Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Hospodářská politika vybraných zemí
Kód
FRVS2015/32
Řešitel
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Nositelé hospodářské politiky, tj. zejména vláda vytváří obecné podmínky pro činnost ekonomických subjektů a tím významným způsobem ovlivňuje hospodářský život ve své zemi. Praktická hospodářská politika v jednotlivých zemích je dána celou řadou faktorů, zahrnující politický a ekonomický vývoj v zemi, historické a geografické podmínky země, tradice, zvyky, náboženství apod., ale i základní teoretický směr hospodářské politiky, k němuž příslušná vláda inklinuje a jenž se projevuje v jejich cílech a nástrojích. Avšak v podmínkách globalizované světové ekonomiky, ve které plní významnou úlohu nejen státy a mezinárodní organizace, ale i nadnárodní společnosti, se vytýčené cíle hospodářské politiky státu dosahují obtížněji. Pod vlivem internacionalizace a fragmentace výroby, kdy je výroba rozmístěna do několika produkčních řetězců působících v různých částech světa, se mění komparativní výhody jednotlivých států, jejich ekonomická struktura a v neposlední řadě i jejich postavení ve světové ekonomice. S ohledem na tuto skutečnost je žádoucí předmět inovovat právě v tomto směru, tj. rozšířit předmět o země, které zaznamenávají v posledních letech dynamický růst (kromě Číny a Ruska, také Brazílie a Indie) a komparovat jejich ekonomický vývoj a hospodářskou politiku s vybranými vyspělými státy (USA, Japonskem a třemi nejvyspělejšími státy EU - Německem, Francií a Velkou Británií). Zapojení většího počtu zemí do světové výroby a obchodu je spojeno s rostoucí konkurencí a ta s sebou přináší určitá pozitiva, ale i negativa. Na tyto změny a události ve světové ekonomice, které mají dopad na jednotlivé ekonomiky, musejí národní vlády reagovat. Úspěšnost jejich hospodářské politiky je pak zřejmá z vývoje hlavních makroekonomických agregátů a podílu dané země na světové ekonomice. Cílem inovovaného předmětu „Hospodářská politika vybraných zemí“ je zaměřit hlavní pozornost na současnou hospodářskou politiku realizovanou ve vyspělých zemích, tj. ve vybraných členských zemích EU (Německu, Francii a Velké Británii) a dále v USA a Japonsku a v zemích, které v posledních letech zaznamenávaly dynamický růst, tj. skupinu BRIC (Brazílii, Rusko Indii a Čínu). Inovaci předmětu lze spatřit v celkovém pojetí předmětu, které je koncipováno následujícím způsobem: *Výběr zemí v původní verzi předmětu byl motivován především snahou zobrazit teoretické směry hospodářské politiky (liberální a intervencionistické teorie), které byly aplikovány ve světové ekonomice po Velké depresi 30. let. Výběr zemí v inovovaném předmětu vychází především ze současné pozice, kterou daná země plní v podmínkách globalizované světové ekonomiky. *Zatímco v původní verzi předmětu byl výklad zaměřen převážně na historický vývoj hospodářské politiky ve vybraných zemích, v rámci inovace předmětu dojde k zesílení zájmu o současné a budoucí ekonomické dění, které se utváří pod vlivem faktorů globalizace. Důraz bude nově kladen na zdroje růstu těchto ekonomik (populace a její struktura, technologický pokrok a inovace, přírodní zdroje a nerostné suroviny, fyzický kapitál apod.). *Prioritní oblastí budou současná reformní opatření, která probíhají v jednotlivých zemích, vycházející z analýzy slabých míst jejich ekonomik. Doposud byl obsah přednášek zaměřen pouze na výčet prioritních oblastí hospodářské politiky bez detailní analýzy navržených reforem. *Novým prvkem v inovovaném předmětu je také podrobné vymezení ekonomického postavení jednotlivých zemí v EU (v případě Německa, Francie a Velké Británie), respektive jejich hospodářskou provázanost s EU (ostatní vybrané země).
Zpět na seznam