Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace studijního předmětu Konkurenceschopnost EU
Kód
IRP/2018/209
Řešitel
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
IRP
Typ
Rozvojový program IRP
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na inovaci a rozvoj výuky studijního předmětu Konkurenceschopnost EU v navazujících studijních programech prezenční formy studia se zaměřením na studijní program Hospodářská politika a správa realizovaný na EkF VŠB-TU Ostrava. Předmět Konkurenceschopnost EU představuje jednu ze základních fází procesu získávání praktických kompetencí studentů oboru Eurospráva jako budoucích nositelů strategií regionálního rozvoje a projektových manažerů či euromanažerů a tvoří tak nedílnou součást specializace studentů v závěrečné fázi navazujícího magisterského studia oboru Eurospráva v rámci plně kompatibilní větve předmětů praktických kompetencí na oboru Eurospráva (tematická návaznost problematiky na předměty Regionální politika EU, Politika soudržnosti EU a Projektový a dotační management v EU (A/B), které tak společně utvářejí praktické dovednosti studentů, a rozšiřují jejich znalostní profil). Globálním cílem projektu Inovace studijního předmětu Konkurenceschopnost EU je tak udržení kvality a inovace obsahu stávající akreditované koncepce studijního oboru Eurospráva v předmětech zaměřených na praktickou implikaci „Acquis communautaire“ v podobě využití Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR, a to v návaznosti na teoretickou oblast hospodářských politik EU a dynamický vývoj ve světové ekonomice s ohledem na globalizační procesy. Realizace projektu zkvalitní výuku, umožní studentům hlubší pochopení dané problematiky a zlepší jejich přípravu pro praxi na řešení praktických problémů socio-ekonomické konkurenceschopnosti a koheze EU, jež jsou v podmínkách ČR přímo využitelné v praxi v rámci čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů na podporu konkurenceschopnosti v či v rámci zpracovávání územních plánů rozvoje jako komplexních rozvojových strategií území. Hlavním cílem projektu je v předmětu 120312 Konkurenceschopnost EU je zajistit studentům schopnost aktivně reagovat na aktuální problematiku z hlediska ekonomiky Evropské unie a zvýšení tak jejich podnikavosti a aktivity při hledání řešení problémů (nejen) s evropským rozměrem, na něž mohou narazit a s největší pravděpodobností narazí následně v rámci svého pracovního působení na trhu práce ve svém zaměstnání, tj. evropský rozměr a implementace aktivit v oblasti ekonomické, sociální, environmentální, institucionální apod. Předmět Konkurenceschopnost EU tak bude zaměřen na čtyři tematické oblasti: (1) Konkurenceschopnost a faktory jejího růstu, (2) Perspektivy a cíle rozvoje EU, (3) Klastry a inovace, (4) Znalostní ekonomika, a jeho obsahová tak bude aktualizována o aspekty aktuálního programového období 2014-2020 (v oblasti EU a ČR – sektorová i územní větev), a dále bude předmět více zaměřen na mezinárodní aspekty světové ekonomiky. Specifickými cíli projektu jsou: * Inovace sylabu předmětu a obsahu výukových materiálů ve smyslu jejich přizpůsobení aktuálním trendům souvisejícími s problematikou konkurenceschopnosti a požadavkům, jež jsou na ni kladeny v rámci globalizace světové ekonomiky a vývoje evropského integračního procesu, zejména v programovém období 2014-2020. * Posílení metodické základny předmětu a rozšíření výukových materiálů o praktické úlohy a případové studie, ve kterých budou názorně představeny vybrané kvantitativní metody používané v ekonomických a územních analýzách rozvoje v podmínkách EU. * Aktivizace studentů formou problémově orientovaných diskusí a udržení stávající interaktivní podpory výuky v rámci systému LMS Moodle realizovaného na EkF VŠB-TU Ostrava (Aktivizující metody výuky pro přednášky a cvičení). Cílovou skupinou projektu jsou studenti navazujících studijních programů prezenční formy studia se zaměřením na studijní program Hospodářská politika a správa realizovaný na EkF VŠB-TU Ostrava. Obsahem projektu bude prohloubení znalostí a dovedností v tomto předmětu inovací osnovy, zavedením systému případových studií, snahou o zlepšení schopností studentů interpretovat zjištěné výsledky a větší zapojení interaktivních prvků do výuky (např. problémově orientovaná diskuse, použití situační metody pro rozbor případových studií, apod.). Předmět tak bude inovován jak z hlediska nové teoretické koncepce obsahu a jeho rozšíření, tak zejména o praktické poznatky a využitelné kvantitativní přístupy ekonomické a územní analýzy používané v podmínkách evropské integrace.
Zpět na seznam