Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Členové katedry publikují své vědeckovýzkumné výstupy ve formě odborných článků v českých a mezinárodních impaktovaných a recenzovaných časopisech či sbornících z konferencí indexovaných ve světových databázích Conference Proceedings Citation Index (CPCI) dostupné na Web of Science™, Scopus či dalších. Vědeckovýzkumnou činnost prezentují pedagogové na mezinárodních konferencích, seminářích, letních školách či v rámci zahraničních mobilit. Členové katedry rovněž zabezpečují výuku pomocí vlastních studijních opor, skript a vydávají odborné monografie.

Kniha odborná

FOJTÍKOVÁ, Lenka. Compliance Číny s WTO. Jak Čína dodržela mnohostranné obchodní závazky a jak usilovala o získání statusu tržní ekonomiky. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-528-6. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. EU Competitiveness and Resilience: Evidenced-based on Regional Level. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4168-7. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka a Bohdan VAHALÍK. Zahraniční obchod České republiky pod vlivem globalizačních jevů a procesů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3822-9. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš a Michaela STANÍČKOVÁ. Soudržnost a konkurenceschopnost vybraných zemí a regionů Evropské unie. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3838-0. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka, Eva KOVÁŘOVÁ, Boris NAVRÁTIL, Lukáš MELECKÝ, Eva POLEDNÍKOVÁ, Kateřina DVOROKOVÁ, Michaela STANÍČKOVÁ, Radomír KAŇA, Jana KOVÁŘOVÁ a Monika MRLINOVÁ. Postavení Evropské unie v podmínkách globalizované světové ekonomiky. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3333-0. [Detail]
DVOROKOVÁ, Kateřina, Jana KOVÁŘOVÁ a Monika ŠULGANOVÁ. Ekonometrické modelování konvergence ekonomické a cenové úrovně: analýza průřezových a panelových dat. Ekonometrické modelování konvergence ekonomické a cenové úrovně: analýza průřezových a panelových dat. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2543-4. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris, Radomír KAŇA a Bohumír ZLÝ. Evropská unie a integrační procesy. Terminologický slovník (aktualizovaný po Lisabonské smlouvě). Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2904-3. [Detail]
KUTSCHERAUER, Alois, Hana FACHINELLI, Miroslav HUČKA, Karel SKOKAN, Jan SUCHÁČEK, Petr TOMÁNEK a Petr TULEJA. REGIONAL DISPARITIES Disparities in country regional development - concept, theory, identification and assessment. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2011. ISBN 978-80-248-2380-5. [Detail]
HANČLOVÁ, Jana, Ivana KUBICOVÁ, Martin MACHÁČEK, Aleš MELECKÝ, Lukáš MELECKÝ, Martin MELECKÝ, Jan NEVIMA a Jaroslav RAMÍK. Makroekonometrické modelování české ekonomiky a vybraných ekonomik EU. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2353-9. [Detail]
KUTSCHERAUER, Alois, Miroslav HUČKA, Karel SKOKAN, Petr TOMÁNEK, Pavel TULEJA, Jan SUCHÁČEK a Hana FACHINELLI. Regionální disparity. Disparity v regionálním rozvoji země, jejich pojetí, identifikace a hodnocení. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2010. ISBN 978-80-248-2335-5. [Detail]
SKOKAN, Karel, Drahomíra PAVELKOVÁ, Libor FRIEDEL, Eva JIRČÍKOVÁ, Adriana KNÁPKOVÁ a Petra ŠKODÁKOVÁ. Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2689-2. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. Zahraničně obchodní politika ČR: Historie a současnost (1945-2008). Praha: C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-128-4. [Detail]
ZLÝ, Bohumír. Úvod do teorie mezinárodní ekonomické integrace. Brno: Tribun EU, 2009. ISBN 978-80-7399-719-9. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka a Marian LEBIEDZIK. Společné politiky Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7179-939-9. [Detail]
KLIKOVÁ, Christiana, Igor KOTLÁN, Petr SKALKA, Eva KOTLÁNOVÁ a Lenka FOJTÍKOVÁ. Hospodářská politika: teorie a praxe. Ostrava: Institut vzdělávání SOKRAZES, s.r.o., 2006. ISBN 80-86572-34-X. [Detail]
ZLÝ, Bohumír. Teorie mezinárodní ekonomické integrace. Karviná: OPF SU, 2006. ISBN 80-7248-376-5. [Detail]
SKOKAN, Karel. Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. Ostrava: REPRONIS, 2004. ISBN 80-7329-059-6. [Detail]
MACHÁČEK, Martin, Martin MACHÁČEK, Lenka SPÁČILOVÁ, Viktor KOTLÁN, Jan FRAIT, Tomáš WROBLOWSKÝ, Olga BŘEZINOVÁ, Ivana JÁNOŠÍKOVÁ, Hana JANÁČKOVÁ, Iva ZEMÁNKOVÁ, Radomír KAŇA, Jaromír GOTTVALD, Milan ŠIMEK, Jana HANČLOVÁ, Zuzana KUČEROVÁ, Igor KOTLÁN a Lubor TVRDÝ. Makroekonomické souvislosti restrukturalizace průmyslových regionů a analýza soudobých přístupů k přeměnám tradičních průmyslových oblastí v EU. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0675-4. [Detail]
FACHINELLI, Hana, Jiří KOVÁŘ, Eliška SKŘÍDLOVSKÁ, David SLAVATA a Jana DRASTÍKOVÁ. Vybrané segmenty veřejného sektoru v Moravskoslezském kraji. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0698-3. [Detail]
SKOKAN, Karel. INOVAČNÍ CENTRA. Transferová inovační pracoviště, inkubátory pro výchovu inovačních podnikatelů, vědecko-technické parky v regionálním rozvoji. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2001. [Detail]
SKOKAN, Karel. Úvod do projektového řízení ve veřejné správě. Pardubice: Universita Pardubice, 2000. ISBN 80-7194-296-0. [Detail]
JAŠKOVÁ, Mária, ANCHOR, Anna DUŠKOVÁ, Jana GERŠLOVÁ, Martina HALÁSKOVÁ, HALÁSKOVÁ, JUROVÁ, KOVAČ, Jiří KOVÁŘ, KREJČÍ, Anna KŘÍŽOVÁ, VRÁNOVÁ, Václav LEDNICKÝ, Anna MADRYOVÁ, Marie MIKUŠOVÁ, Eva MORAVCOVÁ, Boris NAVRÁTIL, PODBREGAR, REBERNIK, REKAR, Petr ŠNAPKA, Vojtěch SPÁČIL, Marcella ŠIMÍČKOVÁ, Jan ŠIROKÝ, VYSKUPOVÁ, Hana BARTKOVÁ, SVAČINKOVÁ, Milena TVRDÍKOVÁ, VUK, VUKOVIČ, Zdeněk ZMEŠKAL a Matěj TURČAN. ECON '99 (Selected Research Papers). Ostrava: OFTIS, Ostrava, 1999. ISSN 0862-7908. [Detail]
BIRNEROVÁ, , Jana GERŠLOVÁ, Ludmila KALUŽOVÁ, Lenka KAUEROVA, KERN, Viktor KOTLÁN, Jiří KOVÁŘ, KUBÍČKOVÁ, Václav LEDNICKÝ, WAWRZYCZEK, Viktorie JANEČKOVÁ, Ivo MARTINÍK, Jan MINISTR, SEIDLER, Marie MIKUŠOVÁ, Boris NAVRÁTIL, Vojtěch SPÁČIL, Lenka SPÁČILOVÁ, Milan SEKANINA, SCHINDLER, Milena TVRDÍKOVÁ a Zdeněk ZMEŠKAL. ECON '98 (Selected Research Papers). Ostrava: OFTIS, Ostrava, 1998. ISSN 0862-7908. [Detail]
BAUEROVÁ, Danuše, FLORJANČIČ, FLORJANČIČ, BERNIK, Jana GERŠLOVÁ, HAJKR, Martina HALÁSKOVÁ, HALÁSKOVÁ, Jana HANČLOVÁ, Jaroslav RAMÍK, JERAJ, JUROVÁ, Lenka KAUEROVA, KERN, Christiana KLIKOVÁ, KOVAČ, Jiří KOVÁŘ, LJUBIČ, Václav LEDNICKÝ, KAŠNÁ, Jan MALINOVSKÝ, Ivo MARTINÍK, Zdeněk MIKOLÁŠ, Ladislav LUDVÍK, Marie MIKUŠOVÁ, MŰLLEROVÁ, MŰLLER, Boris NAVRÁTIL, PAULÍK, ROUBÍČEK, Milan SEKANINA, Ivan ŠOTKOVSKÝ, Lenka SPÁČILOVÁ, Vojtěch SPÁČIL, Tadeusz SZWEDA, Jan ŠIROKÝ, Milena TVRDÍKOVÁ, VUK, WOJKOVSKÁ a Zdeněk ZMEŠKAL. ECON '97 (Selected Research Papers). Ostrava: OFTIS, Ostrava, 1997. ISSN 0862-7908. [Detail]