výuky na detašovaných pracovištích. Pedagogové katedry zajišťují výuku v kurzu Oceňování nemovitostí a v Univerzitě třetího věku.

Katedra prostřednictvím svých členů spolupracuje s vysokými školami a institucemi v České republice i v zahraničí. Důležitá je spolupráci se samotnou praxí, kdy z povahy výzkumných témat všichni členové katedry ve větší či menší míře spolupracují se soukromými subjekty ať už formou zpracovávání analýz nebo řešeni konkrétních otázek vzniklých z praktické aplikace právních předpisů. Takto získané poznatky jsou dále přenášeny nejen do výstupů v podobě vědeckých publikací, ale také dále do výuky a rozvíjení další spolupráce (zvané přednášky, exkurze). Významná je také spolupráce při realizaci závěrečných bakalářských a diplomových prací, kdy student přímo realizuje konkrétní téma pro danou organizaci nebo absolvuje odbornou praxi ve vybrané organizaci.